Još četrdeset dana za upis u Registar stvarnih vlasnika

Za pravne osobe koje u roku ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5 do 350 tisuća kuna, dok za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna iznosi 5 do 75 tisuća kuna

624
Registar stvarnih vlasnika

Rok za upis u Registar stvarnih vlasnika istječe krajem godine, podsjeća FINA na svojim stranicama. Riječ je o središnjoj elektroničkoj bazi podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova koju je Hrvatska obvezna uvesti kako bi se uskladila sa zakonodavstvom Europske unije. Cilj Registra je spriječiti skrivanje stvarnih vlasnika iza odvjetnika ili drugih zastupnika.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje da se u Registar stvarnih vlasnika moraju upisati podaci o stvarnom vlasniku odnosno vlasnicima trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija te ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Prema zakonskim odredbama stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima su država ili lokalne jedinice jedini osnivači.

Podaci o stvarnom vlasniku odnosno vlasnicima koje treba upisati u registar su:

• ime i prezime
• država prebivališta
• dan, mjesec i godina rođenja
• identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave
• državljanstvo stvarnog vlasnika
• podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva.

Za upis u registar ne plaća se naknada

Upis podataka se može izvršiti na dva načina, bez plaćanja naknade:

• korištenjem web aplikacije uz certifikat, https://rsv.fina.hr/RSV-OnLineUnos-web/login
• u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Fina poziva sve ovlaštene osobe u trgovačkim društvima, udrugama, zakladama i ustanovama, koje nisu ispunile svoju zakonsku obvezu, da izvrše upis podataka o stvarnim vlasnicima do 31. prosinca 2019., kako bi se izbjeglo izricanje sankcija.

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je:
•    osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ili opunomoćena osoba;
•    upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati digitalni – poslovni certifikat koji glasi na njezino ime.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem obrasca u poslovnici Fine, uz obrazac obvezno prilaže i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisuje svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisuje obrazac.

Ako obrazac u poslovnicu Fine dostavlja opunomoćena osoba, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti i punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) te presliku svoga osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.

Za pravne osobe koje u roku ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok je za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.