Osniva se Fond za stabilnost vrijedan najmanje 500 milijuna kuna

Fond za stabilnost ulagat će prvenstveno u otkup prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te imovine otvorenih investicijskih fondovakoji ulažu u obveznice

84
fond za stabilnost

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoju četvrtak, 2. travnja donijelo je rješenje kojim se društvu OTP invest za upravljanje fondovima, na temelju podnesenog zahtjeva, daje odobrenje za osnivanje i upravljanje Fonda za stabilnost.

Fond se osniva na tri godine

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS) koji se osniva na određeno vrijeme od tri godine, a namijenjen je institucionalnim ulagateljima koji su spremni uložiti najmanje milijun kuna, na tri godine, te koji u tom razdoblju neće imati potrebe za likvidnosti te mogu podnijeti umjeren rizik ulaganja.

Novčana sredstva ulagatelja prikupljat će se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje traje najviše trideset dana. Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda je 500 milijuna kuna, a najniži novčani iznos pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva iznosi milijun kuna, koliko je i početna cijena jednog udjela. Ulazna i izlazna naknada se neće naplaćivati, dok će se obračunavati i naplaćivati naknada za upravljanje i naknada za depozitara, kao i drugi troškovi i naknade precizirane u prospektu Fonda.

Fond će imovinu, prikupljenu javnom ponudom udjela u Fondu, ulagati prvenstveno u otkup prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) koji su osnovani na području Republike Hrvatske, a koji svoju imovinu pretežito ulažu u obveznice.

Investicijski cilj Fonda bit će ulagateljima ponuditi:
• primjerenu likvidnost uloženih sredstava;
• očuvanje početne vrijednosti uloga i ostvarivanje primjerenog povrata na uložena sredstva;
• povećanje likvidnosti prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska

Ulagačka strategija

Ulagačka strategija temeljit će se prvenstveno na ulaganju u prenosive dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, te u manjoj mjeri u depozite, kako bi se stvorila dodatna likvidnost na obvezničkom tržištu Republike Hrvatske.

Osim toga, Fond može ulagati u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona i propisa koji uređuje tržište kapitala.

Ako otkup prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska bude proveden direktno od drugih sudionika na tržištu i/ili drugih otvorenih investicijskih fondova, koristit će se postupak aukcije koji će biti detaljno opisan u internom aktu Društva i objavljen na mrežnim stranicama Društva.

U donesenom rješenju istaknuto je da je OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima odobrena iznimka za ulaganje više od 35 posto neto imovine Fonda za stabilnost u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.