Hanfa odobrila rad pružatelju usluga središnje druge ugovorne strane

Središnje druge ugovorne strane (engl. Central Counterparty ) su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu

192
[Izvor: skdd.hr]

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj u petak, 29. listopada, izdalo je odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane (engl. Central Counterparty – CCP) društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb.

Središnje druge ugovorne strane su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu. Tako jamči  ugovornim stranama ispunjenje obveza predaje vrijednosnih papira odnosno isplate novčanih sredstava. Time obveznopravni odnos između prodavatelja i kupca prestaje, te isti zamjenjuju dva ugovorna odnosa, odnos prodavatelja sa CCP-om i odnos kupca sa CCP-om.

Središnja druga ugovorna strana trebala bi predstavljati faktor stabilnosti i smanjenja sistemskog rizika, ali otvara i razvojne mogućnosti tržišta kroz perspektivu uvođenja novih proizvoda, što bi trebalo pozitivno utjecati na sveukupnu aktivnost i efikasnost financijskog sustava Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju Hanfe.

EMIR postrožio uvjete

Odredba Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju – skraćeno  EMIR – stupila je na snagu 16. kolovoza 2012., a na subjekte nadzora Hanfe počela se primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zakonom je propisano da su Hanfa i Hrvatska narodna banka nadležna tijela zadužena za nadzor nad primjenom EMIR-a u Republici Hrvatskoj, a pravna osoba sa sjedištem u Hrvatskoj koja sukladno odredbama EMIR-a želi pružati usluge poravnanja kao središnja druga ugovorna strana dužna je ishoditi odobrenje za rad od Hanfe.

Hanfa je nadležna i za provođenje nadzora nad SKDD-CCP. U praćenju njegova rada i kontroli na temelju ocjene rizika sudjelovat će i tzv. Kolegij regulatora SKDD-CCP-a koji je osnovan 16. kolovoza 2021., a čine ga Hanfa, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka.

Trenutno usluge središnje druge ugovorne strane za transakcije vrijednosnim papirima koje su izvršene na Zagrebačkoj burzi d.d. pruža Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će u roku od najviše dva mjeseca od izvršnosti predmetnog rješenja prenijeti poslove poravnanja na SKDD-CCP.

Uredba EMIR propisala je stroža pravila za rad središnje druge ugovorne strane. Između ostaloga, obvezu središnje druge ugovorne strane da dijelom za preuzete obveze odgovara i vlastitom imovinom. No, SKDD za ispunjenje navedenih obveza ne jamči vlastitom imovinom, već sredstvima koje članovi sudionici uplaćuju u jamstveni fond kojim upravlja SKDD, a sredstva iz kojega se koriste za pokriće obveza članova koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti pravovremeno ispuniti svoje obveze.

SKDD osnovao novo društvo – SKDD-CCP Smart Clear

Kako sve pravne osobe koje namjeravaju pružati usluge središnje druge ugovorne strane moraju uskladiti svoje poslovanje sa odredbama Uredbe EMIR i pratećih regulatornih tehničkih standarda, SKDD je za obavljanje poslova poravnanja i poslova središnje druge ugovorne strane osnovao novo društvo, SKDD-CCP Smart Clear d.d.

Također, kod ugovorne namire se pri izračunu obveza vrši netiranje kod kojega pružatelj usluge središnje druge ugovorne strane za ugovorne strane – do sada je to bio SKDD – izvrši izračun konačne obveze na predaju vrijednosnih papira odnosno isplatu novčanih sredstava koja ostane nakon što se izvrši prijeboj. S druge strane, za transakcije vrijednosnim papirima koji nisu pogodni za ugovornu namiru vrši se pojedinačna namira koja ne podrazumijeva netiranje, niti preuzimanje obveza od strane pružatelja usluge središnje druge ugovorne strane, već ispunjenje obveza ovisi isključivo o ugovornim stranama.

Prije početka operativnog rada, kao i nakon toga, u rokovima određenim rješenjem SKDD-CCP je dužan provesti određene mjere, radnje i aktivnosti u cilju poboljšanja upravljanja rizicima i povećanja otpornosti SKDD-CCP-a. Dodatne mjere su usmjerene na poboljšanje modela upravljanja rizicima, postupaka, dokumentacije i izvješćivanja Hanfe kako bi se otklonile moguće neusklađenosti u budućem poslovanju te kako bi se poboljšala reaktivnost modela izračuna rizika SKDD-CCP-a i njegovo preispitivanje kroz poboljšanja u retroaktivnom testiranju, stres testovima i analizi osjetljivosti. Pored navedenog, postavljanjem dodatnih mjera omogućava se kontinuirano praćenje od strane Hanfe te unaprjeđenje u postojećim organizacijskim uvjetima.