HPB i ZABA od 1. siječnja snižavaju kamatne stope na kredite

HPB od 1. siječnja 2020. snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a ZABA na gotovinske kunske kredite i one uz valutnu klauzulu u eurima, hipotekarne kredite u kunama te studentske kredite

4848
kamatne stope

Hrvatska poštanska banka (HPB) i Zagrebačka banka (ZABA) najavile su da od 1. siječnja snižavaju kamatne stope na kredite.

HPB od 1. siječnja 2020. snižava kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune od 0,10 p.p. i eure od 0,09 p.p. Time se nastavljaju smanjivati anuiteti za korisnike kredita s promjenjivom kamatnom stopom.

Najniže kamate za stambene kredite HPB-a su 2,9 posto (EKS 3,02%) za kunski kredit uz valutnu klauzulu u eurima, te 5,25 posto (EKS 6,12%) za nenamjenske kredite.

Nacionalne referentne stope snižavaju se kontinuirano, a HPB svoju konkurentnost jača i dodatnim smanjenjima kamata te uvođenjem drugih pogodnosti kojima olakšava otplatu korisnicima različitih vrsta kredita. Banka od 1. siječnja nastavlja odobravati sve vrste nenamjenskih kredita bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Niže kamatne stope na kunske gotovinske kredite i kredite s valutnom klauzulom u eurima

Zagrebačka banka snižava kamatne stope za gotovinske kredite u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima. Kamatna stopa će od 1. siječnja, neovisno o valuti, iznositi 5,50 posto (EKS 7,76 %) za kredite koji se ugovaraju uz osiguranje otplate kredita kako bi se u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija mogle podmirivati kreditne obveze, odnosno 6,95 posto (EKS 7,18%) za kredite bez ugovaranja osiguranja otplate kredita. Rok otplate za gotovinske kredite je od 13 do 120 mjeseci. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, do iznosa 40.000 za kredite u eurima odnosno 300.000 kuna za kredite u kunama.

Osim gotovinskih kredita, Zaba će sniziti i kamatne stope za hipotekarne kredite u kunama koji se ugovaraju uz promjenjivu kamatnu stopu od 4,70 posto (EKS 5,05%). Rok otplate za hipotekarne kredite je od 60 do 240 mjeseci. Krediti se odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva do iznosa od 1,1 milijuna kuna.

Za kredite za pripremu turističke sezone fiksna kamatna stopa iznosi 4,50 posto (EKS 4,70%), a odobravaju se na rok otplate od 13 do 84 mjeseca do iznosa od 100.000 kuna. Krediti se odobravaju bez zaloga nad nekretninom, a sredstva kredita u cijelosti se isplaćuju na tekući račun korisnika kredita bez pravdanja računima/predračunima.

Snižavaju se i kamatne stope za studentske kredite te se uvodi jedinstvena ponuda u kunama uz fiksnu kamatnu stopu od 4,50 posto (EKS 4,80%) godišnje. Rok otplate studentskih kredita je do 10 godina, a maksimalni iznos je 150.000 kuna za školovanje ili do 5000 kn mjesečno za troškove života. Krediti se otplaćuju u anuitetima. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi jedan posto, maksimalno 400 kuna. Student kredit može realizirati samostalno ili uz sudužnika koji udovoljava zahtjevima kreditne sposobnosti bez dodatnih instrumenata osiguranja.