Energetska obnova obiteljskih kuća: Prijave kreću 1. rujna, evo što trebate znati

Do 1. rujna građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. Klik na "Prijavi se" bit će moguć tek od 1. rujna u 9 sati

395
energetska obnova obiteljskih kuca
Obiteljske kuće čine 65 posto hrvatskog stambenog fonda koji je odgovoran za 40 posto ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini [foto: Točka na I Media

Od 1. rujna zaprimaju se prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Javni poziv Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 25. lipnja, kako bi se potencijalnim korisnicima dalo dovoljno vremena za pripremu. Energetska obnova obiteljskih kuća je program čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija ugljičnog dioksida u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost.

Fond će korisnicima sufinancirati do 60 posto opravdanih troškova u maksimalnom iznosu do 204 tisuće kuna s PDV-om.

Do 1. rujna građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. Klik na “Prijavi se” bit će moguć tek od 1. rujna u 9 sati.

Koje kuće se mogu obnoviti

Prema pozivu bespovratna sredstva mogu se odobriti za sufinanciranje obnove postojećih obiteljskih kuća:

 • koje su izgrađene zakonito, temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji
 • koje nisu dograđivane i mijenjane u odnosu na akt kojim se dokazuje njihova zakonitost
  u kojima je više od 50 posto bruto površine namijenjeno za stanovanje
 • koje zadovoljavaju jedan od dva navedena uvjeta
  – imaju do tri stambene jedinice
  – imaju građevinsku površinu do 600 četvornih metara.

Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće energetskog razreda D ili lošije u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno energetskog razreda C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Ne mogu se prijaviti zgrade koje imaju upravitelja, niti obiteljske kuće koje nisu privedene svrsi sukladno aktu o građenju (kuće u gradnji, kuće u postupku legalizacije ili
ishođenja Rješenja o izvedenom stanju), kuće u kojima je suvlasnik pravna osoba te kuće kojima je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata zgrade.

Tko može zatražiti sufinanciranje

Korisnici sredstava Fonda su prema pozivu građani (fizičke osobe) :

 • koji su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt
 • koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuća na kojoj se provodi projekt prijavljeno najkasnije do 1. lipnja 2020. godine
 • kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda
 • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda
 • nemaju dospjelih nepodmirenih ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
  ispunjavaju druge uvjete Poziva
 • sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju.

Što se sufinancira

S bespovratnim sredstvima građanima će se sufinancira povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući, na primjer, hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i drugo; zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje OIE (sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

Obiteljske kuće čine 65 posto hrvatskog stambenog fonda koji je odgovoran za 40 posto ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70 posto energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60 posto u odnosu na trenutnu.

Kako se prijaviti za bespovratnu potporu

Prijavu na Javni poziv moguće je izvršiti preko sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda (u kojem je prethodno potrebno izraditi korisnički račun) te ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda)
 • Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
  Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
 • Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove; ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 • Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 • Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ako na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19)

Rok za provedbu projekta 24 mjeseca

Nakon što prijave budu obrađene, prijavitelji kojima budu odobrena sredstva od Fonda će dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Korisnici sredstava zatim imaju rok od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora za provedbu energetske obnove i dostavu potrebne dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava. U slučaju probijanja roka, ugovor se automatski raskida i korisnik gubi pravo korištenja odobrenih sredstava.

Sredstva će se isplatiti jednokratno, po završetku radova, na račun korisnika sredstava ili na račun izvođača radova,  u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacioje za isplatu priznate od strane Fonda.

Naknada za usluge energetskih certifikatora do 500 kuna

Fond će korisnicima dodjeljivati i bespovratna sredstva za naknade energetskim certifikatorima koji će pružati pomoć pri ispunjavanju prijave, učitavanju prikupljene dokumentacije i same prijave na Poziv u iznosu do 500 kuna bruto (s PDV-om ili porezima i doprinosima um slučaju ugovora o djelu). Trošak će se smatrati opravdanim samo za prijavitelje kojima je odobreno financiranje i koji provedu energetsku obnovu kuće.
Prijavitelj je dužan u samoj prijavi navesti je li koristio uslugu certifikatora. Ako to ne učini, trošak se neće smatrati opravdanim.

Prijavu na poziv Fonda može podnijeti sam prijavitelj ili energetski certifikator.

Energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu

Za prijavu za financiranje potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove. Ovim dokumentima utvrđuju se postojeća energetska svojstva obiteljske kuće te se predlažu mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, pri čemu moraju biti iskazani koeficijenti prolaska topline elemenata ovojnice te vanjske stolarije te debljina predložene izolacije.

Ponuda izvođača radova mora biti usuglašena s mjerama predloženim u Izvješću o energetskom pregledu obiteljske kuće prije obnove, s iskazanim koeficijentima prolaska topline i debljine izolacije ovojnice, sukladno tehničkim uvjetima navedenim u Pozivu (Opravdani troškovi) i Izvješću o energetskom pregledu obiteljske kuće prije obnove. To se potvrđuje Izvješćem o energetskom pregledu i energetskim certifikatom nakon završene obnove.

Za obiteljske kuće koje imaju energetski certifikat ne stariji od 13 godina nije potrebno izrađivati novi certifikat prije obnove ako nakon izdavanja certifikata na kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove i ako certifikat sadrži mjere energetske obnove u skladu s pozivom.

Troškove energetskih pregleda, izrade izvješća i energetskih certifikata prije i poslije obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj., odnosno taj trošak Fond ne sufinancira.

Prema pozivu raspoloživo 170,9 mil. kuna

Ukupno je prema Pozivu raspoloživo 170,9 milijuna kuna, a Poziv će biti otvoren do kraja godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno koji uvjet bude prvi ispunjen. Ako raspoloživa sredstva budu iskorištena prije kraja godine, Fond će o privremenom zatvaranju Poziva obavijesti na svojim internetskim stranicama, kao i o eventualnom ponovnom otvaranju i zatvaranju poziva ako se odobre dodatna raspoloživa sredstva.

Od ukupnog iznosa od 203 milijuna kuna predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 32 milijuna kuna namijenjeno za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja usvojila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Predviđene mjere energetske obnove i trošak energetskih certifikatora će tim građanima biti financirane u potpunosti od strane Fonda.

Više detalja možete pročitati u javnom pozivu.

>>GREEN TALKS – Znamo li graditi zgrade gotovo nulte energije