Prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova u srpnju 0,2 – 2,1 posto

Godišnji prinosi Mirexa (obvezni mirovinski fondovi) iznosili su 9,0 posto za kategoriju A, 4,0 posto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C, objavila je HANFA u mjesečnom izvješću za srpanj

16
mirovinski fondovi

Mjesečni nominalni prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) u srpnju kretali su se između  0,2 i 2,1 posto, a prinosi na godišnjoj razini između -0,3 i 9,9 posto, navodi se u Mjesečnom izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih (HANFA) usluga za srpanj.

U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,5% imovine), a slijede dionice (26,3%) i investicijski fondovi (11,6%). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,3 p.b.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u srpnju 2023. iznosile su 8,2 mil. eur (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,4 mil. eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u srpnju 2023. iznosile su 3,2 mil. eura, što je za 0,1 mil. eura (4,3 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu.

Isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 posto ukupnih isplata, isplate zbog promjene fonda 25,8 posto, a isplate zbog smrti 6,4 posto ukupnih isplata u srpnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. eura isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 mil. eura u formi jednokratnih isplata, a 0,3 mil. eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 16,4 mil. eura (1,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 milijarde eura.

Broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) u srpnju porastao je za 0,3 posto, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,7 posto. Na kraju srpnja  otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi imali su 384.307 članova, a zatvoreni 47.913 članova.

Obvezni mirovinski fondovi

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju srpnja 2023. iznosila je 19,2 mlrd eura, što je za 268,5 mil. eura (1,4%) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 posto za kategoriju A, 1,0 posto za kategoriju B i 0,2 posto za kategoriju C.

Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,0 posto za kategoriju A, 4,0 posto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 posto za Mirex A, 5,1 posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila su 11,8 mlrd eura (61,7 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2023. iznosila 22,1 posto imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,2 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto imovine OMF-ova.

Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd eura (11,5% imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 posto imovine, odnosno 636,2 milijuna eura.

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2023. ukupno 2.210.659 članova, odnosno 6.741 člana (0,31%) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,3 %, u A kategoriji 12,4 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova.

Od ukupno 8298 novih članova u srpnju njih 8107 (97,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1557 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 109,9 mil. eura (0,6% neto imovine s kraja lipnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 28,5 milijuna eura (0,2% neto imovine s kraja lipnja), što je za 2.4 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.