Pojednostavljeno ostvarivanja prava na naknadu plaće u samoizolaciji

Osiguranicima HZZO-a kojima je određena samoizolacija iznimno je dopušteno da zahtjev za naknadu plaće predaju elektroničkim putem bez prilaganja Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad

5405
naknada plaće u samoizolaciji

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zbog izvanredne situacije propisao je poseban postupak kojim će svojim osiguranicima u izolaciji pojednostavniti postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom samoizolacije.

Osiguranik kojem nadležni epidemiolog odredi izolaciju odmah će se uputiti u samoizolaciju, a izabranog liječnika opće prakse obvezan je obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila.

Ako osiguranik dogovori s poslodavcem da će vrijeme provedeno u samoizolaciji organizirati tako da posao obavlja od kuće ili na neki drugi sličan način, ne može ostvariti pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, ali o tome također obavještava izabranog doktora. U tom slučaju izabrani doktor ne utvrđuje privremenu nesposobnost za rad niti izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad.

>>Kako se nositi s koronavirusom na radnom mjestu

Predaja zahtjeva za naknadu plaće elektroničkim putem

Budući da osiguranici u samoizolaciji nisu u mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog lječnika te osobno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno im dopušteno da zahtjev predaju elektroničkim putem bez prilaganja Izvješća. HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca, HZZO će potvrdu od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), broj telefona na koji se osiguranik može kontaktirati te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije.

>>Negativni efekti koronavirusa već vidljivi u maloprodaji i turizmu