Prihvaćen rebalans splitskog gradskog proračuna za 2022.

Zbog poskupljenja goriva povećana je subvencija društvu Promet, a povećane su i naknade asistentima u nastavi za 20 posto, stipendije studentima za 20 do 30 posto te koeficijenti odgojiteljicama i ostalim djelatnicima u vrtićima

31
Ivica Puljak
Ivica Puljak i Bojan Ivošević [Izvor: Grad Split]

Splitsko gradsko vijeće u četvrtak je prihvatilo rebalans gradskog proračuna za 2022.  godinu koji sada iznosi milijardu i 378 milijuna kuna. Rebalans proračuna podržalo  je 17 vijećnika, protiv ih je bilo deset. Gradonačelnik Ivica Puljak rekao je kako je zadovoljan prihvaćenim rebalansom koji je “napravljen zbog reorganizacije gradske uprave”.

Napomenuo je da je grad morao povećati izdatke za tvrtku Promet zbog poskupljenja goriva, a povećane su i naknade asistentima u nastavi za 20 posto, stipendije studentima za 20 do 30 posto te koeficijenti odgojiteljicama i ostalim djelatnicima u vrtićima.

Smanjeni prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 623,1 milijuna kuna, što je povećanje od 69,9 milijuna kuna u odnosu na izvorni plan proračuna. Osim porasta poreza na dohodak od rada, pozitivne promjene bilježe porez od dividendi i udjela u dobiti te porez na promet nekretnina.

Prihodi od imovine smanjeni su ukupno za 11,0 milijuna kuna na temelju procjene i dosadašnje naplate

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjeni su za 28,5 milijuna kuna što se najvećim dijelom odnosi na prihod od komunalnog doprinosa koji će se realizirati u dijelu izdanih rješenja o legalizaciji i već potpisanih ugovora.

Ostali prihodi odnose se na kazne i prihode od Dioklecijanovih podruma i smanjeni su za 3 milijuna kuna za prihode od Podruma, a njihova stvarna realizacija bit će poznata kada Muzej Grada prebaci u proračun neutrošena uprihođena namjenska sredstva.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 25,5 milijuna kuna na temelju realne procjene mogućnosti prodaje gradske imovine. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani.

Smanjeni rashodi zbog nerealiziranih investicija

Rashodi za zaposlene povećani su za 400 tisuća kuna, a odnose se na planirano povećanje rashoda za zaposlene u predškolskom odgoju i osnovnom školstvu (pomoćnici u nastavi).

Materijalni rashodi smanjeni su za 8 milijuna kuna, a odnose se na rashode vezane za materijal i energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i razne intelektualne usluge. Ovi rashodi čine 26,8% ukupnih troškova Grada, neophodnih za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, osnovnih škola, ustanova u kulturi, JVP i Gradske uprave, a ovise o ovrhama koje terete proračun Grada Splita, a obuhvaćaju i energetsku obnovu sportskih, predškolskih i osnovnoškolskih objekata.

Izmjenama i dopunama je TD Prometu povećana subvencija za 15 milijuna kuna prema obračunima koje su dostavili, dok su ostale subvencije smanjene u skladu s procjenom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na investicijska ulaganja. Izmjenama i dopunama smanjeni su za 212,5 milijuna kuna za investicije koje se neće realizirati do kraja godine prema procjeni nadležnih službi. Na smanjenje ove stavke je najviše utjecalo raspuštanje gradske vlasti zbog čega se nije moglo ići u potrebno zaduživanje pa tako ni realizaciju planiranih investicija.

Izmjenama i dopunama proračuna smanjeni su ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 111,3 milijuna kuna jer se Grad nije dodatno zadužio kako je proračunom Grada prvotno bilo planirano.

Gradonačelnik Puljak najavio je da uskoro počinje priprema gradskog proračuna za 2023. godinu.