Evo što se od 1. siječnja mijenja kod potpora za samozapošljavanje

Maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje od 1. siječnja povećava se na 130.000 kn. Zahtjeve će biti moguće podnijeti elektroničkim putem, uz korištenje korisničkog računa sustava e-građani za fizičke osobe ili korisničkog računa Burze rada za poslodavce

285
Maksimalna potpora za samozapošljavanje u iznosu do 130.000 kuna dodjeljivat će se za djelatnosti iz prerađivačke industrije

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usvojilo je nove Uvjete i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini koje će se primjenjivati od 1. siječnja.

Najvažnije izmjene su da će se zahtjevi za potpore moći podnositi online, a maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje povećava se na 130.000 kuna. Novim sustavom bodovanja potiču se inovativnost te djelatnosti u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova te prihvatljiv trošak rada korisnika.

Također, korisnik potpore će u prve dvije godine poslovanja morati ostvariti ukupni promet od najmanje 50 posto dodijeljenog iznosa potpore.

Zahtjevi za mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja zaprimat će se najkasnije do 31.listopada 2021. Potpore će biti isplaćene jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Četiri skupine korisnika

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina – do 130.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u prerađivačka industrija

2. Skupina – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju pod rudarstvo i vađenje, opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciju, opskrbu vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3. Skupina – do 75.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, prijevoz i skladištenje, djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, umjetnost, zabava i rekreacija, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

4. Skupina – do 55.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti, obrazovnih djelatnosti te ostalih uslužnih djelatnosti.

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.

Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirus

Fiksni dio prihvatljivih troškova

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kuna za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registracijusvih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni dio prihvatljivih troškova

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora i mogu se razvrstati u osam kategorija: ­

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine
 • ­kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • ­edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava –najviše 30 posto od iznosa potpore­
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo za prerađivačku industriju)­
 • kupnja franšiza­
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…).

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu
 • biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata koji dokazuju navedene troškove

Kriteriji za dodjelu potpora

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznospravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan.

Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ.

Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje

Ako se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo za varijabilne troškove.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

­U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:

 1. ­skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)­
 2. skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)­
 3. skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)­4. skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000

Dokumentacija za dodjelu potpore za samozapošljavanje

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi www.mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Uz zahtjev se predaje sljedeća dokumentacija:

 1. Poslovni plan s troškovnikom,
 2. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti,
 3. Izjava o nepodmirenim obvezama,
 4. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
 5. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
 6. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA nazahtjev osobe i bez naplate)

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

8. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Ocjenjivanje zahtjeva

Zahtjeve će biti moguće podnijeti elektroničkim putem na adresi mjere.hr, uz korištenje korisničkog računa sustava e-građani (za fizičke osobe) ili korisničkog računa Burze rada (za poslodavce).

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je zadovoljiti osnovna dva preduvjeta: da tražena dokumentacija bude potpuna i da troškovnik bude u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova.

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

 • Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
 • Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova
 • Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova
 • Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje -najviše 10 bodova
 • Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova
 • Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova
 • Procjena prihoda i troškova – najviše 15 bodova
 • Dodatne prednosti nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova
 • Inovativnost projekta – najviše 5 bodova
 • Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova.

Obveze korisnika potpore za samozapošljavanje

­Korisnik potpore mora

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora ­
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljnom uz poslovni plan –dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja­
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.­
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.­
 • Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore – to dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.

Što se dešava u slučaju nepoštivanje obveza

U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, korisnik potpore mora:­

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ill dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka. ­
 • U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave na nepuno radno vrijeme, korisnik vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:

1. ako je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore

2. ako je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50 posto fiksnog iznosa isplaćene potpore.­

Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere. ­

Označavanje sufinancirane opreme

Korisnik u roku 30 dana od datuma isplate potpore o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice.

Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) skuplja od 5.000 kn trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i lenta s oznakama Europske unije (dostupni na web adresi: www.mjere.hr) s natpisom “Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje”.

Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje dvije godine od potpisa Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Potpore za proširenje poslovanja

Maksimalan iznos potpore za proširenje poslovanja povećava se na 100.000 kn.

Potpore za proširenje poslovanja dodjeljuje se poslovnom subjektu koji planira proširenje poslovanjaje, a prethodno je ostvario potporu za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze po samozapošljavanju istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu.

Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od trenutka početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.).

Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Mjere za očuvanje radnih mjesta produžene na siječanj i veljaču

Korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom produžena je na siječanj i veljaču 2021., a mogu je koristiti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30.studenog 2020.

Za radnike zaposlene između 31. prosinca 2020. i 31. siječnja 2021. poslodavci će imati pravo potpore samo za veljaču.

Zahtjevi za dodjelu navedene potpore za isplatu mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine zaprimat će se od 26. siječnja do 25. veljače 2021., a samo za veljaču zaprimat će se od 26. veljače do 25. ožujka 2021.