Na Kozjaku će se graditi solarna elektrana nazivne snage 13,72 MW

Sunčana elektrana Kozjak prostirat će se na 643 hektara. Planirana je izgradnja 12 polja modula ukupne priključne snage 9,99 MW i ukupne nazivne snage 13,72 MW

348
Solarna elektrana Kozjak
[Ilustracija: Pixabay]

Tvrtka Kozjak Energy d.o.o. iz Zagreba zatražila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja procjenu utjecaja na okoliš sunčane elektrane Kozjak koja će se graditi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na južnoj padini brda Kozjak, na području Grada Kaštela i Općine Klis.

Sunčana elektrana Kozjak prostirat će se na 643 hektara. Planirana je izgradnja sunčane elektrane priključne snage 9,99 MW i ukupne nazivne snage 13,72 MW. Sunčana elektrana sastojat će se od 12 polja modula. Svako polje će se priključiti na svoj pretvarač iz kojeg električni kabel vodi u transformatorsku stanicu. Ukupna površina pod panelima iznosit će 63.632 četvorna metra. Priključak na elektroenergetsku distribucijsku mrežu izvest će se podzemnim 10 kV kabelom u koridoru postojećih putova i prometnica, priključenjem na 35 kV postrojenje u TS 110/35 kV Kaštela.

Kolni i pješački pristupni put sa Županijske ceste ŽC6098 osigurat će se preko postojeće javno-prometne površine – makadamske ceste duge oko dva kilometra. Interne prometnice izvest će se kao makadamske, širine 5 metara i ukupne duljine oko tri kilometra.

Sunčana elektrana će se graditi odjednom kao cjelovito postrojenje. Postavljanje ograde oko postrojenja nije predviđeno, a iznimno je moguće postavljanje žičane ograde visine 1,5-2 metra tako da ne ograničava pristup parcelama privatnih vlasnika.