Što je dobro znati o godišnjoj prijavi poreza za 2018.

Godišnju poreznu prijavu obvezni su podnijeti svi koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti ili djelatnostikod kojih se dohodak utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, te porezni obveznici koji su ostvarili dohodak kao pomorci u međunarodnoj plovidbi

u 11:49 Zadnja izmjena: 13.02.2019 u 18:42
2829
Prijava poreza na dohodak

Početak godine razdoblje je prijava poreza na dohodak. Godišnju poreznu prijavu za 2018. obvezni su podnijeti obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici) ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti, te porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. Izuzetak su porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost u sustavu paušalnog oporezivanja. Rok za podnošenje godišnje prijave je 28. veljače.

Poreznu prijavu morate podnijeti i ako vas Porezna uprava zatraži da naknadno platite porez na dohodak. Na primjer, ako ste ostvarili dohodak od rada ili kapitala u inozemstvu, a to niste prijavili.

Ako ostvarujete prihode od poslodavaca (plaće, honorari), ne trebate samostalno podnositi poreznu prijavu.

U godišnjoj prijavi porezni obveznici su dužni iskazati sve ostvarene dobitke, osim onih ostvarenih po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako ne podliježu oporezivanju dohotka sukladno posebnom propisu i dohotka koji RH izuzima od oporezivanja prema ugovorima te dohotka koji se smatra konačnim.

Godišnji dohodak i konačni dohodak

Naime, od 1. siječnja 2017. u Hrvatskoj se primjenjuje sustav prema kojem je ukupni dohodak podijeljen na dva dijela.

Prvi dio je takozvani godišnji dohodak, odnosno ukupni dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti (plaće i honorari) koji se oporezuje progresivno po stopama od 24 i 36 posto na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Drugi dio je je takozvani konačni dohodak koji se ne prijavljuje u godišnjoj poreznoj prijavi. Porez na konačni dohodak plaćen je prilikom isplate dohotka i time je postupak oporezivanja završen (konačan).

Konačni dohodak obuhvaća dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranje, drugi (konačni) dohodak te dohodak od samostalne djelatnosti obrtnika koji plaćaju paušalni porez na dohodak (“paušalni obrt”).

Dohodak od imovine obuhvaća najamnine i zakupnine (obračunava se porezna stopa od 12%), imovinska prava (porezna stopa 24%), prodaja nekretnina i imovinskih prava (porezna stopa 24%) te otuđenje posebnih vrsta imovine (12%).

Dohodak od kapitala obuhvaća kapitalni dobitak (dohodak od prodaje udjela u društvima i vrijednosnih papira, porezna stopa 12%), isplaćenu dobit ili dividendu (12%), primitke od kamata (12%), izuzimanja od strane vlasnika (6%) i dodjelu ili opcijsku kupnju vlastitih dionica (24%).

Na dohodak od osiguranja obračunava se porezna stopa os 12 posto.

Drugi (konačni) dohodak je dohodak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (50%), uz povrat doprinosa iznad najviše osnovice (36%).

Kada morate sami obračunati i platiti porez te predati JOPPD

Građani koji ostvaruju navedene vrste dohotka mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu samo ako su se prijavili u Registar poreznih obveznika (RPO) kako bi im se porezna obveza utvrđivala na isti način kao što se utvrđuje obrtnicima (samostalnim djelatnostima). Prilikom isplate dohotka građanima, isplatitelj je dužan obračunati, platiti porez i državi podnijeti obrazac za obračun poreza na dohodak (JOPPD). Ako je je isplatitelj nerezident, tada je obrazac dužan podnijeti primatelj dohotka.

Na primjer, u slučaju ostvarivanja dohotka od kapitala temeljem prodaje vrijednosnih papira, primatelj dohotka je dužan sam podnijeti JOPPD obrazac i uplatiti porez na dohodak od kapitala, najkasnije do 28. veljače iduće godine. Ako ste brigu o vrijednosnim papirima prepustili Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD), tada će oni podnijeti JOPPD obrazac. U suprotnom provjerite sa svojim brokerom (financijskim agentom) jeste li dužni sami podnijeti JOPPD obrazac i platiti porez na dohodak.

U slučaju da ste ostvarili kamatu kod domaćih banaka, banke podnose obrazac za obračun poreza te plaćaju porez na dohodak od kamata. Ako ste dohodak od kamata ostvarili u inozemnoj kreditnoj instituciji, tada ste sami dužni podnijeti JOPPD obrazac.

Općenito, kod dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva sami ste dužni obračunati i platiti porez na dohodak i predati JOPPD obrazac u roku 30 dana od primitka dohotka.

Uglavnom, za konačne dohotke ne podnose se godišnje porezne prijave niti se za te dohotke može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

>>Saznajte koji novi porezni propisi stupaju na snagu 1. siječnja

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak Porezna uprava provodi automatizmom, po službenoj dužnosti. Naime, Porezna uprava tijekom godine bilježi ostvarene dohotke građana putem JOPPD obrazaca koje podnose isplatitelji dohotka (poslodavci, isplatitelji honorara) i u određenim slučajevima primatelji honorara, kao što smo naveli u prethodnom primjeru.

Tako Porezna uprava stječe uvid u ukupni godišnji dohodak građana i na temelju prikupljenih podataka provodi poseban postupak oporezivanja. Njime je obuhvaćen dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (primici temeljem ugovora o djelu, autorskih naknada i slično). Navedeni dohodak oporezuje se progresivno po stopama od 24 i36 posto.

O godišnjem obračunu plaće brigu vodi poslodavac, odnosno osobe koje rade obračun plaća.

Ako ste tijekom 2018. ostvarili drugi dohodak u ukupnom iznosu do 12.500 kuna, poseban postupak utvrđivanja poreza se ne provodi, odnosno ne obračunava se dodatni porez na dohodak po stopi od 36 posto. Pritom dohodak predstavlja ukupno primljeni neto iznos uvećan za plaćeni porez na dohodak (plaća ga isplatitelj dohotka prilikom isplate dohotka po stopi od 24%).

Ako ste tijekom godine ostvarili drugi dohodak koji premašuje 12.500 kuna, porezna uprava utvrđuje ukupni godišnji dohodak i iznos porezna obvezne u skladu s propisanim poreznim stopama.

Porezna osnovica i razrezivanje poreza

Porezna osnovica za obračun poreza na godišnji dohodak utvrđuje se tako da se ukupni godišnji dohodak umanji za iznos osobnog odbitka. Osnovni osobni odbitak iznosi 3.800 kuna mjesečno, odnosno 45.600 kuna godišnje.

Osobni odbitak povećava se za uzdržavane osobe prema određenom koeficijentu. Tako za prvo dijete, uzdržavanog člana uže obitelji ili bivšeg bračnog druga za kojeg se plaća alimentacija koeficijent povećanja iznosi 0,7. Za svako daljnje dijete koeficijent se progresivno povećava: za drugo dijete iznosi 1,0, za treće 1,4, za četvrto 1,9 I tako dalje.

Treba napomenuti da je od prošle godine krug potencijalnih uzdržavanih osoba sužen. Uzdržavani članovi više ne mogu biti unuci i praunuci, bake i djedovi, punci i punice, maćehe te svekri i svekrve. Iznimka je ako je porezni obveznik imenovan njihovim skrbnikom.

Za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave u potpomognutim područjima I. skupine i Grada Vukovara tako obračunati predujam poreza na dohodak se umanjuje za 50 posto.

Kada se utvrdi porezna osnovica za godišnji dohodak, obračunava se porez po stopi od 24 posto na poreznu osnovicu do 210.000 kuna, odnosno 36 posto na iznos porezne osnovice koji premašuje 210.000 kuna.

Na obračunat porez zaračunava se i određena stopa prireza koju propisuje lokalna uprava.

Priznavanje prava u posebnom postupku

Ako ste obvezni podnijeti poreznu prijavu, a ne podnesete ju u roku, do 28. veljače, ili ako su podaci iz podnesene prijave netočni ili nepotpuni, Porezna uprava će vam razrezati porez na dohodak na temelju raspoloživih podataka te obračunati trebate li dobiti povrat poreza iii ga trebate nadoplatiti.

Ako tijekom godine niste koristili neko porezno pravo koje vam omogućuje smanjenje porezne osnovice, do kraja veljače možete Poreznoj upravi podnijeti Obrazac ZPP-DOH za priznavanje prava u posebnom postupku. Uz ispunjeni obrazac dužni ste priložiti vjerodostojne isprave kojim dokazujete to pravo.

Isti je postupak ako želite preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji ili djecu.

Privremeno porezno rješenje

Ako utvrdi dug ili pretplatu poreza, Porezna uprava će donijeti privremeno porezno rješenje i dostavit će ga poreznom obvezniku do 30. lipnja. Porezni obveznik se na privremeno rješenje može žaliti u roku od 30 dana ako smatra da podaci na temelju kojih je razrezan porez nisu ispravni ili da mu nije priznata porezna olakšica na koju ima pravo.

No, žaliti se možete samo ako ste zahtjev za priznavanje prava na olakšicu predali do 28. veljače. U protivnom će vaš prigovor biti odbijen. Žalba se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati podatke propisane člankom 66. Pravilnika o porezu na dohodak. Ona odgađa obvezu plaćanja poreza, a Porezna uprava ima rok od mjesec dana da odbije ili prihvati žalbu.

Ako prigovor bude odbijen, porezni obveznik se u roku od 30 dana može žaliti drugostupanjskom poreznom tijelu. Ova žalba ne odgađa obvezu plaćanja poreza.

Ako vam je konačnim rješenjem utvrđeno pravo na povrat poreza, Porezna uprava će uplatiti obračunati iznos na vaš račun u banci. U slučaju da nemate otvoren račun, povrat će se izvršiti dostavom unovčive isprave. Prve uplate mogu se očekivati sredinom kolovoza.

Ako vam je pak utvrđena obveza plaćanja razlike poreza, dužni ste je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja.