Bliži se rok za dostavu financijskih izvješća: tko, što i kada mora dostaviti?

Financijska agencija upozorava porezne obveznike da 30. lipnja istječe rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2019. godinu. Od ukupno 171.338 obveznika, godišnji financijski izvještaj je do 18. lipnja predalo samo njih 73.710.

1124
GFI godišnje financijsko izvješće

Financijska agencija poziva obveznike da na vrijeme predaju godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2019. godinu. Riječ je o izvještajima namijenjenima statističkoj obradi i drugim potrebama te javnoj objavi. Rok za dostavu godišnjeg financijskog izvještaja je 30. lipnja 2020. kako bi se izvješća mogla javno objaviti u roku od osam mjeseci od isteka poslovne godine.

Od ukupno 171.338 obveznika, godišnji financijski izvještaj je do 18. lipnja predalo samo njih 73.710.

Izvještaje se može predati:

 • putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata,
 • putem online servisa za predaju dokumentacije,
 • poštom,
 • na šalteru u Fininim poslovnicama.

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja mogu se dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati, ili slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: Osijek: rgfi.os@fina.hr, Rijeka: rgfi.ri@fina.hr, Split: rgfi.st@fina.hr, Zagreb: rgfi.zg@fina.hr.

Poduzetnici

Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja:

1. Obveznici javne objave

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i to za redovno poslovanje i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom.

2. Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. i 3. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinica poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne trebate više nikome dostavljati.

Dokumentacija koja se predaje

Dokumentacija koju predajete Fini dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija su pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

 1. bilanca,
 2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
 3. izvještaj o novčanim tokovima,
 4. izvještaj o promjenama kapitala,
 5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija je dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

 1. bilješke uz financijske izvještaje,
 2. izvješće revizora,
 3. godišnje izvješće,
 4. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
 5. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.

Obveznici poreza na dobit dužni su predati GFI za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni ili su u poslovnim knjigama imali evidentiranu imovinu i/ili obveze.

Poduzetnici (trgovačka društva) imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučaju statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. travnja tekuće godine Registru, odnosno Fini, dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI te za čije GFI-e nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave pod uvjetom da se to u GFI-u izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti.

Neprofitne organizacije

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja obuhvaća polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima te godišnji financijski izvještaj.Sve izvještaje možete predati u svim poslovnim jedinicama Fine.

Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj. Riječ je o broju koji je organizacija prilikom upisa u Registar neprofitnih organizacija dobila od Ministarstva financija. Izvještaje bez upisanog RNO broja Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti u najkraćem roku. Obrazac RNO i upute potrebne da biste navedenu obavezu ispunili možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva.

Osim neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i one neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. Te neprofitne organizacije predaju samo godišnji financijski izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15 i 67/17) jer ih prema uputi Ministarstva financija, nakon isteka propisanih rokova Fina ne smije zaprimati.

Fina samo zaprima i obrađuje financijske izvještaje neprofitnih organizacija za potrebe Ministarstva financija. Prema nalogu Ministarstva, izvještaje možemo zaprimati isključivo u propisanim rokovima, naknadna predaja i ispravci izvještaja nisu mogući.

Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje za prethodna razdoblja, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti Fini, niti Ministarstvu financija. Navedene financijske izvještaje neprofitna organizacija čuva u svojoj arhivi.

Proračun i proračunski korisnici

Ako pripadate skupini proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, vaša obveza sastavljanja i predaje izvještaja obuhvaća izvještaje za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.Financijski izvještaji sadrže podatke o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima.

Obveznici predaje

Obveznici predaje financijskih izvještaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Odgovorna osoba proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti, potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je, između ostaloga i za predaju financijskih izvještaja u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Smisao odredbe i propisivanja roka predaje nije samo da izvještaj bude predan do određenog datuma, već da izvještaj koji je predan do određenog datuma odražava potpune i istinite informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja).

Financijski izvještaji

Proračunski korisnici u Finu dostavljaju kvartalne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje u propisanom roku.

Obveznici predaju sljedeće financijske izvještaje: PR-RAS, BIL, RAS-F, P-VRIO i OBVEZE.

Konsolidirani financijski izvještaji sadrže podatke za skupinu subjekata (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika), prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te razdjeli državnog proračuna.

U Excel datoteci moguće je označiti da izvještaj razine 11/22 vrijedi kao konsolidirani (razina 12/23). Korisnici koji imaju identične podatke na nekonsolidiranom i konsolidiranom izvještaju trebaju staviti oznaku “DA” na referentnoj stranici. Korisnici kojima se nekonsolidirani i konsolidirani izvještaj razlikuju, na referentnu stranicu stavljaju oznaku “NE” i predaju dva zasebna izvještaja.

Financijski izvještaji koji sadrže pogreške neće biti uključeni u bazu prikupljenih financijskih izvještaja koja se isporučuje Ministarstvu financija. Obrada obuhvaća samo financijske izvještaje u kojima su zadovoljene sve obvezne kontrole.