Što se 1. siječnja 2021. promijenilo u sustavu paušalnog oporezivanja

Paušalni porez na dohodak za 2021. godinu obračunavat će se po stopi od 10 posto, dok će ukupni mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike u 2021. iznositi 1340,43 kune

2457
Paušalni porez

Obrtnici koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu obvezni su do 15. siječnja dostaviti Poreznoj upravi Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Riječ je o obrascu PO-SD, dokumentu koji sadrži podatke o prometu koji je obrtnik ostvario u prethodnoj godini na temelju kojih nadležna  ispostava Porezne uprave utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza na dohodak za tekuću godinu.

PO-SD obrazac predaje se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronički putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja, prema podacima o ostvare­nim primicima iz Knjige prometa.

Paušalni obrtnik, naime, nije obvezan voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa odnosno obrazac KPR koji je temelj za ispunjavanje PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi (primici) – gotovinski i bezgotovinski.

Djelatnosti slobodnih zanimanja poput zdravstvenih radnika, veterinara, sportaša ili odvjetnika ne mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivatiu paušalnom iznosu već vođenjem poslovnih knjiga,

Smanjena stopa poreza na dohodak

Od 1. siječnja na snagu su stupile izmjene i dopune poreznih zakona, a neke od njih se izravno odnose na paušalno oporezivanje. Glavne promjene odnose se na iznose paušalnih predujmova i doprinosa.

Paušalni porez na dohodak za 2021. godinu obračunavat će se po stopi od 10 posto.

Napominjemo da se za aktualnu poreznu prijavu za 2020. koju treba predati do 15. siječnja još uvijek primjenjuje stara stopa od 12 posto.

Nova stopa od 10 posto primjenit će se prilikom plaćanja kvartalnog predujma paušalnog poreza 31. ožujka.

Godišnji paušalni dohodak i obračun poreza

Prema novom Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti godišnji paušalni dohodak utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Godišnji primitak Godišnji paušalni dohodak Godišnji paušalni porez na dohodak za 2020. Godišnji paušalni porez na dohodak za 2021. Razlika
0 – 85.0000 kn 12.750 kuna 1530 kuna 1275 kuna – 255 kuna
Iznad 85.000 do 115.000 kn 17.250 kuna 2070 kuna 1725 kuna – 345 kuna
Iznad 115.000 do 149.500 kn 22.425 kuna 2691 kuna 2242,50 kuna – 448,50 kuna
Iznad 149.500 do 230.000 kn 34.500 kuna 4140 kuna 3450 kuna – 690 kuna
Iznad 230.500 do 300.000 kn 45.000 kuna 5400 kuna 4500 kuna – 900 kuna

Godišnji paušalni dohodak je iznos maksimalnog godišnjeg primitka u pojedinom razredu umanjen za porezno priznate izdatke u iznosu od 85 posto godišnjeg paušalnog dohotka i predstavlja poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza. Porezno priznati izdaci uključuju sve uplaćene doprinose za obvezna osiguranja po posebnim propisima.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, a dohodovni razred utvrđuje se tako da se prosječni mjesečni primitak ostvaren tijekom razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) množi s 12 Na isti način se paušalni dohodak utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak povećava se za prirez porezu na dohodak koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Tko je ukinuo ili smanjio prirez od. 1. siječnja

Podsjećamo da su prirez od 1. siječnja 2021. ukinuli grad Čakovec te općine Antunovac, Bošnjaci, Pleternica i Zadvarje.

Prirez su od 1. siječnja 2021. smanjile sljedeće općine i gradovi:

 • Čazma – prirez smanjen s 10% na 5%
 • Slavonski Brod – prirez smanjen s 12% na 6%
 • Vinkovci – prirez smanjen s 13% na 10%
 • Perušić – prirez smanjen s 8% na 4%
 • Županja – prirez smanjen s 12% na 9%
 • Pakrac – prirez smanjen s 10% na 7%
 • Novska – prirez smanjen s 3% na 1%.

Porezni obveznik mora provjeriti je li uplatio dovoljan iznos i uplatiti razliku

Utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Ako po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz izvješća utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, porezni obveznik je obvezan uplatiti razliku s danom podnošenja izvješća.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci za koje je obveza utvrđena i paušalnog mjesečnog poreza na dohodak te dodanog prireza.

Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza za proteklu kalendarsku godinu utvrđena temeljem izvješća plaća se s danom podnošenja izvješća. Drugim riječima, porezni obveznik prilikom ispunjavanja izvješća (obrasca PO-SD za 2020. godinu) mora provjeriti je li uplatio dovoljan iznos te, po potrebi, uplatiti razliku prilikom predaje izvješća.

Ako pak Porezna uprava utvrdi da ste preplatili porez na dohodak, preplaćeni iznos nećete dobiti automatski. Preplaćeni paušalni porez na dohodak i prirez za proteklu kalendarsku godinu, vraćaju se na zahtjev ili se, sukladno Zakonu, uračunavaju u obvezu za iduće razdoblje.

Doprinosi za paušalne obrtnike u 2021. godini

Od 1. siječnja 2021. minimalna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 3.400 kuna, što je za 150 kuna ili za 4,61 posto više nego li 2020. godine. Iznos minimalne bruto plaće Vladinom uredbom povećan je na 4.250 kuna, odnosno za 187,49 kuna više nego u prošloj godini.

S ovom muredbom usklađene su i osnovice za obračun doprinosa u 2021. godini. Ukupni mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike u 2021. iznosit će 1340,43 kune.

Obvezni doprinosi 2020 2021 Razlika
Doprinos za I. Mirovinski stup 524,52 kn 550,86 kn +26,34 kn
Doprinos za II. Mirovinski stup 174,84 kn 183,62 kn +8,78 kn
Doprinos za zdravstvgeno osigiuranje 576,97 kn 605,95 kn +28,98 kn
Ukupno 1276,33 kn 1340,43 kn +64,10 kn

Mjesečni doprinosi se plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, ali podsjećamo da novi iznosi vrijede za siječanj, odnosno da ih treba uplatiti do 15. večljače. U siječnju se uplaćuju doprinosi za prosinac u iznosu od 1276,33 kune.

Uplatni računi za sve stavke ostaju isti kao i prethodnih godina, a možete ih pronaći u našem vodiču Kako paušalni obrtnik plaća doprinose?.
Doprinosi za paušalne obrtnike koji rade kod drugog poslodavca ostaju isti.

Kako ispuniti obrazac PO-SD

Od prošle godine obrazac PO-SD je malo promijenjen i sadržava sljedeće podatke:

 • (I.) o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj
 • (II.) o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, adresa obavljanja djelatnosti (mjesto, ulica i kućni broj), o tome obavlja li se djelatnost na područje Grada Vukovara, potpomognutih jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti ili otocima (porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na navedenim područjima plaćaju 25 posto godišnjeg paušalnog poreza na dohodak), te o razdoblju obavljanja djelatnosti
 • (III.) o ostvarenim primicima od pojedinačne djelatnosti:
  1. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 1)000
  2. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 2)
  3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 3)
 • (IV.) godišnji paušalni porez na dohodak od pojedinačne djelatnosti i broj mjeseci obavljanja djelatnosti
 • (V.) godišnji paušalni porezu na dohodak od zajedničke djelatnosti i broj mjeseci obavljanja djelatnosti
 • (VI.) ukupni godišnji paušalni dohodak
 • (VII.) obračun paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to:
  1. iznos obveze paušalnog poreza na dohodak (redak 1.)
  2. iznos prireza poreza na dohodak i prosječna stopa prireza porezu na dohodak (redak 2.)
  3. iznos ukupnog paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak (redak 3.)
  4. iznos umanjenja paušalnog poreza na dohodak za područje Grada Vukovara i potpomognutih područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu i otoka I. skupine (redak 4.)
  5. iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (redak 5.)
  6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (redak 6.)
  7. iznos razlike za uplatu/povrat (redak 7.)
  8. iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak (redak 8.)

Ako se obavlja zajednička djelatnost, svaki od supoduzetnika dužan je dostaviti Obrazac PO-SD, a nositelj djelatnosti dužan je dostaviti i Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti (Obrazac PO-SD-Z).

Državne pomoći, poticaji i potpore

U poslovne primitke ulaze i državni ili lokalni poticaji i potpore. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja premaše iznos od 300 tisuća kuna, smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka.

Potpora za samozapošljavanje HZZ-a

Ako ste koristili potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mišljenju Ministarstva financija od 4. ožujka 2016. godine, primljena potpora se smatra neoporezivim primitkom te je paušalisti nisu obvezni uključiti u obrazac PO-SD. No, potporu treba opravdati kopijom ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Nenaplaćeni računi

Ako do kraja godine niste uspjeli naplatiti sve izdane račune, priložite Izvješću tablicu u kojoj ćete navesti ime, adresu i OIB tvrtke od koje potražujete novac, datum izdavanja računa, izvršenja usluge i dospijeća plaćanja.

Obveze obrtnika-paušaliste

 • svakodnevno vođenje Knjige prometa (Obrazac KPR) – evidencija u koju se na kraju svakog radnog dana upisuju primici naplaćeni u gotovini i bezgotovinskim putem,
 • tromjesečno plaćanje predujma poreza na dohodak – do posljednjeg dana svakog tromjesečja,
 • podnošenje Izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) i Obračun članarine turističkoj zajednici – istekom godine do 15. siječnja,
 • izdavanje računa uz provedbu fiskalizacije za svaki račun naplaćen u sredstvima koji se smatraju gotovinom,
 • obvezno pridržavanje odredbi o blagajničkom maksimumu,
 • plaćanje komorskog doprinosa,
 • plaćanje obveze doprinosa za obvezna osiguranja po osnovi obavljanja obrtničke djelatnosti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a ako je riječ o drugoj djelatnosti obveza dospijeva u roku od 15 dana od primitka rješenja o utvrđenoj obvezi doprinosa
 • ako zapošljava radnike, obvezno je obračunavanja, obustavljanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće radnika, a kao poslodavac obrtnik paušalist obveznik je obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa za obvezna osiguranja na plaću radnika.

Pravilnik o oporezivanju samostalnih djelatnosti

Zakon o porezu na dohodak.