HANFA: Novčani fondovi mijenjaju ime i strategiju ulaganja

Uredbom o novčanim fondovima, čije su odredbe većim dijelom stupile na snagu 21. srpnja, uvode se značajne promjene u njihovu radu i poslovanju

u 17:45 Zadnja izmjena: 10.08.2018 u 17:45
72
novčani fondovi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) upozorila je javnost da je 21. srpnja 2018. započela primjena tzv. Uredbe o novčanim fondovima (Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima) koja donosi važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova.

U novčana investicijske fondove u Hrvatskoj značajnim dijelom ulažu i mali ulagatelji. Oni uskoro mogu očekivati obavijesti o promjeni naziva, ali i strategije i ciljeva dosadašnjih novčanih fondova u koje ulažu.

Uredbom o novčanim fondovima uvode se značajne promjene u njihovu radu i poslovanju s ciljem:

 • osiguranja veće razine zaštite za ulagatelje
 • ujednačavanja uvjeta poslovanja i razine zaštite ulagatelja u svim državama članicama EU
 • nastojanja smanjenja utjecaja tržišnih šokova na novčane fondove, što se primarno pokušava ostvariti kroz umanjenje rizika značajnih odljeva sredstava iz fondova, a koji se lako mogu proširiti na cijelo EU područje.

Stoga se ovom uredbom propisuju dodatni i stroži zahtjevi za novčane fondove, prvenstveno u odnosu na:

 • Investicijsku politiku i vrednovanje imovine – uređuju se pitanja poput klasa imovine u koje je novčanim fondovima dozvoljeno ulagati, diverzifikacije i koncentracije ulaganja, kreditne kvalitete prihvatljivih klasa imovine itd.
 • Likvidnost – podižu se zahtjevi za održavanje likvidnosti novčanih fondova, kako bi bili spremni odgovoriti iznenadnim visokim zahtjevima za otkup udjela.
 • Diverzifikacija ulaganja – primjenjuju se strogi zahtjevi za diverzificiranjem portfelja novčanih fondova, sve s ciljem smanjenja rizika.

Razlike između novčanih i nenovčanih fondova

U nastavku se izdvajaju neke razlike koje mogu rezultirati većom rizičnosti nenovčanih fondova u odnosu na novčane:

Razlike novčanih u odnosu na nenovčane fondove, prema Uredbi o novčanim fondovima

Novčani fondovi

Nenovčani fond

Kreditni rizik

Minimalna razina kreditne kvalitete je zakonski propisana

Minimalna razina kreditne kvalitete nije zakonski propisana

 • Može biti izložen većem kreditnom riziku izdavatelja

Pravila vrednovanja

Vrednovanje metodom amortiziranog troška nije dozvoljeno

Imovina novčanog fonda vrednuje se po tržišnim vrijednostima kad god je to moguće*

* Odnosi se na novčane fondove s promjenjivim NAV-om

Dozvoljeno je vrednovanje metodom amortiziranog troška. Postoji mogućnost da je imovina fonda vrednovana po vrijednostima koje odstupaju od tržišnih.

 • Može biti izložen većem riziku vrednovanja

Ulaganje u udjele drugih fondova

Međusobno držanje udjela između dva novčana investicijska fonda nije dozvoljeno

Sjecanje udjela u drugom novčanom fondu (ciljani fond) nije dozvoljeno ako ciljani fond već drži udjele u fondu koji provodi stjecanje

Međusobno držanje udjela između dva investicijska fonda je dozvoljeno

Dozvoljeno je stjecanje udjela u drugom investicjskom fondu (ciljani fond), bez obzira drži li ciljani fond udjele u fondu koji provodi stjecanje

 • Može biti izložen većem riziku likvidnosti

S obzirom na sve gore navedeno društva za upravljanje novčanim fondovima moraju odlučiti hoće li postojeći novčani fondovi (ili oni koji su im bliski po karakteristikama) nastaviti i dalje poslovati kao novčani fondovi ili će postati tzv. fondovi koji nisu novčani. U oba slučaja društvo mora dobiti odgovarajuća odobrenja HANFA-e.

HANFA je u ovom trenutku od 10 društava za upravljanje s 20 postojećih novčanih fondova zaprimila informaciju o namjeri njihova nastavka poslovanja izvan kategorije novčanih fondova.

Postupak izdavanja potrebnih odobrenja je u tijeku te se njihov završetak očekuje do listopada 2018.

Ako društvo za upravljanje želi da postojeći novčani fond i dalje nastavi poslovati kao novčani fond, poslovanje fonda morat će prilagoditi strožim zahtjevima nego do sada, a u skladu s Uredbom o novčanim fondovima. Samo od strane jednog društva HANFA je obaviještena o namjeri nastavka poslovanja jednog postojećeg novčanog fonda kao novčanog fonda. Rok za podnošenje zahtjeva HANFA-i za odobrenje nastavka poslovanja u kategoriji novčanih fondova jest 21. siječanja 2019.

Obavijesti ulagateljima

Zbog svega navedenog ulagatelji u novčane fondove u sljedećih nekoliko mjeseci mogu očekivati obavijest o promjeni naziva fonda, s time da se ta promjena odražava na sve dokumente fonda (prospekt, pravila, ključni podaci za ulagatelje), kao i na sve promidžbene materijale koji su upućeni ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima.

Društvo za upravljanje će, nakon toga, obavijestiti ulagatelje i o promjeni ciljeva i strategije ulaganja fondova.

HANFA od svih društava za upravljanje očekuje da na jasan, transparentan, razumljiv i lako dostupan način (što uključuje i istaknute objave na početnim mrežnim stranicama društava za upravljanje), obavještavaju ulagatelje u odnosu na konkretne fondove kojima upravljaju

 • urađenim i namjeravanim promjenama
 • njihovim razlozima te
 • pojašnjenjima značenja i posljedica tih promjena na same ulagatelje.

To se osobito odnosi na promjene koje se tiču ciljeva, strategije ulaganja fondova i rizika povezanih s ulaganjem u te fondove, kao i na specifičnosti pojedinih fondova koje su nastale upravo kao posljedica tih promjena.

“Upućujemo ulagatelje i sve potencijalne ulagatelje da redovito prate sve obavijesti društava za upravljanje novčanim fondovima, a osobito one na mrežnim stranicama, kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova te na temelju istih donijeli utemeljene odluke o ulaganju”, navodi u priopćenju HANFA.

Dok HANFA ne odobri bitne promjene prospekata i pravila fondova zbog promjene ciljeva i strategije ulaganja fondova, ti fondovi će poslovati s promijenjenim, novim, nazivima za koje je moguće da neće nužno i u potpunosti odgovarati njihovoj strategiji ulaganja.

Uredba o novčanim fondovima u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU na sve investicijske fondove koji imaju karakteristike novčanih fondova.

Uredba o novčanim fondovima objavljena je 30. lipnja 2017. u Službenom listu Europske unije i stupila je na snagu 20. srpnja 2017. godine, no velika većina njezinih odredbi se počela primjenjivati 21. srpnja 2018. godine, uz izuzetak nekoliko odredbi koje su stupile na snagu 20. srpnja 2017.