InterCapitalu odobreno osnivanje prvog ETF fonda u Hrvatskoj

InterCapital Krovni UCITS ETF sastoji se od dva podfonda. Svaki od podfondova imat će klasu A i klasu B udjela, pri čemu je klasa A izražena u kunama, a klasa B u eurima. Klasa bit će uvrštena na Zgrebačku, a klasa B na lJubljansku burzu

235
InterCapital ETF

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj 8. listopada odobrilo je društvu InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, koji se sastoji od dva podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF. To je prvi takav ETF fond u Hrvatskoj.

ETF (engl. Exchange-Traded Fund) je otvoreni investicijski fond čijim se udjelima ili barem jednom klasom udjela trguje na uređenom tržištu, s barem jednim održavateljem tržišta, koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine i, kada je primjenjivo, njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

Svaki od podfondova imat će klasu A i klasu B udjela, pri čemu je klasa A izražena u kunama, a klasa B u eurima. Klasa A udjela u podfondu CROBEX10tr i klasa A udjela u podfondu SBI TOP upisane su u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i uvrštene na Zagrebačku burzu kao sekundarno tržište, u segment redovitog tržišta.

Klase B udjela oba podfonda upisane su kod Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana, u Republici Sloveniji (KDD) te su uvrštene na Ljubljansku burzu d.d. kao sekundarno tržište, u segment složenih proizvoda.

Trgovanje udjelima isključivo na sekundarnom tržištu

Ulagatelji mogu trgovati udjelima ETF-a kontinuirano po tržišnim cijenama, u pravilu isključivo na sekundarnom tržištu. Kako bi pospješilo trgovanje udjelima ETF-a na sekundarnom tržištu, Društvo sklapa ugovor s Održavateljem tržišta koji odgovarajućim radnjama (istovremenim izlaganjem naloga za kupnju i prodaju udjela uz korištenje vlastitog kapitala) osigurava da tržišna vrijednost udjela na sekundarnom tržištu ne odstupa u značajnom iznosu od neto vrijednosti imovine na primarnom tržištu, odnosno njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

Indikativni NAV (iNAV) je izračun neto vrijednosti imovine UCITS ETF-a unutar jednog radnog dana, na osnovi najnovijih informacija, no ne predstavlja vrijednost po kojoj ulagatelji na sekundarnom tržištu kupuju i prodaju udjele. U slučaju Krovnog ETF-a Društvo izračunava iNAV temeljem trenutačnih kotacija imovine podfonda svakih 60 sekundi tijekom trgovinskog dana te isti objavljuje na vlastitoj mrežnoj stranici i mrežnoj stranici Zagrebačke odnosno Ljubljanske burze.

Za razliku od ostalih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, udjeli u podfondu se ne kupuju i ne otkupljuju izravno između društva za upravljanje i ulagatelja. Ulagatelji mogu tražiti otkup svojih udjela izravno od Društvo samo u iznimnim situacijama poremećaja na tržištu, koje su prospektom definirane kao situacije kada burzovna vrijednost udjela odstupa za 10 posto ili više od iNAV-a. Osnovni kanal trgovanja udjelima za male ulagatelje je sekundarno tržište (burza).