Hanfa objavila referentne i zajamčene prinose mirovinskih fondova za 2020.

Ako je prosječni godišnji prinos mirovinskog fonda kroz razdoblje od tri prethodne kalendarske godine bio manji od zajamčenog prinosa, tada će mirovinsko društvo iz jamstvenog pologa uplatiti mirovinskom fondu nastalu razliku.

65
mirovinski fondovi

Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2020. iznosi 4,599 posto, za fondove kategorije B 3,631 posto, a za fondove kategorije C 3,170 posto, objavila je Hanfa.

Fondovi kategorije B su fondovi umjerenog rizika u kojima štedi 95 posto osiguranika, fondovi kategorije A su najrizičniji, dok su su najkonzervativniji fondovi kategorije C, u kojima štede osiguranici koji imaju manje od pet godina do mirovine.

Referentni prinosi mirovinskih fondova za sve tri kategorije utvrđeni su u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova pojedine kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine.

Upravno vijeće Hanfe na sjednici održanoj u četvrtak donijelo je i odluku o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu. Naime, Zakon o obveznim mirovinskim fondovima svakom članu obveznog mirovinskog fonda garantira minimalni zajamčeni prinos koji se računa prema zakonom propisanoj formuli.

Ako je prosječni godišnji prinos mirovinskog fonda kroz razdoblje od tri prethodne kalendarske godine bio manji od zajamčenog prinosa, tada će mirovinsko društvo iz jamstvenog pologa uplatiti mirovinskom fondu nastalu razliku. Izračun zajamčenog prinosa Hanfa radi u siječnju svake godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2020. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -7,401 posto.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2020. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -2,369 posto.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2020. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi 0,170 posto.