Natječaj za sufinanciranje projekata koji pridnose komunalnom standardu

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po jedinici lokalne samouprave može iznositi 400.000,00 kuna, odnosno 30 posto do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave

71
Javni poziv odnosi se i na sufinaciranje nabave opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti [Izvor: Čistoća Zagreb]

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 12. svibnja Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Riječ je, dakle, o potporama za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave su otvorene 20 dana od dana objave javnog poziva, odnosno do 1. lipnja 2022. godine, dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2022. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po jedinici lokalne samouprave može iznositi 400.000,00 kuna, odnosno 30 posto do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Zahtjev za sufinanciranje na propisanom Obrascu prijave dostavlja se na adresu e-pošte : sufinanciranje@mpgi.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • Isti Obrazac u elektroničkom obliku (excel),
  • presliku dijela proračuna JLS s označenom stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe,
  • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe.

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo, a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti podnositelja zahtjeva sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), moguća specifična obilježja, financijska i operativna sposobnost podnositelja zahtjeva te opravdanost, održivost, stupanj pripremljenosti i isplativost predloženog projekta, sve prema izrađenim Kriterijima za bodovanje. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, ministar će donijeti Odluku o sufinanciranju odabranih projekata a s odabranim korisnicima potpisati će se Ugovor o sufinanciranju.

U prošloj, 2021. godini sufinancirano je 197 projekata u ukupnom iznosu od 26,5 milijuna kuna.