PBZ Investu odobreno osnivanje investicijskog fonda PBZ Equity World

Investicijski cilj Fonda je dugoročno ostvariti porast vrijednosti imovine kroz prinose koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim svjetskim tržištima te malim dijelom od kratkoročnih depozita

116

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je PBZ Investu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Equity World fond.

Fond je denominiran u eurima, pri čemu je minimalna početna vrijednost ulaganja 100,00 eura. Početna vrijednost jednog udjela prilikom osnivanja Fonda također iznosi 100,00  eura, ali nakon početnog ulaganja minimalna vrijednost pojedinačnih ulaganja u Fond nije određena.

Sve uplate temeljem izdavanja udjela i isplate temeljem otkupa ili zamjene udjela u Fondu obavljaju se u eurima ili kunama, pri čemu se uplata radi izdavanja udjela provodi u kunama. Društvo će zaprimljeni iznos preračunati u eura prema prodajnom tečaju Privredne banke Zagreb. Isplata prilikom otkupa udjela provodi u kunama: Društvo će vrijednost udjela u eurima preračunati u kune.

Iz prospekta Fonda proizlazi kako je riječ o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji se osniva na neodređeno vrijeme, čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine dopuštene odredbama Zakona, a koji posluje po načelima razdiobe rizika.

Navodi se da je Fond namijenjen ulagateljima s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama, koji imaju značajnu sposobnost podnošenja rizika te koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja ikoji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od pet godina.

Fond namijenjen dugoročnim ulagačima

Fond je u prospektu klasificiran kao “ostali”, strategije koja odgovara dioničkom fondu, dok se kao investicijski cilj navodi da nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90 posto  MSCI ACWI, globalnog dioničkog indeksa kreiranog od strane Morgan Stanley Capital Internationali 10% €STR (Euro Short Term Rate) koji odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja,koju objavljuje Europska središnja banka (referentna vrijednost ili Benchmark), pri čemu Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj biti ostvaren.

Glede strategije ulaganja, investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnim dioničkim tržištima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju (ciljano oko 90% imovine Fonda), dok će manji dio imovine (oko 10%) biti izložen tržištu novca. U svakom slučaju, najmanje 70 posto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima.

Upravljanje Fondom je aktivno (kontinuirano prognoziranje, analiziranje i donošenje investicijskih odluka), s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na benchmark, ovisno o strateškim i taktičkim odlukama Društva te će se pri ulaganju u dioničke financijske instrumente Fond posredno (kroz udjele i/ili dionice odabranih investicijskih fondova) izložiti izdavateljima, koji su uglavnom poduzeća velike i srednje tržišne kapitalizacije, uz diverzifikaciju prema različitim geografskim područjima i gospodarskim sektorima. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca ciljano su države, pravne osobe i ostali subjekti,bez obzira na rejting.

Raspodjela ulagačog portfelja

Glede ograničenja ulaganja Fond sukladno prospektu može ulagati bez ograničenja:

 • u udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoj investicijski cilj nastoje ostvariti ulažući pretežitou dionice
 • ukupno do 30 posto neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  • rok dospijeća depozita neće biti duži od 12 mjeseci;
  • najviše 20 posto neto imovine fonda može biti uloženo kod jedne banke;
  • banka u koju će se položiti depozit ima sjedište u RH ili drugoj državi članici EU te u trećim zemljama u skladu sa zakonskim ograničenjima
 • ukupno do 30 posto neto vrijednosti imovine Fonda
  • u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e
  • u obveznice i instrumente tržišta novcakorporativnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice EU, OECD-a i CEFTA-e
  • u udjele i/ili dionice investicijskih fondovačija klasifikacija i/ili dokumenti upućuju kako je riječ o fondovima koji investicijski cilj nastoje ostvariti ulažući pretežitou obveznice, instrumente tržišta novca i depozite
  • u udjele i/ili dionicenovčanih UCITS fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u depozite i instrumente tržišta novca
 • ukupno do 10 posto neto vrijednosti imovine Fonda
  • u dionice koje kotiraju na uređenim tržištima
  • u nedavno izdane dionice iz prethodne alineje (sukladno Zakonu, uvjeti izdanja tih dionicauključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te će se uvrštenje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja).

Ulaganja u financijske izvedenice

Što se tiče financijskih izvedenica, Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine i postizanja investicijskih ciljeva Fonda, a dominantno će ulagati u izvedenice koje omogućavaju postizanje valutne izloženosti ili valutnu zaštitu (forward, swap), kao i one koje utječu na izloženost prema dioničkom tržištu.

Što se pak tiče tehnika i instrumenata koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, kako bi smanjio rizik, troškove i stvorio dodatni prihod, Fond će koristiti transakcije financiranja vrijednosnih papira poput repo transakcija, transakcija kupnje i ponovne prodaje i transakcija prodaje i ponovne kupnje (engl. buy-sell back i sell-buy back) te pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane.

Društvo je u prospektu navelo kako trenutno koristi mogućnost iz Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje: SFDR) te ne uzima u obzir negativne učinke svojih odluka o ulaganjima donesenih u ime UCITS fondova i portfelja kojima upravlja, na čimbenike održivosti (okoliš, socijalna pitanja ili pitanja zaposlenika, poštivanje ljudskih prava i borba protiv korupcije i mita, uglavnom zbog trenutnih ograničenja svojih organizacijskih i tehničkih kapaciteta).

Značajan profil rizičnosti

S obzirom na strategiju upravljanja, tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati, u prospektu je profil rizičnosti Fonda određen kao značajan. Uz primjenu skale: nizak, umjeren, značajan i visok, utvrđena je visoka sklonost riziku promjene cijena, značajnim se ukazuje valutni rizik, dok se kamatni rizik, rizik likvidnosti, rizik koncentracije i rizik održivosti utvrđuju kao umjereni, a regulatorni i operativni te rizik sukoba interesa kao niski. U ključnim podacima za

ulagatelje Fonda, na skali od 1 do 7 potencijalnog prinosa i rizičnosti Fond je prema volatilnosti imovine u koju namjerava ulagati svrstan u kategoriju 5, dakle sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (engl. Synthetic Risk and Reward Indicator–SRRI) fonda je 5.

Nadalje, po pitanju naknada prospektom je predviđeno da ulazne naknade nema, dok se izlazna naknada naplaćuje samo za ulaganja koja traju do 6 mjeseci i tada iznosi 0,5 posto od vrijednosti koja se povlači iz Fonda, a ista stopa vrijedi i kod zamjene udjela. Također, naplaćuje se naknada za upravljanje od 1,40 posto na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente,te naknada depozitaru u visini od 0,15 posto, obje plative mjesečno. Revizor Fonda bit će revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb