APN poziva banke da podnesu ponude za subvencionirane stambene kredite

Subvencioniranje stambenih kredita je program kojim Vlada Republike Hrvatske hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz subvenciju za otplatu stambenog kredita

499
subvencionirani stambeni krediti 2020
foto: Točka Na I Media

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najavila je da će u ponedjeljak, 24. kolovoza u javnim glasilima objaviti poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Obavijest je namijenjena svim zainteresiranim kreditnim institucijama koje na hrvatskom tržištu mogu obavljati poslove davanja kredita. Kreditne institucije svoje ponude mogu dostaviti do 1. rujna ove godine do 16 sati.

Subvencioniranje stambenih kredita je program kojim Vlada Republike Hrvatske hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz subvenciju za otplatu stambenog kredita.

Do sada su provedena četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita: u ujnu 2017., 2018. i 2019. godine, a ove godine su prvi put predviđena dva kruga – prvi je bio u travnju, a drugi nas čeka u rujnu.

Prema dosadašnjim pravilima kreditne institucije su u svojim ponudama morale navesti obvezujuću ponudu efektivne kamatne stope koja ne može biti viša od propisane stope za subvencionirane stambene kredite. U prošlom pozivu, za proljetni krug prijava,  efektivna kamatna stopa na stambene kredite odobrene u kunama i eurima u prvih pet godina otplate kredita nije smjela biti veća od 3,75 posto godišnje.

Ugovori za proljetni krug sklopljeni su s 13 banaka, a efektrivne kamatene stope na eurske i kunske kredite bile su u rasponu između 2,19 i 3,70 posto.

Agencija bi po isteku roka za zaprimanje ponuda trebala razmotriti zaprimljene ponude i objaviti popis kreditnih institucija s kojima će sklopiti ugovor o subvencioniranju stambenih kredita te iznos efektivnih kamatnih stopa za eurske i kunske kredite koje su te institucije ponudile. Slijedi javni poziv zaintersiranim korisnicima koji će zahtjeve predavati odabranoj kreditnoj insitucijil

Ove jeseni za subvencioniranje stambenih kredita na rapolaganju je desetak milijuna kuna, rekao je u srijedu ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji:

 • nisu stariji od 45 godina
 • imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita,
 • nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji izvanbračni partneri, supružnici ili neformalni životni partneri nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću koji zadovoljavaju osnovne higijensko-tehničke uvjete za život, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji zadovoljavaju osnovne higijensko-tehničke uvjete za život, ali taj stan ili kuću prodaju kako bi kupili veći stambeni prostor.

Što se subvencionira?

Subvencionira se stambeni kredit za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po četvornom metru s PDV-om u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita.

Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencionirati se može isključivo kupnja završenih stanova koji imaju svu dokumentaciju propisanu Zakonom ili izgradnja obiteljskih kuća. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ne predviđa subvencioniranje stanova u izgradnji.

Cijena četvornog metra može biti veća od 1500 eura, a ukupni iznos kredita veći od 100.000 eura, ali razlika se ne subvencionira.

Visina subvencije

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti definirano je osam skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti:

• Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina II 8% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina II 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

>>Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Koliko traje subvencija?

Subvencije se dodjeljuju prvih pet godina otplate stambenog kredita.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produžuje se dvije godine.

Za svako živorođeno ili posvojeno dijete za vrijeme trajanja subvencije, rok za subvencioniranje kredita produžuje se za dvije godine, a za svako dijete koje nije navršilo 18 godina u trenutku podnošenje zahtjeva za subvencionirani stambeni kredit za jednu godinu.

Koje dokumente je potrebno pripremiti?

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita, traženi iznos kredita i rok otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

Za kupnju kuće ili stana:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće za
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za zgrade građene prije 15. veljače 1968. treba dostaviti akt nadležnog tijela koji tu potvrdu, sukladno Zakonu o gradnji, izjednačava s uporabnom dozvolom.

Za gradnju ili rekonstrukciju kuće:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za subvenciju za rekonstrukciju kuće treba priložiti građevinsku dozvolu. Ako je riječ o manje zahtjevnim radovima, koji ne iziskuju ishodovanje građevinske dozvole, subvencija se ne može odobriti. Naime, cilj Zakona je rješavanje stambenog pitanja, a smatra se da nekretnina koju treba samo adaptirati već zadovoljava uvjete za stambeno zbrinjavanje.

Kako do subvencioniranog kredita?

 1. Na području Republike Hrvatske pronađite stan ili kuću koju želite kupiti ili građevinsko zemljište za gradnju kuće ili imate kuću koju je potrebno dovršiti
 2. Nakon odabira nekretnine odaberite neku od banaka s kojima je APN ugovorio subvencioniranje stambenih kredita te zatražite detaljne informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita (od 15 do 30 godina)
 3. Javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti
 4. Nakon što APN objavi javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju predajte dokumente, zahtjev za stambeni kredit te zahtjev za subvencioniranje kredita u banku (u ovom krugu zahtjevi se zaprimaju od 30. ožujka do 8. travnja).
 5. Odabrana kreditna institucija dužna je u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita.
 6. Ako je dokumentacija u redu, banka odobrava kredit i šalje dokumentaciju u APN.
 7. Uvidom u dokumentaciju APN utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti. Ako procijeni da je to potrebno, Agencija može zatražiti dopunu zahtjeva, no rok nije propisan zakonom.
 8. APN-ovo Povjerenstvo za odobravanje subvencioniranih stambenih kredita prema redoslijedu podnošenja zahtjeva kreditne institucije (prema urudžbenom zapisniku) odobrava obrađene i potpune zahtjeve te ih u roku od 3 dana od donošenja odluke dostavlja kreditnim institucijama podnositelja zahtjeva.
 9. Kreditna institucija dužna je u roku od 8 dana od zaprimanja Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u. Potpisane i ovjerene Ugovore APN vraća kreditnoj instituciji koja također potpisuje i ovjerava ugovor te poziva korisnika kredita na potpisivanje istog.
 10. Nakon što sve tri strane – APN, kreditna institucija i korisnik kredita – potpišu ugovor, banka ga dostavlja APN-u
 11. Završni korak je isplata kredita.

Nekretnina za koju je odobren subvencionirani stambeni kredit može se prodati tijekom trajanja subvencije, no tada se kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i korisnik mora vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.