EU: 100 mlrd eura za istraživanja i inovacije u razdoblju 2021. – 2027.

Za svaki euro uložen u okviru programa Obzor Europa mogao bi se u roku od 25 godina ostvariti povrat u iznosu do 11 eura, a procjenjuje se da bi u fazi ulaganja, od 2021. do 2017., u EU moglo biti otvoreno 100.000 radnih mjesta u aktivnostima istraživanja i razvoja

157
Obzor Europa
Novi program, Obzor Europa, razvijat će se na temeljima prethodnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. , jednog od najuspješnijih europskih programa

U okviru dugoročnog proračuna Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. Europska komisija je u četvrtak predložila iznos od 100 milijardi eura za istraživanja i inovacije.

Novi program, Obzor Europa, razvijat će se na temeljima prethodnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. kako bi se EU održao među liderima globalnog istraživanja i inovacija. Obzor Europa najambiciozniji je program istraživanja i inovacija do sada.

Prethodni program Obzor 2020 jedan je od najuspješnijih europskih programa. Sredstva EU-a omogućila su timovima iz više zemalja i znanstvenih disciplina da zajedničkim radom  ostvare velika otkrića te tako stave Europu na čelo istraživanja i inovacija na svjetskoj razini.

Ciljevi novog programa Obzor Europa još su ambiciozniji. U okviru toga potrebno je povećati sredstva za Europsko istraživačko vijeće kako bi ojačala vodeću ulogu EU-a u globalnom znanstvenom istraživanju.

Predlaže se i osnivanje Europskog vijeća za inovacije kako bi se moderniziralo financiranje revolucionarnih inovacija u Europi.

Što novo donosi program Obzor  Europa

 Programom Obzor Europa uvode se sljedeće glavne novosti:

  • Europsko vijeće za inovacije (EIC) pomoći će da EU postane predvodnik u inovacijama koje stvaraju nova tržišta. Prema prijedlogu Komisije uspostavit će se jedinstvena kontaktna točka kako bi se revolucionarne tehnologije koje imaju najveći potencijal i najviše obećavaju dovele iz laboratorija u tržišnu primjenu, te kako bi se najinovativnijim novoosnovanim poduzećima omogućilo da razviju svoje ideje. Novi EIC pomoći će u nalaženju i financiranju dinamičnih i vrlo rizičnih inovacija koje imaju veliki potencijal za stvaranje potpuno novih tržišta. Omogućit će izravnu potporu inovatorima upotrebom dvaju novih instrumenata za financiranje, jednoga za rane faze, a drugoga za razvoj i uvođenje na tržište. Bit će dopuna Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).
  • Nove zadaće za istraživanje i inovacije na razini EU-a, usmjerene na društvene izazove i industrijsku konkurentnost: na temelju Obzora Europa Komisija će pokrenuti nove zadaće sa smjelim, ambicioznim ciljevima i visokom dodanom vrijednošću EU-a kako bi se prevladali problemi koji utječu na naš svakodnevni život. Primjeri bi mogli biti u rasponu od borbe protiv raka do čistog prometa i oceana bez plastičnog otpada. Te bi zadaće zajedno osmislili građani, dionici, Europski parlament i države članice.
  • Povećavanje potencijala za inovacije u cijelom EU-u: udvostručit će se potpora za države članice koje zaostaju kako bi se što bolje iskoristio njihov nacionalni potencijal za istraživanje i inovacije. Nadalje, nove sinergije sa strukturnim i kohezijskim fondovima olakšat će koordinaciju i kombiniranje financiranja i pomoći regijama da se uključe u inovacije.
  • Više otvorenosti: načelo “otvorena znanost” postat će način rada Obzora Europa te će se u njemu zahtijevati otvoren pristup publikacijama i podacima. Time će se pomoći u uvođenju na tržište te povećati inovacijski potencijal rezultata ostvarenih uz financiranje EU-a.
  • Nova generacija europskih partnerstava i više suradnje s drugim programima EU-a: u Obzoru Europa prilagodit će se broj partnerstava koje EU zajednički programira ili financira s partnerima kao što su industrija, civilno društvo i zaklade za financiranje, kako bi se povećala njihova djelotvornost i učinak u postizanju prioriteta europske politike. Obzor Europa poticat će djelotvorne i funkcionalne poveznice s drugim budućim programima EU-a kao što su kohezijska politika, Europski fond za obranu, program Digitalna Europa i instrument za povezivanje Europe, kao i s međunarodnim projektom za energiju fuzije ITER. Zajednički istraživački centar (JRC), Komisijina služba za znanost i prikupljanje znanja, nastavit će pridonositi znanstvenim savjetima, tehničkom potporom i namjenskim istraživanjem.

Dvije trećine rasta potaknuto inovacijama

Predložena proračunska sredstva od 100 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027. uključuju 97,6 milijardi eura za Obzor Europa (od kojih će 3,5 milijardi eura biti dodijeljeno u okviru fonda InvestEU) i 2,4 milijarde eura za program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje. Program Euratoma, kojim se financira istraživanje i osposobljavanje u području nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja, bit će više usmjeren na primjene izvan energetike kao što su oprema za zdravstvenu zaštitu i medicinu, a podupirat će se i mobilnost nuklearnih istraživača u okviru akcija Marie Skłodowska-Curie.

Prijedlog za program Obzor Europa zasnovan je na uspjesima sadašnjeg programa, Obzora 2020. Evaluacija Obzora 2020. pokazala je da taj program postiže rezultate u otvaranju radnih mjesta i ostvarivanju rasta, rješavanju najvećih društvenih izazova i poboljšanja života ljudi. Pokazala je da program ima jasnu europsku dodanu vrijednost i da stvara vidljive koristi u usporedbi s nacionalnom ili regionalnom potporom. Do svibnja 2018. pružena je potpora u iznosu od 31 milijarde eura za više od 18.000 projekata.

Prijedlog Komisije zasniva se i na doprinosu Komisije sastanku čelnika EU-a održanom 16. svibnja u Sofiji „Obnovljeni europski program za istraživanje i inovacije – prilika da Europa oblikuje svoju budućnost”, u kojem su istaknuti koraci potrebni za osiguravanje globalne konkurentnosti Europe.

Otprilike dvije trećine europskog gospodarskog rasta tijekom posljednjih desetljeća potaknuto je inovacijama. Očekuje se da će Obzor Europa proizvesti više novog znanja i novih tehnologija, potičući znanstvenu izvrsnost, i da će imati pozitivan učinak na rast, trgovinu i ulaganja te znatan učinak na društvo i okoliš.

Za svaki euro uložen u okviru programa mogao bi se u roku od 25 godina ostvariti povrat u iznosu do 11 eura. Očekuje se da će ulaganja Unije u istraživanje i razvoj omogućiti otvaranje, prema procjenama, do 100.000 radnih mjesta u aktivnostima istraživanja i razvoja u “fazi ulaganja” (2021. – 2027.).