PBZ Investu odobreno osnivanje PBZ Moderate 30 fonda

Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkim tržištima u Hrvatskoj i svijetu te dioničkim tržištima u svijetu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti fonda

140
PBZ Moderate 30
Image by Lorenzo Cafaro from Pixabay

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na 5. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji se osniva na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom i čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine dopuštene odredbama Zakona, a koji posluje po načelima razdiobe rizika.

Fond je, navodi se u prospektu, namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkim tržištima u Hrvatskoj i svijetu te dioničkim tržištima u svijetu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti fonda.

>>Sektor financijskih usluga od 2012. rastao je 7,6 posto godišnje

Umjerena razina rizičnosti

PBZ Moderate 30 fond je u prospektu klasificiran kao „ostali“, a kao investicijski cilj navodi se uvećanje vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, s horizontom ulaganja od najmanje tri godine, ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hvatska ili druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine te ulažući u udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.

Glede strategije ulaganja, u prospektu se navodi da će se portfelj Fonda u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) izložiti obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) izložiti dioničkim tržištima EU i SAD-a, s time da, kao reakcija na tržišne okolnosti, struktura portfelja može odstupati od ciljane, a može odstupati i u smislu geografske diverzifikacije, gdje je primjerice moguće da Fond privremeno bude do 100% izložen hrvatskim obveznicama i instrumentima tržišta novca.

Fond je denominiran u eurima, a valuta uplata i isplata su euri i kune.