Što donosi nova runda rezanja parafiskalnih nameta

U novom paketu rezanja parafiskalnih nameta ukida se vodni doprinos, smanjuju se naknade za korištenje i zaštitu voda, za sanitarne preglede, za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a ukidaju se i ulazne naknade za obvezne mirovinske fondove

250
smanjenje parafiskalnih nameta
Image by Steve Buissinne from Pixabay

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan u petak je u Krapini ponovio da će se u sklopu novog akcijskog plana za smanjenje parafiskalnih nameta gospodarstvo do kraja ove godine rasteretiti za oko 132,7 milijuna eura. Otprilike jednako rasterećenje trebalo bi uslijediti i iduće godine.

“Dakle, ukupno gotovo 265 milijuna eura u vidu ukidanja administrativnih obveza, u vidu smanjenja broja obveznika koji su obuhvaćeni tim administrativnim opterećenjima, ali i optimizaciji, digitalizaciji cjelokupnog procesa”, najavio je ministar Habijan koji je sudjelovao na proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Krapina.

Vlada je novi akcijski plan za smanjenje parafiskalnih nameta koji obuhvaća 73 mjere donijela krajem prošle godine. Dio mjera kojima je gospodarstvo rasterećeno za 25,7 milijuna eura već je proveden tijekom prošle godine, a ostale bi trebale biti provedene do kraja prvog tromjesečja ove godine.

Ministar je ponovo najavio ukidanje vodnog doprinosa te pokretanje procedure za izmjenu i dopunu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Vodni doprinos, zaštita i korištenje voda

Vodni doprinos plaćaju investitori za nove građevine te oni koji legaliziraju građevine koje su izgrađene bez odgovarajućih dozvola. Osnovica za plaćanje vodnog doprinosa iskazuje se u m3 (volumna gradnja), m2 (površinska gradnja) i m (linijska gradnja).

“Riječ je o horizontalnoj mjeri koja se ne odnosi samo na gospodarstvenike, već obuhvaća i kućanstva te fizičke osobe”, naglasio je Habijan. Procjena je da će se ukidanjem vodnog doprinosa gospodarstvo i kućanstva rasteretiti za 16,5 milijuna eura.

Smanjit će se i naknada za korištenje voda koju plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju i crpe vodu iz njena prirodnog ležišta, neovisno o namjeni za koju se voda koristi. To su različite namjene u industriji, uslužnim djelatnostima, poljodjeljstvu i komunalnim djelatnostima: korištenje snage vode radi proizvodnje električne energije, za pogon različitih uređaja, za navodnjavanje, za opskrbu kućanstava, za prehrambenu proizvodnju… Ukupni prihodi od naknade za korištenje voda trebali bi biti smanjeni za 19,7 posto, to bi trebalo donijeti rasterećenje od 18,9 milijuna eura.

Smanjenjem naknade za zaštitu voda primjenom korekcijskog koeficijenta uštedjet će se dodatnih 18,5 milijuna eura. Riječ je o naknadi koji plaćaju svi koji ispuštaju otpadne vode (uključujući kućanstva) ili koje stavljaju u promet ili za vlastite potrebe uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.

Svi obveznici plaćaju osnovnu naknadu za zaštitu voda čiji je iznos jedinstven za cijelu Republiku Hrvatsku. Osnovna naknada se obračunava prema ukupnoj ispuštenoj količini vode utvrđenoj mjerenjem na mjernim uređajima, a po potrebi i vještačenjem odnosno procjenom.

Za domaćinstva i korisnike poslovnih prostorija količina vode obračunava se prema podacima o potrošnji vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Za kućanstva koja koriste vodu iz vlastitih zdenaca ili crpki uzima se kao osnovica količina od 40 m³ vode po članu kućanstva godišnje. Tako dobiveni iznos naknade množi se koeficijentom povećane zagađenosti ispuštene vode za one obveznike koji ispuštaju tehnološki zagađene vode ili vode s promijenjenim svojstvima (razlike u temperaturi i sl.). Obveznicima koji imaju ugrađene aktivne uređaje za pročišćavanje vode naknada se umanjuje.

Ukinut će se naknada koju plaćaju članovi eko bilančne grupe u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Ušteda je procijenjena na 3,8 milijuna eura.

>>Kakve nam promjene donosi 2024. kada govorimo o financijama

Naknade vezane uz ekologiju

Naknada za gospodarenja otpadnim vozilima smanjuje se s 0,08 eura na 0,068 eura – ušteda je procijenjena na 1,8 milijuna eura. Za 4 posto smanjuje se posebna naknada za okoliš za cestovna motorna vozila koja služe za prijevoz putnika i imaju tri ili četiri kotača te najveću dopuštenu masu veću od jedne tone.

Ukidaju se i naknade za znak zaštite okoliša EU, za registraciju u sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje te posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova. Smanjuje se naknada za zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja.

Za 38 posto smanjuje se naknada za opće korištenje šuma koju plaćaju srednji i veliki poduzetnici. Procijenjena ušteda iznosi devet milijuna eura. Za 35 posto smanjit će se i naknada za osnivanje prava služnosti, naknada troškova za izdavanje stručnog mišljenja pri registraciji sredstava za zaštitu bilja, naknada troškova za usluge kontrole mlijeka kod komercijalnih proizvođača, naknada za povjeravanje izvršavanja prava lova te naknada za troškove provođenja stručnog nadzora sjemenske proizvodnje.

Zdravstvo i mirovinski sustav

Ukida se ulazna naknada za obvezne mirovinske fondove, dok će se postupno smanjivati naknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. Ušteda bi trebala iznositi 20,6 milijuna eura.

Kada je riječ o naknadama vezanima uz zdravstvo, naknada za sanitarni pregled smanjuje se za 50 posto, što će poduzetnicima donijeti rasterećenje od 4,3 milijuna eura. Za 50 posto se smanjuje naknada za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom, dok će farmaceutske tvrtke plaćati upola manju naknadu za pružanje usluga u području stavljanja u promet gotovog lijeka. Ušteda je procijenjena na 3,2 milijuna eura.

Ministarstvo unutarnjih poslova će za 20 posto smanjiti naknade za polaganje stručnih ispita za detektiva, zaštitara i čuvara te za zaštitu od požara.

Ukupne uštede na naknadama u domeni Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iznose nešto više od 60 milijuna eura, a na naknadama iz domene ministarstva poljoprivrede i zdravstva trebalo bi se uštedjeti po deset milijuna eura.

Među mjerama koje su već provedene je smanjenje naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za 50 posto, što je poduzetnicima donijelo uštedu od 12,9 milijuna eura, te ukidanje obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, što je rezultiralo ukupnim rasterećenjem gospodarstva za 7,7 milijuna eura. Smanjen je ili ukinut i dio sudskih pristojbi, što predstavlja uštedu od 3,6 milijuna eura.