Hanfa odobrila investicijski fond koji će ulagati u kripto imovinu

Riječ je o fondu koji će, zbog svoje strukture ulaganja, imati izrazito visoki rizik za ulagatelje, budući da ulaganje u kripto imovinu predstavlja dodatan rizik zbog visoke volatilnosti i neizvjesnosti u vezi regulatornog okvira koji se odnosi na kripto imovinu

363
Passive Digital Asset
[Image by MichaelWuensch from Pixabay]

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj u četvrtak odobrilo je društvu Griffon Asset Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Osijeka osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom Passive Digital Asset. Fond se osniva kao otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u kripto imovinu – specijaliziran za ulaganje u bitcoin.

Pravilima Fonda regulirano je da razdoblje za početnu ponudu udjela u Fondu traje 15 radnih dana od dana objave rješenja Hanfe ili do trenutka prikupljanja minimalne vrijednosti imovine u iznosu od milijun kuna.

Ulagatelji u fond Passive Digital Asset mogu biti osobe koje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala smatraju profesionalnim ulagateljima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji, te kvalificirani ulagatelji. U razdoblju početne ponude uplatu početnog iznosa ulaganja moguće je izvršiti u novčanim sredstvima ili unosom imovine, ali isključivo unosom bitcoina.

Izrazito velik rizik za ulagače

Riječ je o fondu koji će, uslijed svoje strukture ulaganja, imati izrazito visoki rizik za ulagatelje, budući da ulaganje u kripto imovinu predstavlja dodatan rizik zbog visoke volatilnosti i neizvjesnosti u vezi regulatornog okvira koji se odnosi na kripto imovinu. Fond je stoga namijenjen dugoročnim investitorima s visokom tolerancijom prema riziku kao dodatak tradicionalnom investicijskom portfelju.

Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima izloženost kripto imovini bitcoin, uz značajno umanjenje tehničkih i drugih operativnih rizika vezanih uz samostalno držanje kripto imovine, odnosno trgovanja kripto imovinom.

Pasivna investicijska strategija

U ostvarivanju investicijskog cilja, Fond će primijeniti pasivnu investicijsku strategiju kroz koju će nastojati održati što je veću moguću razinu investiranosti Fonda u bitcoin. Strategija Fonda je kupovina i držanje bitcoina te se u tome smislu Fond može smatrati pasivnim, a predmetna strategija implementira se kako bi kretanje cijene udjela u što je većoj mogućoj mjeri odražavalo kretanje cijene bitcoina izražene u eurima. U slučaju značajnog pada vrijednosti bitcoina, Društvo neće nastojati aktivno smanjivati izloženost Fonda bitcoinu s ciljem umanjenja pada vrijednosti udjela Fonda.

Fond će težiti potpunoj investiranosti imovine u bitcoin (do 100% neto vrijednosti imovine u bitcoin), u skladu s tržišnim uvjetima, pri čemu će se u drugim oblicima imovine nastojati držati samo onaj dio sredstava potreban za održavanje likvidnosti nužne za ispunjavanje obveza Fonda.

Izlazna naknada iz Fonda ovisit će o duljini ulaganja pa će se tako prilikom otkupa udjela u roku kraćem od godine dana ulaganja naplatiti izlazna naknada od 3,5 posto vrijednosti udjela koji se otkupljuju, za ulaganja od jedne do dvije godine izlazna naknada će iznositi 2,5 posto, a za otkup udjela nakon dvije i više godina trajnja ulaganja neće se naplaćivati izlazna naknada.

Naknada za upravljanje iznosi 2,5 posto godišnje uvećano za porez ako postoji porezna obveza, a ista je plativa mjesečno. Fond ne zaračunava naknadu za uspješnost. Naknada depozitaru, Hrvatskoj poštanskoj banci, iznosi maksimalno 0,25 posto godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza, s time da minimalna mjesečna naknada depozitaru neće biti manja od pet tisuća kuna.

Imperial Riviera ide na burzu, ugašeno Izvor osiguranje

Na istoj sjednici Upravno vijeće Hanfe odobrilo je prospekt društva Imperial Riviera d.d. s Raba, o uvrštenju 488.012 redovnih dionica na uređeno tržište kapitala. Dionice su izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku i bez nominalnog iznosa.

Iz sektora osiguranja doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da je 30. travnja 2020. godine, po sili zakona, prestalo važiti odobrenje za obavljanje poslova osiguranja društva Izvor osiguranje d.d. za poslove neživotnog osiguranja. Cijeli portfelj Izvor osiguranja prenesen je 30. travnja na Generali osiguranje.