Od 1. srpnja počinje naplata PDV-a na sve pošiljke iz trećih zemalja

Na temelju odredba Direktiva Vijeća EU-a ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka iz trećih zemalja vrijednosti do 22 eura (160 kuna) koje su kupljene u e-trgovinama. Uz PDV plaćat će se i naknada za kontrolni pregled

143

U četvrtak, 1. srpnja stupaju na snagu nova pravila oporezivanja poštanskih pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu. Na temelju odredba Direktiva Vijeća EU-a ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka iz trećih zemalja vrijednosti do 22 eura (160 kuna) koje su kupljene u e-trgovinama.

PDV će se naplaćivati na sve pošiljke s robom koje od 1. srpnja pristignu u Hrvatsku, bez obzira na datum kupnje.

Carinska uprava izdale je priopćenje u kojem pojašnjava kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki čija vrijednost ne prelazi 150 eura.

Kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki male vrijednosti

S obzirom na iznimno velik broj takvih pošiljaka i potrebu pojednostavnjenja postupka naplate, predviđena su dva osnovna načina naplate PDV:

a) posebni postupak oporezivanja IOSS ili
b) posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV.

Oba načina naplate PDV-a mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke. Pri tome se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost ne prelazi iznos od 150 eura (1135,00 kn).

Ovi načini naplate ne mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.

a) Posebni postupak oporezivanja – IOSS (eng. Import One Stop Shop)

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati sve osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU.

Pri tome, ove osobe mogu imati sjedište na području EU ili izvan područja EU.

Prilikom primjene ovog posebnog postupka, porezna obveza nastaje u trenutku isporuke, pri čemu se smatra da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja. To znači da će osobe (porezni obveznici) koje se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. U tom slučaju prodajna cijena će uključivati iznos PDV-a, kojega prodavatelj naplaćuje od kupca, te potom, putem IOSS prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).

Prodavatelji na daljinu koji žele koristiti ovaj postupak dužni su prije početka o tome obavijestiti nadležno porezno tijelo u nekoj od zemalja članica EU, i to u zemlji članici u kojoj prodavatelj ili posrednik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, a ako nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu na području EU – u bilo kojoj zemlji članici u kojoj se prijavi.

Prilikom prijave, nadležno porezno tijelo dodijelit će prodavatelju (ili njegovom posredniku) jedinstveni identifikacijski broj – tzv. PDV IOSS broj. Ovaj broj se dodjeljuje i koristi isključivo i samo za potrebe ovog postupka.

b) Poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangements)

Ako se ne koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangements).

Poseban postupak omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način. Ovaj način – za razliku od IOSS – može se primijeniti samo ako otprema, odnosno prijevoz te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).

Pri tome je osoba kojoj je roba namijenjena (kupac odnosno primatelj te robe) odgovorna za plaćanje PDV-a, dok osoba koja prijavljuje robu carini u državi uvoza, naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje tog PDV-a prema carinskoj službi.

Osoba koja prijavljuje robu carini je poštanski ili žurni prijevoznik (tzv. kurirski operater) koji izvršava prijevoz predmetne pošiljke do krajnjeg kupca – primatelja pošiljke.

Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti Carinskoj upravi.

PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka za prijavu zastupnici plaćaju mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje carine pri uvozu (do 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec).

Važno je istaknuti da se u primjeni posebnog postupka prijave i plaćanja PDV-a pri uvozu primjenjuje isključivo opća stopa PDV od 25 posto i nije moguće primijeniti nižu stopu PDV-a.

Tko bira način plaćanja PDV-a?

Odabir načina plaćanja PDV-a ovisi isključivo o željama i potrebama prodavatelja, poreznog obveznika, portala ili bilo koje druge osobe koji se bavi prodajom robe na daljinu.

Utjecaj na odabir načina plaćanja nemaju carinska ni porezna tijela, ali ni kupac robe na daljinu.

Provedba carinskog postupka pri uvozu pošiljaka kupljenih putem prodaje na daljinu

Primjena carinskog postupka ovisi o tome primjenjuje li se IOSS postupak, posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a ili “standardni“ postupak uvoza.

Kako bi se olakšalo carinjenje ovih pošiljaka nakon 1. srpnja 2021. godine, imajući na umu velik broj takvih pošiljaka koje se očekuju, carinski propisi su odgovarajuće prilagođeni te je uvedena nova vrsta uvozne carinske deklaracije – H7 deklaracija. Ova deklaracija namijenjena je za poštanske i žurne prijevoznike koji primaju velik broj takvih pošiljaka  kako bi se pojednostavio i ubrzao proces carinjenja.

Ostali uvoznici koji povremeno uvoze pošiljke vrijednosti do 150 eura, a koje su predmet prodaje robe na daljinu, i dalje će takve pošiljke deklarirati korištenjem “standardne” uvozne carinske deklaracije.

Korištenje H7 deklaracije i carinsko postupanje

H7 deklaracija je deklaracija sa smanjenim setom podataka u odnosu na „standardnu“ deklaraciju, a podnosi se:

  • prije podnošenja robe (tzv. pre-lodged deklaracije) ili
  • u trenutku kada roba stigne u nadležni carinski ured, a kojom se deklarira uvoz svih komercijalnih pošiljaka, odnosno pošiljaka koje su kupljene u okviru prodaje na daljinu i uvoze se iz trećih područja/zemalja na područje EU, pod uvjetom da je njihova stvarna vrijednost do 150 eura i da se nije riječ o alkoholnim proizvodima, duhanu i duhanskim proizvodima te parfemima i toaletnim vodama.

Roba obuhvaćena H7 deklaracijom oslobođena je od plaćanja carine pri uvozu (čl. 23. Uredbe 1186/2009).

U trenutku podnošenja H7 deklaracije, carinska služba ima obvezu:

  • ako je u deklaraciji naveden PDV IOSS broj, provjeriti je li taj broj važeći, te ako je zadovoljen taj uvjet, pustiti robu u slobodni promet bez obračuna PDV, jer je PDV podmiren u trenutku kupovine (prodavatelj je u prodajnoj cijeni zaračunao PDV). Deklariranje PDV IOSS broja u carinskoj deklaraciji obavlja osoba koja podnosi robu carinskoj službi, a to je poštanski operater ili žurni prijevoznik. Ovaj posebni postupak moći će se primijeniti u trenutku carinjenja i puštanja pošiljke u slobodni promet bez obzira je li odredište te pošiljke u RH ili nekoj drugoj zemlji članici EU, što znači da pošiljke namijenjene primateljima na području RH mogu biti puštene u drugoj zemlji članici.
  • ako u carinskoj deklaraciji nije naveden PDV IOSS broj (ili je isti naveden ali nije važeći), u trenutku puštanja robe u slobodni promet carinska služba mora obračunati PDV. Tako obračunati PDV evidentirat će se na podnositelja deklaracije (poštanskog operatera ili žurnog prijevoznika), koji će tako obračunati PDV plaćati Carinskoj upravi (mjesečno).

Ovakav način provođenja carinskog postupka je novost, kako za pružatelje poštanskih usluga i žurne prijevoznike, tako i za carinsku službu te je za njegovu implementaciju izgrađen novi nacionalni carinski sustav uvoza – HRAIS2 faza 1. U okviru novoga sustava HRAIS2 faza 1 podnosit će se H7 deklaracije te će se cijela komunikacija odvijati temeljem dogovorenih poruka u okviru toga sustava.

Pored H7 deklaracije, HRAIS2 faza 1 obuhvaća primjenu i H6 deklaracije, koja se isključivo podnosi za robu u poštanskom prometu vrijednosti do 1000 eura, a koja nije predmet zabrane i ograničenja sukladno čl. 144. Delegirane uredbe 2015/2446.

Popis poruka za H6 i H7 deklaracije te Tehnička specifikacija G2B servisa za HRAIS2 v1.4 objavljena je na stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/hrais2/8267.

Korištenje “standardne“ deklaracije

Uvoznici koji povremeno primaju pošiljke kupljene na daljinu, čija vrijednost ne prelazi 150 eura, i nakon 1. srpnja 2021. mogu korištenjem “standardne” UCD-e zahtijevati primjenu carinskog oslobođenja (dodatna šifra postupka: C07).

Prilikom korištenja standardne deklaracije moguće je primijeniti propisanu stopu PDV-a pri uvozu takvih pošiljaka – ovisno o vrsti robe koja se uvozi (dakle, opća stopa nije obvezna).

Također, ako će takve pošiljke biti predmet IOSS postupka, PDV IOSS broj deklarirat će se u okviru UCD u Polju 44/2 koristeći odgovarajuću oznaku, a carinska služba prije puštanja robe provjerit će je li taj broj važeći te može li pustiti pošiljku bez obračuna i naplate PDV, jer će isti biti podmiren putem IOSS.

Troškovi carinjenja nakon 1. srpnja 2021. godine

Uvođenje novih pravila donosi dodatno administrativno opterećenje svim sudionicima – kupcima, prodavateljima, zastupnicima, carinskim i poreznim tijelima. Neovisno o tome, kao ni do sada, Carinska uprava RH neće naplaćivati nikakvih troškova za provedbu carinskih postupaka.

Hrvatska pošta objavila je da se pošiljke koje ovih dana iz inozemstva stižu u prostorije Novog sortirnog centra ubrzano pripremaju za dostavu i otpremaju na adrese korisnika.

“Unatoč velikim količinama pošiljaka koje svakog dana pristižu u Novi sortirni centar, zastoja nema, a pošiljke se u sortirnici minimalno zadržavaju. Trenutačno se obrađuju pošiljke pristigle danas i jučer navečer, a radnici Sektora međunarodnih poslova ulažu dodatne napore da se sve pošiljke male vrijednosti obrade prije stupanja na snagu novih pravila oporezivanja, odnosno bez naplate PDV-a i kontrolnog pregleda”, poručuju iz Hrvatske pošte.

S obzirom na to da će sve pošiljke s robom koje pristižu iz trećih zemalja morati proći kontrolni pregled, Hrvatska pošta uvela je nove procese obrade, naplate i isporuke pošiljaka. Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura iznosi 18,50 kuna, a za robu vrijednosti od 150 do 1000 eura 37,00 kuna. Iznosi naknada formirani su na temelju dodatnih troškova. Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja je proces koji sadrži više podataka, zahtijeva implementaciju i održavanje novog informatičkog sustava te podrazumijeva složeniju operativnu kontrolu koju obavljaju radnici Hrvatske pošte.