PDV: Od 1. prosinca na snazi su nova pravila za odbitak pretporeza

Od 1. prosinca 2022. obveznici koji PDV obračunavaju u redovnom postupku ostvaruju pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima dobavljača koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate račun

322
[Foto: Točka na i media]

Obveznicima poreza na dodanu vrijednost koji ga obračunavaju prema izdanim računima od 1. prosinca 2022. godine mijenjaju se pravila o odbitku pretporeza. Oni će moći odbijati PDV s ulaznih računa dobavljača koji prema vlastitom izboru obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate taj ulazni račun, piše Marija Zuber u Lideru.

Za obveznike PDV-a koji PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama nema promjena. Oni utvrđuju poreznu obvezu po računima koje su naplatili od kupaca i pravo na pretporez ostvaruju po računima koje su platili svojim dobavljačima, neovisno o tome u kojem je poreznom režimu dobavljač.

Promjena prava na odbitak pretporeza za obveznike PDV-a koji primjenjuju tzv. redovni postupak oporezivanja i obračunavaju PDV-a prema izdanim računima uslijedila je nakon presude Suda Europske unije, koji je odlučivao u predmetu o pravu na odbitak pretporeza njemačkog poduzetnika.

Budući da presude Suda EU obvezuju sve države članice, Porezna uprava RH je od Odbora za PDV kao posebnog tijela Europske komisije u čijoj nadležnosti je primjena PDV direktiva zatražila pojašnjenje presude. Pribavljeno tumačenje i presudu Suda EU Porezna uprava RH je protumačila tako da je svim obveznicima PDV-a, i onima koji primjenjuju redovni postupak i onima koji PDV plaćaju prema naplaćenim računima, odbitak pretporeza uvjetovan plaćenim računom dobavljača.

Ministarstva financija uputu o novim pravilima koja su na snazi od 1. prosinca 2022. objavilo je na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Obveznik PDV-a koji obračunava PDV prema plaćenim računima dužan je na izdanom računu navesti napomenu “PDV se obračunava prema naplaćenim naknadama”. Ta napomena od 1. prosinca 2022. postaje jako važna jer kupcu koji PDV-a obračunava prema izdanima računima daje informaciju o tome kada ima pravo odbiti pretporez.

Novi režim prava na odbitak pretporeza primjenjuje se za isporuke primljene od 1. prosinca 2022. godine, što će biti uključeno u PDV obrazac koji se dostavlja 20. siječnja 2023. godine.