Pet temeljnih načela poslovnih financija

Razumijevanje načela poslovnih financija ključno je za poslovanje poduzeća. Ova načela pružaju okvir za donošenje informiranih odluka o ulaganjima, upravljanju rizikom, strukturi kapitala i financijskoj analizi

63
načela poslovnih financija
[Izvor: Pixabay]

Jeste li se ikada zapitali što pokreće svijet bankarstva i financija? Koja su vodeća načela n kojima se temelji donošenje financijskih odluka u poduzećima? Razumijevanje načela poslovnih financija nije ključno samo za ljude koji rade u bankarstvu i financijama, nego i za menadžere, vlasnike tvrtki i pokretače startupa. Ova načela pružaju okvir za donošenje informiranih odluka o ulaganjima, upravljanju rizikom, strukturi kapitala i financijskoj analizi, piše portal TimesPro. U ovom članku objasnit ćemo pet ključnih načela poslovnih financija.

Vrijednost novca u vremenu

Koncept vrijednosti novca u vremenu je srž načela poslovnih financija. Vrijednost novca se mijenja u vremenu i ovisi o određenom trenutku: euro primljen danas zbog potencijalne zarade vrijedi više od onog kojeg ćemo primiti u budućnosti.

Razumijevanje vremenske vrijednosti novca bitno je za donošenje odluka o ulaganju i analizu novčanog toka. Omogućuje vam procjenu isplativosti i atraktivnosti potencijalnih ulaganja uzimajući u obzir vrijeme i kretanje budućih novčanih tokova.

Metode izračuna kao što su sadašnja vrijednost ili diskontna vrijednost i buduća vrijednost (izračun koliko će određeni trenutni iznos novca vrijediti u budućnosti) pomažu kvantificirati vrijednost novca tijekom vremena. Pojednostavljeno, diskontiranje je izračun koliko određeni iznos novca u budućnosti vrijedi danas, dok nam izračun buduće vrijednosti pokazuje koliko će određeni iznos novca kojim raspolažemo danas vrijediti u budućnosti, odnosno vrijednost ulaganja prema složenom kamatnom računu.

Izračuni sadašnje i buduće vrijednosti novca važni su alati u donošenju financijskih odluka jer vam omogućuju usporedbu sadašnjih i budućih vrijednosti ulaganja ili novčanih tokova. Primjenom ovih koncepata možete donositi informirane odluke o raspodjeli resursa i procjeni potencijalnih povrata ulaganja.

Rizik i povrat

Drugo temeljno načelo poslovnih financija je odnos između rizika i povrata. Općenito, veći rizik donosi veće prinose. Razumijevanje ovog načela omogućuje vam da učinkovito procijenite i upravljate rizicima dok nastojite postići optimalne povrate ulaganja.

U upravljanju rizikom ključna je diversifikacija. Poznat je izreka “Ne stavljaj sva jaja u istu košaru”. Raspodjelom uloga na različite klase imovine ili industrije možete smanjiti utjecaj pojedinačnih gubitaka ulaganja na vaš ukupni portfelj.

Metode izračuna kao što je standardna devijacija pomažu u mjerenju rizika kvantificiranjem stupnja varijabilnosti ili disperzije povrata ulaganja. Procjenom profila rizika i povrata za različita ulaganja možete donositi informirane odluke, u skladu s vašom tolerancijom na rizik i s vašim ciljevima ulaganja.

Trošak kapitala

Procjena troškova kapitala od vitalne je važnosti za opstanak poduzeća ili poduzeća. Izračunava se kroz odnos između prosjeka svih financijskih sredstava korištenih za ulaganje ili projekte i težine koju svaki resurs ima u ukupnim resursima.

Sa stajališta investitora (vlasnika poduzeća), dakle, trošak kapitala je stopa povrata na investiciju potrebna da investicija bude isplativa. Razumijevanje cijene kapitala ključno je za donošenje investicijskih odluka i određivanje optimalne kombinacije financiranja.

Trošak kapitala sastoji se od dviju komponenti: duga i kapitala. Dug predstavlja posuđena sredstva koja se moraju vratiti s kamatama, dok kapital predstavlja udio vlasništva u investiciji. Određivanje cijene kapitala uključuje izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala (WACC – Weighted average cost of capital), koja uzima u obzir udio duga i kapitala u strukturi kapitala poduzeća.

WACC pomaže u procjeni minimalnog povrata koji tvrtka treba ostvariti kako bi zadovoljila svoje investitore. Također, to je temelj za procjenu potencijalnih ulaganja, budući da se poželjnima smatraju projekti s povratima većim od WACC-a.

Štoviše, trošak kapitala ima implikacije na kapitalne proračune i odluke o financiranju. Utječe na to kako tvrtka raspoređuje svoje resurse i treba li posegnuti za vanjskim financiranjem ili se oslanjati na vlastite izvore. Razumijevanjem ovog načela možete donositi informirane odluke koje optimiziraju korištenje kapitala i poboljšavaju financijski učinak.

Struktura kapitala

Struktura kapitala odnosi se na kombinaciju različitih izvora financiranja koje koristi poduzeće, uključujući vlasnički kapital i dug. Pronalaženje optimalne strukture kapitala ključno je za maksimiziranje vrijednosti za dioničare i minimiziranje troška kapitala.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri određivanju optimalne strukture kapitala uključuju toleranciju na rizik, profitabilnost, ciljeve rasta i industrijske norme. Na primjer, tvrtke sa stabilnim novčanim tokovima i niskom razinom rizika mogu se odlučiti za višu razinu duga, dok se novoosnovane tvrtke ili tvrtke s visokim rastom više oslanjaj na financiranje kapitalom.

Utjecaj strukture kapitala na trošak kapitala i financijske rezultate poduzeća ne može se precijeniti. Veći udio duga može dovesti do nižih troškova posudbe, ali povećava financijski rizik. S druge strane, veći udio kapitala može rezultirati većim troškom kapitala, ali smanjuje rizik od stečaja.

Kompromisi između financiranja dugom i vlasničkim kapitalom uključuju razmatranje čimbenika kao što su plaćanja kamata, prava kontrole, rizik bankrota i utjecaj na kreditnu sposobnost tvrtke. Razumijevanjem načela strukture kapitala možete donositi informirane odluke koje uravnotežuju ove kompromise i optimiziraju financijski položaj vašeg poslovanja.

Analiza financijskih izvješća

Analiza financijskih izvješća kritično je načelo u poslovnim financijama. Uključuje procjenu financijskih izvješća tvrtke kako bi se procijenila njezina izvedba, financijsko stanje i potencijalni rizici. Možete steći dragocjene uvide u likvidnost, profitabilnost i solventnost tvrtke analizirajući ključne financijske pokazatelje i tumačeći bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku.

Ključni financijski pokazatelji koji se koriste u analizi financijskih izvještaja uključuju pokazatelje likvidnosti (npr. trenutni pokazatelj), pokazatelje profitabilnosti (npr. povrat na kapital) i pokazatelje solventnosti (npr. odnos duga i kapitala). Ovi omjeri daju snimku financijskog stanja tvrtke i pomažu u prepoznavanju trendova ili problematičnih područja.

Tumačenje bilance omogućuje vam procjenu imovine, obveza i dioničkog kapitala poduzeća. Račun dobiti i gubitka daje informacije o prihodima, rashodima i neto dobiti u određenom razdoblju. Izvješće o novčanom toku prati novčane priljeve i odljeve iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti.

Analiza financijskih izvješća omogućuje vam donošenje utemeljenih odluka o mogućnostima ulaganja, kreditnoj sposobnosti i ukupnoj poslovnoj uspješnosti. Ovladavanjem ovim načelom možete pouzdano procijeniti financijsko zdravlje i potencijalne rizike različitih tvrtki ili projekata.

Zaključak

Zaključno, navedenih pet načela poslovanja i financija – vrijednost novca u vremenu, rizik i povrat, trošak kapitala, struktura kapitala i analiza financijskih izvješća – ključni su za uspješno poslovanje. Razumijevanje i primjena ovih načela omogućuje vam donošenje informiranih odluka, učinkovito upravljanje rizikom i povećanje profitabilnosti.