Što poduzetnicima nude EU deskovi banaka

Hrvatskoj je u razdoblju 2014. - 2020. na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. U nekoliko domaćih banaka provjerili smo kakve vrste financiranja nude poduzetnicima zainteresiranima za dobivanje europskog novca

468
EU desk

Hrvatskoj je u razdoblju 2014. – 2020. na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Da bi novac došao do krajnjih korisnika i financirao poduzetničku ideju, osim odgovarajućeg natječaja, često je potrebno osigurati i vlastita sredstva za pripremu dokumentacije te savjete stručnjaka. U nekoliko domaćih banaka provjerili smo što je u ponudi njihovih EU deskova, odnosno kakve vrste financiranja nude poduzetnicima zainteresiranima za dobivanje europskog novca.

“Europska komisija bankama je namijenila posebnu ulogu u uspješnom korištenju EU fondova za poduzetnike zbog njihove mogućnosti da kvalitetnije detektiraju dobre i financijski održive projekte”, kaže Ivana Matković Mikulić, savjetnik za EU fondove Addiko Bank.

Dodaje kako su kod donošenja odluke o odabiru projekata za financiranje EU sredstvima provedbena tijela usredotočena na održivost projekata i usklađenost s ciljevima natječaja/programa, dok je za poslovne banke kod donošenja odluke o financiranju uz održivost projekta ključna i kreditna sposobnost klijenta.

“Prilikom evaluacije projekata banke sagledavaju cjelokupno poslovanje i financijsku održivost i isplativost te potencijalne rizike kod EU projekata koji, uz uobičajene rizike u bankarskom poslovanju, nose novu kategoriju rizika – rizik od „ne-isplate“ bespovratnih sredstava. On može dovesti u pitanje postavljenu financijsku konstrukciju i cjelokupnu realizaciju”, kaže Matković Mikulić.

Naglašava kako je stoga od izrazite važnosti za projekt pravovremeno uključiti poslovnu banku koja klijentu može pomoći u definiranju financijske konstrukcije i strukturiranju EU projekta.

1. Addiko Bank

Addiko Bank organizira informativna i edukativna događanja na kojima se zainteresirani imaju priliku informirati o mogućnostima financiranja iz EU fondova.

“Klijente banke ujedno pratimo kroz proces pripreme, prijave i provedbe EU projekata osiguravajući bankarske proizvode prilagođene uvjetima pojedinih natječaja u dijelu transakcijskog, garantnog i kreditnog poslovanja. Banka se u realizaciju EU projekta može uključiti osiguranjem izvora financiranja, vođenjem namjenskog (projektnog) računa, izdavanjem pisma namjere, garancije, potvrde o stanju na računu i sl.”

Osim klasičnih bankarskih proizvoda, nude i novi proizvod sufinanciran iz ESI fondova – investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva uz HAMAG-BICRO ESIF pojedinačna jamstva koji poduzetnicima omogućuje povoljnije uvjete kreditiranja odnosno umanjene i subvencionirane kamatne stope.

2. Erste banka

Za klijente koji svoje projekte financiraju iz sredstava EU-a, Erste banka je pripremila Erste paket koja uključuje sve bankarske usluge potrebne za prijavu na EU natječaje i provedbu projekata – od informacija o EU natječajima, preko zatvaranja financijske konstrukcije odgovarajućim kreditom i izdavanja potrebnih garancija, do usluga iz područja platnog prometa usmjerenih na praćenje projekta i ostvarivanje isplate EU sredstava.

„Za financiranje projekata postoji niz mogućnosti. No, za povlačenje bespovratnih EU sredstava projekt najprije treba provesti, odnosno platiti sve aktivnosti na njemu. Zbog toga najčešće uz EU sredstva treba osigurati i kredit banke.

Našim su klijentima na raspolaganju tri vrste kredita za financiranje EU projekata: investicijski krediti za EU projekte, agrofinanciranje za EU projekte te HBOR programi financiranja EU projekata“, kaže Goranka Crnković Trivić, voditeljica Službe EU deska Erste banke.

Erste paket uključuje i EU (kunske/devizne) garancije i pisma namjere u sklopu EU garantnih poslova, a koji su u cijelosti usuglašeni s predispozicijama pojedinačnih EU natječaja. Također, u paket ulazi i namjenski projektni račun, koji se na natječajima preporučuje kako bi se olakšalo računovodstveno praćenje transakcija na projektima.

Iz Erstea poručuju kako su već dostupna pojedinačna ESIF jamstva HAMAG-BICRO-a za investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva. Osim što funkcioniraju kao instrumenti osiguranja kredita, kroz njih klijenti mogu ostvariti i nižu kamatnu stopu.

„HBOR-ovi ESIF krediti za rast i razvoj, kod kojih će pola kredita biti plasirano po 0 posto kamata su u pripremi i njihova se operacionalizacija očekuje krajem 2017.“, zaključuju u Ersteu.

3. Hrvatska poštanska banka

I Hrvatska poštanska banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. „Korisnicima koji žele prijaviti razvojni projekt na jedan od natječaja za EU fondove HPB pruža logističku podršku u pripremi za apliciranje na natječaje, u pripremi projektne dokumentacije, nudi sufinanciranje projekata te asistenciju u provedbi.

Banka nudi informativno-savjetodavnu podršku klijentima te sve zainteresirane informira o EU fondovima, uvjetima natječaja i načinu prijave, prikupljanju dokumentacije i svim ostalim pojedinostima“, kažu u HPB-u.

4. OTP banka

Svim klijentima OTP banke na raspolaganju su krediti za međufinanciranje i/ili sufinanciranje odobrenih projekata kao i pisma namjere te činidbene garancije za ozbiljnost ponude, povrat avansa, dobro izvršenje posla, oslobađanje garantnog depozita…

„Prilikom odobrenja ovakvog financiranja potrebno je zadovoljiti tražene kriterije za odobravanje plasmana, prvenstveno u pogledu ocjene boniteta klijenta i isplativosti investicije/projekta no za razliku od standardnih kreditnih proizvoda, u obzir se uzima i vrijednost bespovratnih sredstava koja se, ovisno o vrsti projekta/natječaja, u određenom dijelu priznaje kao vlastito učešće u investiciji“, poručuju iz OTP-a.

5. Podravska banka

Podravska banka zainteresiranim klijentima – obrtnicima, poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima te velikim tvrtkama – nudi potpunu podršku pri strukturiranju projekata za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

POBA EU Desk klijente informira o svim otvorenim natječajima za EU fondove, kao i natječajima u najavi, mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova te rokovima raspisivanja natječaja i kako se na njih prijaviti.

Klijentima pomaže analizirati mogućnosti prijave (prihvatljivost klijenta, pronaći konkretne natječaje na koje može aplicirati, očekivane rokove raspisivanja natječaja) i izraditi cjelovitu projektnu prijavu za natječaj. Također, na raspolaganju im je i asistencija u provedbi projekta odnosno izdavanje pisma namjere za dokazivanje zaokružene financijske konstrukcije u pojedinim EU natječajima prilikom predaje projektne prijave, bankarskih garancija i drugih potrebnih potvrda.

„Usluga je namijenjena poduzetnicima, bez obzira na kategorizaciju, koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje. To su klijenti dobrog boniteta koji novim ulaganjem (npr. u kupnju strojeva i sl.) žele povećati efikasnost poslovanja, uvesti nove proizvode, pridobiti nove kupce i sl. Svaka investicija koja donosi veći prihod i profitabilnost, s EU potporom će biti još isplativija za klijenta, ali ima i veće šanse za uspjeh na natječaju“, poručuju iz Podravske banke.

6. Privredna banka Zagreb

Poduzetnici se za sve informacije mogu obratiti i Privrednoj banci koja na web stranici Želim EU fondove informira o trenutno dostupnim natječajima, prijavnoj dokumentaciji, uvjetima financiranja… Opisani su i natječaji poimence s osnovnim karakteristikama, kao i natječaji u najavi.

„Klijentima su na raspolaganju osnovni obrasci koji bi im trebali dati inicijalni odgovor jesu li prihvatljivi za jedan od natječaja, a zatim se sve svodi na pojedinačnu procjenu rizika projekta i prihvatljivosti klijenta i njegovog projekta“, dodaju u PBZ-u.

7. Raiffeisen banka

Raiffeisen banka sudjeluje u praćenju EU natječaja te pružanju cjelovitih informacija o aktivnim natječajima. „Usluga je namijenjena klijentima koji razmišljaju ili započinju investiciju koja je ujedno obuhvaćena pojedinim aktualnim EU natječajem, a koju smo spremni financirati“, poručuju iz RBA. Klijent pak mora zadovoljiti uvjete natječaja, ali i uvjete banke za financiranjem.

8. Splitska banka

U Splitskoj banci svi poduzetnici mogu saznati informacije o dostupnim i za njih relevantnim natječajima iz EU sredstava s obzirom na poslovnu ideju, dobiti savjet iz području natječaja za bespovratna sredstva te podršku tijekom projekta.

„Kod kredita za međufinanciranje projekata sufinanciranih iz fondova EU ne postoje unaprijed naznačena ograničenja niti unificiran pristup. Odluka o financiranju svakog pojedinog projekta ovisi isključivo o bonitetu klijenta, strukturi i vrijednosti investicije, očekivanim rezultatima.“

9. Za izradu poslovnog plana kod konzultanta

Banke kao financijske instititucije ne smiju pružati konzultantske usluge. Međutim, kažu u Addiko banci, osim što klijentima osiguravaju bankarske proizvode za uspješnu prijavu i provedbu EU projekta, nude i besplatnu informativno-savjetodavnu uslugu. Kroz EU desk Erste banka klijente informira o dostupnim EU natječajima i njihovim ključnim elementima, o konzultantima koji im mogu pomoći pri izradi poslovnog plana i prijave na natječaj i sličnom.

„Kako bismo našim klijentima omogućili konkretniju podršku i u dijelu savjetničkih poslova, OTP banka sklopila je ugovore o suradnji s nekim od, vjerujemo, najboljih konzultanata koji našim klijentima pružaju uslugu savjetovanja i pripreme natječajne dokumentacije te ih vode kroz postupak pripreme i predaje zahtjeva sukladno pojedinim programima“, kažu u ovoj banci.

PBZ ne izrađuje investicijske planove ni prijavnu dokumentaciju za klijente već pripremu projekata rade klijenti sami ili konzultanti koje su angažirali. Slična je situacija i u RBA te u Splitskoj banci gdje savjetuju klijente o prihvatljivosti natječaja za određen projekt, pružaju podršku u smislu pripreme odgovarajuće bankovne dokumentacije, prilagođavaju financijsku podršku klijentu, ali izrada projektne dokumentacije i nije sastavni dio djelokruga EU deska.