Što biste trebali znati o paušalnom porezu na dohodak

Rok za predaju izvješća o dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu za prethodnu godinu je 15. siječnja. Na temelju tih podatka Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza dohodak za tekuću godinu

13109
paušalni porez na dohodak

Do 15. siječnja svake godine obrtnici koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu obvezni su Poreznoj upravi dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Riječ je o obrascu PO-SD, dokumentu koji sadrži podatke o prometu koji je obrtnik ostvario u prethodnoj godini na temelju kojih nadležna  ispostava Porezne uprave utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza na dohodak za tekuću godinu.

PO-SD obrazac predaje se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronički putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja, prema podacima o ostvare­nim primicima iz Knjige prometa.

>>Evo što se mijenja u poreznom sustavu nakon 1. siječnja 2020.

Paušalni obrtnik, naime, nije obvezan voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa odnosno obrazac KPR koji je temelj za ispunjavanje PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi (primici) – gotovinski i bezgotovinski.

Kako ispuniti obrazac PO-SD

Ove godine obrazac PO-SD je malo promijenjen i sadržava sljedeće podatke:

  • (I.) o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj
  • (II.) o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, adresa obavljanja djelatnosti (mjesto, ulica i kućni broj), o tome obavlja li se djelatnost na područje Grada Vukovara, potpomognutih jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili otocima (porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na navedenim područjima plaćaju 25 posto godišnjeg paušalnog poreza na dohodak), te o razdoblju obavljanja djelatnosti
  • (III.) o ostvarenim primicima od pojedinačne djelatnosti:

1. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 1)000
2. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 2)
3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 3)

  • (IV.) godišnji paušalni porez na dohodak od pojedinačne djelatnosti i broj mjeseci obavljanja djelatnosti
  • (V.) godišnji paušalni porezu na dohodak od zajedničke djelatnosti i broj mjeseci obavljanja djelatnosti
  • (VI.) ukupni godišnji paušalni dohodak
  • (VII.) obračun paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to:

1. iznos obveze paušalnog poreza na dohodak (redak 1.)
2. iznos prireza poreza na dohodak i prosječna stopa prireza porezu na dohodak (redak 2.)
3. iznos ukupnog paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak (redak 3.)
4. iznos umanjenja paušalnog poreza na dohodak za područje Grada Vukovara i potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu i otoka I. skupine (redak 4.)
5. iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (redak 5.)
6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (redak 6.)
7. iznos razlike za uplatu/povrat (redak 7.)
8. iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak (redak 8.)

>>Porezna uprava poziva da prijavite prava na osobne odbitke

Državne pomoći, poticaji i potpore

U poslovne primitke ulaze i državni ili lokalni poticaji i potpore. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja premaše iznos od 300 tisuća kuna, smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka.

Potpora za samozapošljavanje HZZ-a

Ako ste koristili potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mišljenju Ministarstva financija od 4. ožujka 2016. godine, primljena potpora se smatra neoporezivim primitkom te je paušalisti nisu obvezni uključiti u obrazac PO-SD. No, potporu treba opravdati kopijom ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

>>Evo što se mijenja u sustavu potpora za zapošljavanje

Nenaplaćeni računi

Ako do kraja godine niste uspjeli naplatiti sve izdane račune, priložite Izvješću tablicu u kojoj ćete navesti ime, adresu i OIB tvrtke od koje potražujete novac, datum izdavanja računa, izvršenja usluge i dospijeća plaćanja.

Godišnji paušalni dohodak

Nakon što zaprimi obrazac PO-SD, Porezna uprave će provjeriti jesu li podaci iz obrasca usklađeni s uplatama na žiro-račun vašeg obrta te utvrditi jesu li primici veći ili manji od onih utvrđenih poreznim rješenjem.

Prema novom Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti godišnji paušalni dohodak utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Godišnji primitak Godišnji paušalni dohodak Godišnji paušalni porez na dohodak
0 – 85.000 kuna 12.750 kuna 1530 kuna
Iznad 85.000 do 115.000 kuna 17.250 kuna 2070 kuna
Iznad 115.000 do 149.500 kuna 22.425 kuna 2691 kuna
Iznad 149.500 do 230.000 kuna 34.500 kuna 4140 kuna
Iznad 230.000 do 300.000 kuna 45.000 kuna 5400 kuna

 

Godišnji paušalni dohodak je iznos maksimalnog godišnjeg primitka u pojedinom razredu umanjen za porezno priznate izdatke u iznosu od 85 posto godišnjeg paušalnog dohotka i predstavlja poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza. Porezno priznati izdaci uključuju sve uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

>>Porezna reforma: Smiju li informatičari biti obrtnici

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, a dohodovni razred utvrđuje se tako da se prosječni mjesečni primitak ostvaren tijekom razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) množi s 12 Na isti način se paušalni dohodak utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

Godišnji paušalni porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se primjenom porezne stope od 12 posto na godišnji paušalni dohodak, a taj iznos povećava se za prirez porezu na dohodak u skladu s odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.
Utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

>>Paušalni obrt: Uvode se kriteriji nesamostalnog rada

Ako po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz izvješća utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, porezni obveznik je obvezan uplatiti razliku s danom podnošenja izvješća.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci za koje je obveza utvrđena i paušalnog mjesečnog poreza na dohodak te dodanog prireza.

Kao što smo već spomenuli, razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem izvješća plaća se s danom podnošenja izvješća. Drugim riječima, porezni obveznik prilikom ispunjavanja izvješća mora provjeriti da li je uplatio dovoljan iznos te, po potrebi, uplatiti razliku prilikom predaje izvješća.

Ako pak Porezna uprava utvrdi da ste preplatili porez na dohodak, preplaćeni iznos nećete dobiti automatski. Preplaćeni paušalni porez na dohodak i prirez za proteklu kalendarsku godinu, vraćaju se na zahtjev ili se, sukladno Zakonu, uračunavaju u obvezu za iduće razdoblje.