Dječji doplatak: Dohodovni cenzus 309,01 euro mjesečno po članu kućanstva

Da biste bez prekida mogli nastaviti primati doplatke i u ovoj godini, zahtjev za doplatak za djecu treba predati do 1. ožujka. Svima koji zahtjev podnesu nakon 1. ožujka, 2023., pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i onima koji podnose novi zahtjev

54
dječji doplatak
[Image by 460273 from Pixabay]

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća korisnike doplatka za djecu da do 1. ožujka moraju podnijeti zahtjeve kako bi bez prekida mogli nastaviti primati doplatke i u ovoj godini, dok dohodovni cenzus iznosi prosječno 309,01 euro mjesečno po članu kućanstva, odnosno 70 posto proračunske osnovice koja za 2023. iznosi 441,44 eura.

Zahtjev se podnosi područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta, a može se predati i u mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu i Osijeku, te u poštanskim uredima. Zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u službi odnosno uredu HZMO-a te putem eUsluga HZMO-a u sustavu eGrađani.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a ili se može kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu potrebno je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:

  • potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO-a,
  • potvrde nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja
  • potvrde o udomiteljskoj naknadi
  • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu.

Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH kao i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini kao ni školske potvrde. Iznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu.

Poslovi rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u prvom stupnju obavljaju se u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a. Iznimno od toga, zahtjeve podnositelja koji imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište na području Siska rješavat će do daljnjega Područna služba u Zagrebu, Odjel za provedbu uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, Andrije Žaje 44.

Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

Za ispunjenje općih uvjeta za ostvarivanje prava koji su propisani Zakonom o doplatku za djecu potrebno je:

  • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 posto proračunske osnovice (309,01 eura)
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.

Pravo na doplatak za djecu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom, kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Kućanstvo podnositelja zahtjeva doplatka za djecu čine bračni/izvanbračni drug i članovi obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak.

Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.

Pravo na doplatak za novorođeno dijete

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

O nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka, rješava se na osnovi novog zahtjeva koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja).

Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnese nakon 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti tek od datuma kada je zahtjev podnesen. Svima koji zahtjev podnesu prvi put, pravo se također priznaje od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno, za novorođeno dijete pravo se priznaje od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od dana rođenja djeteta.

Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov bračni, izvanbračni ili razvedeni drug je zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u Hrvatskoj, kao i izaslani radnici, zahtjev za doplatak za djecu obavezno podnose u Hrvatskoj.

Korisnici kojima zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu podnesen u prethodnoj godini još nije riješen u Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji te korisnici kojima je u tijeku žalbeni ili sudski postupak, također trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u tekućoj godini.

Korisnicima kojima od 1. ožujka 2023. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenog rješenja. Rješenja se donose korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava ili onima kojima u 2023. prestaje pravo na doplatak za djecu.

Pravo na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU

Radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji, HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj jer se te informacije među državama razmjenjuju službenim putem.

Rješenja o nastavnom ostvarivanju prava po zahtjevima primjenom pravnih propisa EU donose se bez obzira na to je li korisniku u odnosu na prethodnu godinu utvrđena promjena u visini doplatka za djecu.