Neoporezivi primici – od prigodnih nagrada do naknada i otpremnina

U okviru porezne reforme početkom 2020. stupile su na snagu regulatorne izmjene kojima je proširen broj i povećan iznos neoporezivih primitka koje poslodavci mogu isplatiti radnicima tijekom godine. Ovo je pregled aktualnih neoprezivih primitaka

358
neoporezivi primici

Kraj godine vrijeme je za sagledavanje rezultata i prilika da se, ako proračun dopušta, nagrade pojedinci ili svi zaposleni za trud i svoj doprinos ostvarenim rezultatima. U okviru prošlog kruga porezne reforme početkom godine stupile su na snagu regulatorne izmjene koji je proširen broj i povećan iznos neoporezivih primitka koje poslodavci mogu isplatiti radnicima tijekom godine. Neoporezivi primici definirani su člankom 7. Pravilnika o porezu na dohodak.

U nastavku donosimo pregled neoporezivih primitaka.

Prigodne nagrade

 • prigodne nagrade, što obuhvaća božićnicu, regres i uskrsnicu, u ukupnom iznosu od 3000 kuna po osobi
 • nagrada za ostvarene radne rezultate u iznosu do 5000 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 10 godina radnog staža do 1500 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 15 godina radnog staža do 2000kuna
 • nagrada radniku za navršenih 20 godina radnog staža do 2500 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 25 godina radnog staža do 3000 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 30 godina radnog staža do 3500 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 35 godina radnog staža do 4000 kuna
 • nagrada radniku za navršenih 40 godina radnog staža i svakih pet narednih godina radnog staža do 2500 kuna

Otpremnine

 • otpremnina prilikom odlaska u mirovinu do 8000 kuna
 • otpremina zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza prema zakonu koji uređuje radni odnos do 6500 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • otpremnina zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do 8000 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Premije za mirovinsku štednju i zdravstveno osiguranje

 • uplata dobrovoljne mirovinske štednje u iznosu do 6000 kuna godišnje (poslodavac se za uplaćeni iznos umanjuje osnovica poreza na dobit)
 • premija dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do 2500 kuna godišnje. Ugovaratelj osiguranja mora biti poslodavac, a uplate moraju biti podmirene bezgotovinski.

Dodatnom zdravstvenom osiguranju pokriva i kontrolne sistematske liječničke preglede, Ako poslodavac plaća samo sistematske preglede, treba napomenuti da trošak nije potrebno iskazati u JOPPD obrascu i na taj iznos ne obračunavaju se porez ni doprinosi. Dodatne zdravstvene usluge od ove godine smatraju se neoporezivim primitkom u iznosu do 2500 kuna po radniku i treba ih iskazati u JOPPD obrascu.

Darovi i potpore za djecu

 • dar u naravi u iznosu do 600 kuna s PDV-om
 • dar djetetu koje je do kraja tekuće godine navršilo 15 godina starosti u gotovini ili u naravi u vrijednosti do 600 kuna
 • potpora za novorođenče do 28 dana starosti u maksimalnom iznosu do 10.000 kuna
 • naknada troškova redovnih programa vrtića (onih koji posluju uz odobrenje nadležnog ministarstva) za djecu zaposlenika temeljem vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnog troška. Vjerodostojnom dokumentacijom smatra se odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor.
 • Potpore djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanja do 15. godine života odnosno do kraja osnvnoškolskog obrazovanja 1750 kuna mjesečno

Naknade za prehranu i smještaj radnika

 • Paušalna naknada za prehranu radnika u iznosu do 5000 kuna
 • Troškovi prehrane radnika prema vjerodostojnoj dokumentaciji do 12.000 kuna. Računi za obavljene usluge moraju glasiti na poslodavca i moraju biti podmireni bezgotovinski.
 • Naknada za odvojeni život do 1750 kuna
 • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije bez obzira jesu li smještaj oni ugovorili ili je radnik sam pronašao svoj podstanarski stan
 • troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika (CRO kartica) u iznosu do 2500 kuna

Važno je napomenuti da poslodavac troškove prehrane može podmiriti ili paušalno ili na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Naknade za prijevoz

 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stavrnih izdataka prema cijenoi pojedinačne ili mjesečne karte
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla u međumjesnom prijevozu u visini stavrnih izdataka prema cijenoi pojedinačne ili mjesečne karte
 • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2 kune po prijeđenom kilometru

Naknade za službena putovanja

 • dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do 200 kuna
 • dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100 kuna
 • dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja korisnika državnog proračuna
 • dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50 posto iznosa utvrđenih prema propisima o izdacima za službena putovanja korisnika državnog proračuna
 • pomorski dodatak do 250 kuna dnevno
 • pomoirski dodatak na brodovima međuanrodne plovidbe do 400 kuna dnevno
 • naknada troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih troškova
 • naknada troškova prijevoza u visini tsvarnih troškova
 • dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije zbog obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu

Potpore u slučaju smrti i dugotrajnog bolovanja

 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2500 kuna godišnje.
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7500 kuna
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3000 kuna
 • Potpore zbog neprekinutog bolovanja radnika dužeg od 90 dana (razdoblje bolovanja ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu) do 2500 kuna godišnje

Naknade učenicima i studentima

 • Naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa. Zakon uređuje da u cenzus od 15.000 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja. Isto tako, naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom
 • Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000 kuna i osnovnog osobnog odbitka