Raiffeisen predlaže da HT dividenda bude 29,13 kuna po dionici

U Raiffeisenu smatraju da je Hrvatski telekom, s obzirom na iznimno visoku likvidonosnu poziciju i pozitivan novčani tok, u mogućnosti usvojiti dividendnu politiku koja predviđa isplatu 100 posto neto dobiti Društva

1766
HT dividenda

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i ove godine uputilo je protuprijedlog Glavnoj skupštini društva Hrvatski telekom d.d. kojim predlaže isplatu dividende u ukupnom iznosu od 29,13 kuna po dionici iz dobiti ostvarene u 2018. godini i zadržane dobiti iz prethodnih godina, te protuprijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva koji ne uključuje izmjene Statuta vezano uz povećanje temeljnog kapitala Društva.

Raiffeissen predlaže da se dioničarima iz tekuće dobiti isplati dividenda od 12,19 kuna po dionici, odnosno ukupno 990,07 milijun kuna, dok bi se ostatak tekuće dobiti od 594,44 milijuna kuna raspodijelio u zadržanu dobit. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1,37 milijardi kuna upotrijebio bi se za isplatu dodatne dividende u iznosu od 16,94 kuna po dionici.

U obrazloženju navode da politika dividende iz 2007. godine nije primjerena današnjoj poziciji Društva. S obzirom na to da je likvidnosna pozicija društva iznimno visoka, a novčani tok pozitivan,  Hrvatski telekom u mogućnosti usvojiti dividendnu politiku koja predviđa isplatu 100 posto neto dobiti Društva, smatraju mirovinci.

Osim toga. upozoravaju na nelogičnost. Naime, Hrvatski telekom već nekoliko godina provodi program otkupa vlastitih dionica, što ima efekt smanjenja kapitala Društva, dok istovremeno predlaže promjenu statuta kako bi se povećao temeljni kapital.

Uprava i Nadzorni odbor HT-a predložili su Glavnoj skupštini da se dioničarima isplati dividenda od 10 kuna po dionici. Sedam kuna po dionici isplatilo bi se iz tekuće dobiti 2018. godine, a dodatne tri kune po dionici iz zadržanih dobiti prethodnih razdoblja. Predložena dividenda je za četiri kune veća od dividende isplaćene lani.

>>HT: Predložena dividenda od 10 kuna po dionici

Struktura bilance nije u interesu dioničara

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima smatra da struktura bilance Hrvatskog telekoma nije u interesu dioničara. U obrazloženju navode sljedeće razloge:

 • Hrvatski telekom (Društvo) i dalje u višegodišnjem razdoblju drži neprimjereno visoka sredstvo u kategoriji novca i novčanih ekvivalenata.
 • lako primjećujemo pozitivni pomak u poslovnoj strategiji prema korištenju visoke razine novca za kapitalne izdatke, akvizicije, program otkupa dionica te povećanu dividendu, iz objavljenih izgleda poslovanja za 2019. godinu ne možemo zaključiti da postoji potreba za rezervom likvidnosti na trenutnoj razini. Smatramo da Društvo buduće kapitalne izdatke, investicije i program otkupa dionica može financirati i iz ostvarenih novčanih tokova te značajnog iznosa likvidne imovine. Prema nekonsolidiranim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2018. godinu, Društvo ima više od 2,8 milijardi kuna u kategoriji “novac i novčani ekvivalenti”, više od 200 milijuna kuna u kategoriji kratkotrajne financijske imovine te 924 milijuna kuna u dugoročnim vrijednosnim papirima većinskog vlasnika dospijeća 2020. godine. Također, napominjemo da od 2,8 milijardi kuna kategorije novac i novčani ekvivalenti, 1,08 milijardi kuna se odnosi na komercijalni zapis većinskog vlasnika.
  Stoga, zaključujemo da predložena isplata tekuće i zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 2,37 milijardi kuna je samo dio iznimno visoke rezerve likvidnosti koje Društvo održava, a navedena isplata neće utjecati na investicijski potencijal, strateške odrednice i operativnu likvidnost Društva.
 • Smatramo da bi i nakon usvajanja ovog prijedloga Upravi Društva ostalo dovoljno prostora za daljnje provođenje stjecanja vlastitih dionica sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 21. travnja 2016. godine, a što smatramo da bi bilo u interesu Društva i dioničara.

Neprimjerene politika dividende

 • Predloženi iznos ukupne dividende od 29,13 kuna po dionici temelji se na pretpostavci da Društvo isplati cjelokupnu nekonsolidiranu neto dobit ostvarenu u 2018. godini te veći dio zadržane dobiti prethodnih godina, uvažavajući umanjenje zadržane dobiti koje Društvo provodi zbog otkupa vlastitih dionica. Ostatak neto dobiti tekuće godine koji se predlaže raspodijeliti u zadržanu dobit posljedica je zaokruživanja iznosa dividende na prvu nižu lipu.
 • Napominjemo da je ostvarena konsolidirana dobit Društva veća od ovdje navedene nekonsolidirane dobiti, a po kojoj osnovi bi Društvo imalo prostora isplatiti i veću dividendu po dionici od ovdje predložene i to samo za 2018. godinu.
  Ukazujemo da je politika dividende iz 2007. godine neprimjerena današnjoj poziciji Društva.
  Smatramo da je s obzirom na navedenu iznimno visoku likvidonosnu poziciju i pozitivan novčani tok Društvo u mogućnosti usvojiti dividendnu politiku koja predviđa isplatu 100 posto neto dobiti Društva.

>>Hrvatski telekom povećao neto dobit u prvom kvartalu za 14 posto

 • Nastavno na gore iznijeto, prethodno navedena struktura bilance rezultira neprimjereno visokim prosječnim troškom kapitala za samo Društvo (iz perspektive dioničara), a pogotovo oko u obzir uzmemo okolnosti u kojima se kamate na dužničke vrijednosne papire i dalje nalaze na povijesno niskim nivoima.
 • Slijedom obrazloženja protuprijedloga pod točkama 3. i 5. objavljenog dnevnog reda o visini dividende, smatramo neprihvatljivim povećanje temeljnog kapitala. Dodatan argument za navedeno se može naći u činjenici da Društvo već nekoliko godina provodi program otkupa vlastitih dionica, kojega kako smo već naveli podržavamo, a što ima efekt smanjenja kapitala Društva. Stoga ne vidimo nikakvu logiku u provođenju korporativne akcije koja je upravo suprotna trenutno važećem programu otkupa dionica započetog na temelju odluke Glavne skupštine Društva iz 2016. godine.

Deutsche Telekom ne želi promjene

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima već nekoliko godina bezuspješno upućuje Glavnoj skupštini društva prijedlog o promjeni politike dividende. Bezuspješno jer većinu temeljnog kapitala i glasova u skupštini kontrolira Deutsche Telekom (51,14 posto). Privatni i institucionalni ulagatelji imaju 39,3 posto, Fond hrvatskih branitelja 6,7 posto, a Centar za restrutrukturiranje i prodaju Republike Hrvtatske 2,9 posto.

Raiffesisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima protuprijedlog je uputilo u ime sljedećih mirovinskih fondova:

1. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A;
2. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B;
3. Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond;
4. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla;
5. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata;
6. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar;
7. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT;
8. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikata hrvatskih željezničara-Raiffeisen;
9. Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Navedni fondovi imaju ukupno 7.733.998 redovnih dionica s pravom glasa koje čine 9,47 posto temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma.

Glavna skupština Hrvatskog telekoma zakazana je za 6. svibnja.