Nakon “narodnih obveznica” država će građanima ponuditi upis trezorskih zapisa. Plan je prikupiti 440 milijuna eura u dva kruga. Prvi, u kojem će zapise moći upisati građani, počinje u ponedjeljak, 13. studenog i traje do 20. studenoga u 11 sati. Drugi krug je namijenjen institucionalnim investitorima i održat će se 21. studenoga od 9 do 11 sati. Zapisi će se izdati s rokom dospijeća od 364 dana uz kamatnu stopu od 3,75 posto.

Konačni uvjeti izdanja, uključujući konačni nominalni iznos izdanja te podatke o alokaciji, bit će objavljeni 23. studenoga. Datumom izdanja zapisa smatrat će se 23. studeni, a datum dospijeća će biti 21. studeni 2024.

Trezorski zapisi su kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine. Izdaju ga državni trezori (ministarstva financija), a mogu ga izdavati i jedinice lokalne uprave. Obično se izdaju na 91 dan, 182 dana ili 364 dana. Zbog umjerenog prihoda i sigurnosti smatraju se nerizičnim vrijednosnim papirima. Prodaju se na dražbi uz diskont (popust), tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a o dospijeću se isplaćuje nominalna cijena.

Do sada su trezorske zapise koje izdaje hrvatsko Ministarstvo financija na dražbi mogli kupiti isključivo institucionalni investitori, a sada će ih po prvi puta moći kupiti i građani. U Prvom krugu može se upisati i uplatiti najmanje jedan trezorski zapis, a cijena jednog zapisa iznosit će 963,95 eura. Ako zapis bude držao do dospijeća, godinu dana, ulagač će dobiti 1000 eura. Na dobiveni iznos neće se plaćati porez, što se omogućava izmjenama zakona koje na snagu stupaju 1. siječnja iduće godine.

Trezorske zapise mogu uplatiti punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske ili rezidenti u Republici Hrvatskoj.

Gdje i kako predati ponudu za upis trezorskih zapisa

Zapisi će se moći upisati u poslovnicama FINA-e, a uplatiti u FINA-i ili u poslovnim bankama. Jedan ulagatelj može uplatiti samo jednu ponudu za upis trezorskih zapisa. Minimalni iznos ponude je kupnja jednog Trezorskog zapisa, a ukupan iznos ponude nije ograničen. Ako se uplata obavlja na šalteru FINA-e, bez naknade za platni promet može se uplatiti iznos do 10.000 eura. Ako se uplata obavlja na šalteru banke ili „on-line” bankarstvom, naknada će se obračunati prema uvjetima banke.

Potencijalni ulagatelji trebali bi se pravovremeno informirati o radnom vremenu FINA-inih poslovnica kako bi upisali trezorske zapise u roku koji je predviđen za Prvi krug.

Popis poslovnica FINA-e

Smatra se da je ulagatelj predao ponudu za upis Trezorskih zapisa ako je predao pravilno popunjene i potpisane Potvrde o zaprimljenoj ponudi („Potvrda“) u Razdoblju ponude te ako je uplatio odgovarajući iznos prema instrukciji za uplatu u naznačenom roku. Ponudu Izdavatelj može prihvatiti u cijelosti ili djelomično.

Nakon davanja ponude od strane ulagatelja (potpisivanja Potvrde i uplate odgovarajućeg iznosa), ponuda za ulagatelja postaje obvezujuća te se može povući ili opozvati samo uz Zahtjev za poništenje ponude za upis Trezorskih zapisa, uz uvjet da je takav zahtjev predan u poslovnici Fine prije isteka krajnjeg roka za zaprimanje ponuda.

Dokaz statusa odnosno koji su vam dokumenti potrebni

Državljani Republike Hrvatske svoj status dokazuju važećim osobnim dokumentom – osobnom iskaznicom ili putovnicom izdanom od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske, koji moraju predočiti prilikom potpisivanja i prihvaćanja Potvrde.

Strani državljani rezidenti u Republici Hrvatskoj svoj status dokazuju važećim osobnim dokumentom – osobnom iskaznicom ili putovnicom izdanom od strane nadležnog tijela svoje matične države, ili boravišnom iskaznicom stranca izdanom od nadležnog tijela Republike Hrvatske, te potvrdom o rezidentnosti koja je izdana od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske. Dokument moraju predočiti prilikom potpisivanja i prihvaćanja Potvrde, ali moraju predočiti i potvrdu o rezidentnosti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici), koja će u kopiji biti pohranjena uz Potvrdu.

Upis preko opunomoćenika i skrbnika

Fizičke osobe mogu dati punomoć („Opunomoćitelj“) drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj osobi („Punomoćnik“) da u ime i za račun Opunomoćitelja izvrše upis i potpišu Potvrdu. Tekst punomoći priložen je Javnom pozivu na internetskim stranicama Ministarstva financija. Punomoć mora biti ovjerena putem javnog bilježnika, veleposlanstva Republike Hrvatske ili konzulata Republike Hrvatske, odnosno na drugi odgovarajući zakonit način, te mora biti predočena u izvorniku ili ovjerenoj preslici i kao takva će biti pohranjena uz Potvrdu. Uz navedeno, Punomoćnik mora predočiti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako je ulagatelj osoba koja je lišena poslovne sposobnosti, u njeno ime i za njen račun upis će izvršiti i potvrdu potpisati njezin skrbnik. Skrbnik mora predočiti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu) te izvadak iz matice rođenih ili rodni list (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starijih od šest mjeseci) iz kojeg je vidljivo da je ulagatelj fizička osoba lišena poslovne sposobnosti te da je Skrbnik postavljen kao skrbnik takve osobe. Ako Skrbnik ne predoči (odnosno ne pohrani) određeni dokument kako je navedeno, Izdavatelj zadržava pravo odbiti prihvaćanje Potvrde.

Rok za uplatu

Ulagatelji fizičke osobe koji prihvate i potpišu Potvrdu odmah će biti informirani i o tome kako da uplate trezorske zapise. Krajnji rok za uplatu sredstava u Prvom krugu je 20. studeni 2023. godine, što znači da uplata mora biti provedena i proknjižena s tim datumom. Ako ulagatelj obavlja plaćanje posljednjeg dana roka za uplatu, odnosno 20. studenog 2023. godine, kod pružatelja platnih usluga treba se informirati do koliko sati treba obaviti uplatu da bi ista bila provedena s datumom 20. studenoga 2023. godine, jer se od određenog vremena, poslije podne, uplate provode s datumom izvršenja sljedećeg radnog dana.

U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos od iznosa sukladno instrukcijama za uplatu, Trezorski zapisi neće biti alocirani tom ulagatelju te će mu u tom slučaju uplaćeni iznos biti vraćen u roku od pet radnih dana na račun koji je naveden u Potvrdi, bez prava na kamate.

Ako ulagatelj uplati iznos koji je viši od iznosa naznačenog u instrukcijama za uplatu, za izračun broja Trezorskih zapisa koje će mu se alocirati uzet će se broj koji je naznačen u Potvrdi. U tom slučaju, višak novčanih sredstava koje je ulagatelj uplatio bit će isplaćen najkasnije u roku od pet radnih dana od datuma izdanja na račun ulagatelja naveden u Potvrdi, bez prava na kamatu.

Potencijalni rizici ulaganja u trezorske zapise

Ulaganjem u vrijednosne papire, pa tako i u dužničke vrijednosne papire kao što su Trezorski zapisi, ulagatelji se izlažu rizicima i trebali bi razmotriti takve rizike prije donošenja odluke o kupnji. Također, svaki ulagatelj bi prije ulaganja u Trezorske zapise trebao napraviti vlastitu ocjenu rizika povezanih uz ulaganje te detaljno proučiti sve informacije koje su navedene u Dokumentu ponude.

Ulagatelji moraju biti svjesni da se rizici mogu kombinirati i da njihov kumulativan učinak može biti dodatno pojačan. Stoga, prilikom ulaganja u Trezorske zapise svaki ulagatelj, sukladno vlastitim preferencijama odnosa rizika i prinosa od ulaganja, svjesno preuzima pojedine vrste rizika.

Rizik inflacije

Rast inflacije izravno uzrokuje pad realnog prinosa od ulaganja u Trezorske zapise i obrnuto. Ako je stopa inflacije veća od nominalnog prinosa ulaganja u Trezorske zapise, realni prinos od ulaganja je negativan.

Rizik nelikvidnosti na sekundarnom tržištu

Neovisno o planiranom uvrštenju Trezorskih zapisa za trgovanje na Redovito tržište Zagrebačke burze, ne postoji jamstvo da će se razviti aktivno sekundarno trgovanje istima, a koje bi trajalo cijelo razdoblje do dospijeća trezorskih zapisa. U slučaju da se aktivno trgovanje ne razvije (tj. da ne bude dovoljno zahtjeva za kupnju ili ponuda za prodaju Trezorskih zapisa), to bi moglo imati značajno negativan utjecaj na cijenu, a posebno na likvidnost Trezorskih zapisa. Svaki ulagatelj mora biti svjestan da na nelikvidnom tržištu postoji rizik da neće moći prodati svoje Trezorske zapise u bilo koje vrijeme po fer tržišnoj cijeni ili po cijeni koje će mu osigurati prinos usporediv sa sličnim ulaganjima koja imaju razvijeno sekundarno tržište.

Rizik povezan s transakcijskim troškovima i naknadama za trgovanje Trezorskim zapisima na sekundarnom tržištu

Prilikom trgovanja Trezorskim zapisima na sekundarnom tržištu mogu se pojaviti transakcijski troškovi. Ti troškovi mogu značajno umanjiti ili eliminirati potencijal zarade od ulaganja u Trezorske zapise.

Rizik promjenjivosti tržišne cijene Trezorskih zapisa

Imatelji Trezorskih zapisa izloženi su riziku promjene tržišne cijene tijekom razdoblja od izdanja do dospijeća. Na tržišnu cijenu Trezorskih zapisa utječe velik broj unutarnjih i vanjskih čimbenika, kao npr. kreditni rejting Izdavatelja, promjena tržišnih kamatnih stopa, cjelokupna kretanja u gospodarstvu, politike središnjih banaka, inflacija te nedostatak potražnje ili prevelika potražnja za Trezorskim zapisima.

Imatelji Trezorskih zapisa izloženi su riziku nepovoljne promjene tržišne cijene, koji se materijalizira ako Imatelj proda Trezorske zapise prije dospijeća. Nema nikakvog jamstva da događaji u Republici Hrvatskoj ili drugdje neće uzrokovati nestabilnosti/fluktuacije tržišta te da takve nestabilnosti/fluktuacije neće negativno utjecati na tržišnu cijenu Trezorskih zapisa ili da ekonomski i tržišni uvjeti neće imati neki drugi negativan učinak.

Budući da Trezorski zapisi ostvaruju fiksnu stopu prinosa ekvivalentnu Diskontiranoj cijeni pri izdanju, Imatelji Trezorskih zapisa također su izloženi riziku pada tržišne cijene zbog porasta kamatnih prinosa na tržištu. Dok je nominalna stopa prinosa na Trezorske zapise fiksirana tijekom cijelog razdoblja do dospijeća, na sekundarnom tržištu stope prinosa na tržištima kapitala (tržišne stope prinosa) obično se mijenjaju svakodnevno. Kako se mijenja tržišna stopa prinosa, tako se mijenja i tržišna cijena Trezorskih zapisa, ali u obrnutom smjeru. Ako tržišne stope prinosa rastu, tržišna cijena Trezorskih zapisa na sekundarnom tržištu obično pada.

Rizik neispunjenja obveza Izdavatelja po izdanim Trezorskim zapisima

Izdavatelj može doći u situaciju da neće moći izvršiti isplatu glavnice po izdanim Trezorskim zapisima u predviđenom iznosu i roku, što za ulagatelja predstavlja rizik potencijalnog gubitka po osnovi ulaganja u Trezorske zapise.

Rizik prikladnosti Trezorskih zapisa

Svaki ulagatelj mora procijeniti prikladnost ulaganja u skladu s vlastitim okolnostima. Konkretno, svaki ulagatelj trebao bi:

a) imati dovoljno znanja i iskustva za valjanu procjenu informacija koje su sadržane u ovom Dokumentu ponude Trezorskih zapisa te rizika povezanih s ulaganjem u Trezorske zapise;

b) imati jasno znanje o vlastitoj financijskoj situaciji te utjecaju koji će ulaganje u Trezorske zapise imati na financijsku situaciju ulagatelja;

c) imati dovoljno financijskih sredstava te dostatnu likvidnost da snosi sve rizike ulaganja u Trezorske zapise;

d) u potpunosti razumjeti uvjete izdanja Trezorskih zapisa;

e) biti u stanju procijeniti (sam ili uz pomoć financijskih savjetnika) moguće scenarije vezane uz ekonomske čimbenike, stope prinosa te druge čimbenike koji mogu utjecati na njegovo ulaganje i sposobnost da snosi primjenjive rizike;

f) po potrebi i vlastitoj savjesnoj procjeni, savjetovati se sa svojim savjetnicima u vezi s mogućnim pravnim, poreznim, računovodstvenim, regulatornim i povezanim aspektima ulaganja u Trezorske zapise.

Rizik povezan s financiranjem ulaganja u Trezorske zapise pozajmljenim sredstvima

Ako se ulaganje u Trezorske zapise financira pozajmljenim sredstvima, ulagatelj mora, prilikom izračuna prinosa od ulaganja u Trezorske zapise, odnosno gubitka u slučaju da Izdavatelj ne otplati glavnicu Trezorskih zapisa po dospijeću, uzeti u obzir i troškove otplate zajma, odnosno kredita. Financiranje ulaganja u Trezorske zapise zajmom ili kreditom može značajno povećati rizik ulagatelja.

Rizik povezan uz raspodjelu (alokaciju) Trezorskih zapisa pri izdanju

Izdavatelj zadržava pravo odluke o raspodjeli (alokaciji) Trezorskih zapisa, posebice u slučaju potražnje koja je veća od ponude Trezorskih zapisa, odnosno ako nominalni iznos koji su zainteresirani ulagatelji upisali i uplatili premaši nominalni iznos Trezorskih zapisa koji će biti izdani. Izdavatelj će, sukladno utvrđenim alokacijskim načelima, izvršiti raspodjelu Trezorskih zapisa pojedinom ulagatelju. S tim u svezi, postoji rizik da se pojedinom ulagatelju dodijeli/alocira manja količina Trezorskih zapisa od količine koju je naveo u Potvrdi i za koju je izvršio uplatu. U slučaju alokacije Trezorskih zapisa u iznosu manjem nego li je ulagatelj upisao i uplatio, razlika će biti vraćena na račun ulagatelja u roku od pet radnih dana.

Rizik promjene relevantnih propisa

Uvjeti izdanja Trezorskih zapisa temelje se na hrvatskim pravnim propisima važećim na datum ovog Dokumenta ponude. U bilo kojem trenutku nakon datuma ovog Dokumenta ponude može doći do izmjene relevantnih pravnih propisa i/ili promjene dosadašnje sudske i/ili upravne prakse, što može negativno utjecati na Trezorske zapise i/ili na ulagatelje u Trezorske zapise. Izdavatelj neće obavještavati Imatelje Trezorskih zapisa o eventualnim naknadnim izmjenama relevantnih propisa