HPB financijska pismenost: Što pokazuju vaši financijski izvještaji

Jeste li likvidni, koliko ste zaduženi, pazite li na ravnotežu izvora i imovine, sve su to detalji koje banke gledaju u financijskim izvještajima.

354
financijski_izvještaji

Što su financijski izvještaji?

Financijski izvještaji predstavljaju sliku tekućeg poslovanja i budućih tokova novca važnih bankama za ocjenu sposobnosti vraćanja kredita. Oni su značajan izvor informacija za sve s kojima poslujete,  moraju biti istiniti, sastavljeni na temelju objektivnih, dokumentiranih podataka i u skladu s računovodstvenim pravilima i standardima.

Dva najvažnije dokumenta: Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Bilanca prikazuje financijski položaj poduzeća na određeni dan, odnosno imovinu i izvore te imovine. U bilanci banke gledaju likvidnost i udio samofinanciranja, tj. zaduženost.
Struktura bilance vezana je uz djelatnost kojom se društvo/obrt bavi, npr. značajna je razlika u bilanci između društva koje se bavi proizvodnjom u odnosu na ono koje se bavi trgovinom.
Ročnost imovine i ročnost financiranja moraju biti u ravnoteži – dugotrajna imovina financira se dugoročnim izvorima, a kratkoročna iz kratkoročnih.

Račun dobitka i gubitka je pregled prihoda i rashoda te financijskog rezultata poslovanja ostvarenog u određenom razdoblju. Prikazuje uspješnost poslovanja i pruža informacije o profitabilnosti poduzeća odnosno operativnu dobit – poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode.

Što još banke gledaju u vašim financijskim izvještajima

Stabilnost u poslovanju
Kretanje poslovnih prihoda
Kretanje operativne profitabilnosti
Prati li rast prihoda broj zaposlenih
Kretanje troškova
Amortizacija – porezni štit, u konačnici utječe na neto dobit
Ostvarivanje dobiti
Potraživanja (naplativa/teško naplativa), financijsku imovinu (dane pozajmice društvima i povezanim osobama), kurentnost zaliha itd.

Zašto je važan izvještaj o novčanim tokovima?

Izvještaj o novčanom toku temelji se na priljevima i odljevima novca i novčanih ekvivalenata te objedinjuje podatke iz RDG-a i Bilance i pruža njihov dinamički pregled:

  • Generira li društvo dovoljne novčane tokove iz redovne dobiti za podmirenje kratkoročnog udjela dugoročnih kredita i kratkoročnih kredita koji u naravi nisu revolving
  • Prati li kretanje novčanog toka iz obrtnog kapitala trend prihoda – kad prihodi rastu društvo ima potrebe za dodatnim obrtnim kapitalom, kad padaju, trebao bi biti oslobođen obrtni kapital.

Podatke iz financijskih izvještaja financijaši ‘pretvaraju’ u upotrebljive informacije relevantne za odlučivanje.

Iz analize financijskih izvještaja proizlaze financijske informacije, a potrebno je imati i ostale podatke o poslovanju društva.