Kako do potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz

Da bi poslovni subjekti mogli koristiti mjeru, moraju dokazati da su im prihodi u lipnju odnosno srpnju ove godine pali za najmanje 60% u usporedbi s odgovarajućim razdobljem 2019. godine. Mjeru ne mogu koristiti poslodavci koji nisu isplatili plaće za lipanj

1899
Mjere očuvanje radnih mjesta srpanj kolovoz
Mjere se odnose isključivo na djelatnosti prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva, organizacije događanja, umjetnost i zabave

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je detalje mjere za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz. Potpora će iznositi maksimalno 4000 kuna po radniku, a zahtjevi će se zaprimati od 12. srpnja.

Mjere se odnose isključivo na djelatnosti prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva, organizacije događanja, umjetnost i zabave. Da bi ih poslovni subjekti mogli koristiti moraju dokazati da su im prihodi u lipnju ove godine pali za najmanje 60 posto u usporedbi s lipnjem 2019. godine. Mjeru mogu koristiti trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Potpore za očuvanje radnim mjesta za srpanj i kolovoz mogu koristiti poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO do 29. veljače 2020. godine.

>>Mikropoduzetnici zahtjeve za potpore mogu predati do 31. srpnja

>>Potpore za očuvanje radnih mjesta kroz skraćeno radno vrijeme

Mjere za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz mogu se koristiti za radnike u radnom odnosu na dan 30. lipnja 2020. godine. U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

Za radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020., bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora.

Mjeru ne mogu koristiti poslodavci koji nisu isplatili plaću/plaće za lipanj 2020. godine.

Poslodavci koji žele koristiti potpore za očuvanje radnih mjesta u srpnju i kolovozu ne smiju isplatiti dividendu u razdoblju od 29. svibnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine.

Do 4000 kn za plaću i 250 kn doprinosa za drugi mirovinski stup

Mjere će se pod ovim uvjetima primjenjivati za srpanj i kolovoz ove godine.  Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje će svaka dva mjeseca odlučivati o tome hoće li se trajanje mjere produžiti.

Korisnicima koji zahtjeve za dodjelu potpore predaju u srpnju, odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj i kolovoz 2020. godine. Za zahtjeve zaprimljene u kolovozu odobravat će se isplata troškova plaće za kolovoz.
Maksimalni iznos od 4000 kuna mjesečno isplaćivat će se po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu isplaćivat će se iznos proporcionalan broju odrađenih sati.

HZZ će također po svakom radniku isplatiti 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Potpore za srpanj bit će isplaćene do 31. kolovoza, a potpore za kolovoz do 30. rujna.

Kriteriji za odobravanje potpora

Da bi im bile odobrene potpore za srpanj, poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj 2020. i lipanj 2019. godine. Kako bi dobili potpore za kolovoz, moraju dokazati pad za najmanje 60 posto u srpnju ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60 posto u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60 posto u lipnju u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču. 2020. odnosno pad prometa/prihoda od 60 posto u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca – na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prometa/prihoda za promatrano razdoblje.

Ako izračun Porezne uprave potvrdi da je pad prometa/prihoda najmanje 60 posto, i ako su ostli uvjeti ispunjeni, HZZ može odobriti potpore.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada prometa/prihoda.

Ako iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da je zahtjev za dodjelu potpore opravdan, HZZ može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupan je na stranicama HZZ-a u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva, kao i izjava o točnosti podataka i razlozima za korištenje potpore. Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Obveze poslodavca

Poslodavac mora odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu – što uključuje istek ugovora na određeno, otkaz ugovora o radu sa strane radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika – poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje HZZ-u dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za srpanj 2020. najkasnije do 5. rujna 2020., a za kolovoz najkasnije do 5. listopada 2020.

To se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Ograničenja za poslodavce s više od 50 zaposlenih

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika morat će potporu vratiti ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Obveze Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje će

 • zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika za mjere za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovozu roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.
 • obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prometa/prihoda od najmanje 60% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Prigovor na dostavljenu obavijest

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja
 • Savska c. 64, 10 000 Zagreb.

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Tko može koristiti mjere za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz

Prihvatljivi poslodavci su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi.

Poslodavci iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Ciljne skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

Navedeno se ne odnosi na:

 • Poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika;
 • Vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Tko ne može koristiti potpore

Mjera se ne odnosi na:

 • poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
 • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.

Potpore ne mogu koristiti: 

 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode;
 • Iznajmljivači privatnog smještaja;
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta.

Istekom razdoblja korištenja mjere za očuvanje radnih mjesta nastavljaju se u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje u skladu s Aneksom ugovora.

Poslodavci koji koriste potpore za samozapošljavanje

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjere za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz za sebe i ostale zaposlene.

Ako koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje u skladu s Aneksom ugovora.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO do 29. veljače 2020. godine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29. veljače 2020., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.