Koji su primici neoporezivi i u kojem iznosu

Dio novih pravila na snazi je od 1. listopada, a dio je na snagu stupio 1. siječnja 2023., između ostaloga i obračun u eurima.

6047
neoporezivi primici

Znate li koji su primici neoporezivi i koliki iznosi se mogu isplatiti a da za njih niste obvezni platiti porez na dohodak? U sklopu paketa za borbu protiv poskupljenja Vlada je prošle jeseni povećala iznose neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak. Izmjene su na snazi od 1. listopada 2022., a od 1. siječnja 2023., kao i svi drugi iznosi, neoporezivi primici se obračunavaju u eurima.

Neoporezive prigodne novčane nagrade – božićnice, uskrsnice, naknade za godišnji odmor… – ograničene su na 663,61 euro (5000 kn) godišnje, dok su neoporezive novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika ograničene na 995,42 eura (7500 kn) godišnje.

Neoporezive su i “jubilarne nagrade” za navršeni radni staž kod istog poslodavca:

 • Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža do 199,09 eura
 • Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža do 265,45 eura
 • Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža do 331,81 eura
 • Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža do 398,17 eura
 • Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža do 464,53 eura
 • Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža do 530,90 eura
 • Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 663,61 eura

Otpremnine

 • Neoporezivi primitak budućih umirovljenika (otpremnine prilikom odlaska u mirovinu) ograničene su na 1327,24 eura (10.000 kn)
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza ograničene su na 862,71 euro za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ograničene su na 1061,79 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Potpore u slučaju bolovanja ili smrti

 • Neoporezive potpore zbog invalidnosti radnika ograničene su na 331,81 euro godišnje
 • Neoporezive potpore za slučaj smrti radnika ograničene su na 995,43 eura
 • Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika ograničena je na 398,17 eura
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ograničena je na 232,27 eura mjesečnoPotpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana neoporezive su do iznosa od 331,81 eura godišnje

Darovi

 • Dar djetetu do 15 godina starosti neoporeziv je do iznosa od 132,73 eura (1000 kn) godišnje
 • Dar u naravi također je neoporeziv do iznosa od 132,73 eura godišnje

Naknade za obrazovanje, zdravstvo, djecu i ostalo

 • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova preškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi neoporezive su do visine stvarnih izdataka
 • Potpore za novorođenče ograničene su na 1327,24 eura
 • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se neoporezivim primicima do iznosa od 66,36 eura mjesečno
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije smatraju se neoporezivim primicima do iznosa od 331,81 eura godišnje podmirene bezgotovinskim putem
 • Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, niti na teret sredstava fizičke osobe smatraju se neoporezivim primicima u visini stvarnih troškova ako su isplaćeni na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
 • Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima smtraju se neoporezivim izdatkom ako do visine stvarnih izdataka
 • Neoporezivi primici su i primici po osnovi potpora poslodavca zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH, pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
 • Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca neoporezivi su  do visine stvarnih izdataka
 • Neoporeziva naknada za odvojeni život od obitelji ograničena je na 232,27 eura

Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše

 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja neoporezive su do iznosa od 232,27 eura mjesečno
 • Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad prekoučeničkih i studentskih udruga neoporezivi su do iznosa od 3185,38 eura godišnje
 • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima neoporezive su do iznosa od 232,27 eura mjesečno
 • Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, neoporezive su do iznosa od 530,90 eura mjesečno
 • Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje neoporezive su do iznosa od 232,27 eura mjesečno
 • Nagrade za sportska ostvarenja neoporezive su do 2654,48 eura godišnje
 • Naknade koje se isplaćuju sportašima amaterima prema posebnim propisima neoporezive su do iznosa od 232,27 eura mjesečno

Ako zarada djeteta (studenta ili učenika) premaši iznos od 3185,38 eura, roditelj gubi pravo na osobni odbitak za dijete prilikom obračuna poreza na dohodak (poreznu olakšicu). No, stipendije nisu prihod od studentskog rada, što znači da dijete uz posao može primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do iznosa od 232,27 eura mjesčno i taj iznos ne  uračunava se u propisani limit.

Dnevnice, putni troškovi i prijevoz

Dnevnice

 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu neoporezive su do iznosa od 26,55 eura
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno neoporezive su do iznosa od 13,28 eura
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu neoporezive su do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
 • Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno neoporezive su do 50 posto iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
 • Pomorski dodatak neoporeziv je u iznosu od 33,19 eura dnevno
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe neoporeziv je u iznosu od 53,09 eura dnevno
 • Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca neoporezivi su u ukupnom iznosu

Putni troškovi

 • Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju neoporezive su u visini stvarnih izdatak
 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika neoporezive su do iznosa od 331,81 eura godišnje

Troškovi prijevoza na posao

Tvrtka može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima i u tom slučaju ima obvezu naknadu isplatiti svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo. Pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza. Visinu naknade za prijevoz poduzetnik određuje na temelju ponude tvrtke za gradski i prigradski javni prijevoz.

 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom neoporezive su u visini stvarnih izdataka
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom neoporezive su u visini stvarnih izdataka

Korištenje privatnig automobila u službene svrhe

 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe iznosi 40 eurocenti po prijeđenom kilometru

Troškovi prehrane i smještaja

Od 1. siječnja 2023. na snazi su odredbe kojima se reguliraju neoporezive naknade za prehranu. Njihov iznos više se ne određuje na godišnjoj, već na mjesečnoj razini, a ograničen je na 66,36 eura (500 kn) mjesečno u novcu, odnosno 132,72 eura (1000 kn) mjesečno za prehranu omogućenu na temelju vjerodostojnih isprava, a to su, nRvno, računi.

Novim pravilima omogućeno je da se odjednom neoporezivo isplati primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, odnosno primici će se moći isplatiti za mjesece unatrag. Model  isplate nakande za prehranu (u novcu ili na temelju vjerodostojnih isprava) može se mijenjati tijekom godine, ali za svaki mjesec poreznog razdoblja neoporeziv jedan od ta dva primitka. Dakle, unutar jednog mjeseca nije moguće kombinirati dva modela.

Poduzetnik može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos u novcu ne prelazi ukupno 796,32 eura (12 x 66,36 eura) godišnje.

Traba također napomenuti da je isplata naknade za prehranu sada vezane uz trajanje radnog odnosa. Naime, ranije je radnik zaposlen dva mjeseca mogao dobiti neoporezivu naknadu za prehranu za cijelu godinu, no od 1. siječnja naknada je neoporeziva samo za mjesece u kojima je bio zaposlen kod poslodavca.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije  neoporezivi su u iznosu do  132,72 eura mjesečno (1592,76 eura) godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Troškovi se priznaje za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika neoporezivi su do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca.

Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena neoporezivi su u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu).

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije neoporezivi su do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika neoporezivi su do visine stvarnih izdataka.

Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika, dok se božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu zaposlenicima isplatiti u gotovini.