Porezna uprava pojasnila tretman donacija za saniranje posljedica potresa

Građani za dane donacije mogu uvećati osobni odbitak za do 2 posto iznosa ukupnih primitaka podnošenjem Obrasca ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak, uz priloženu potvrdu o donaciji ili presliku naloga o doznaci na račun državnog proračuna

167
porezni tretman donacija

Na račun Državne riznice za pomoć stradalima u potresu uplaćeno je 74,7 milijuna kuna, rekao je u četvrtak prije sjednice Vlade ministar financija Zdravko Marić. Dodao je kako je Porezna uprava objavila pojašnjenje o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Građani za dane donacije mogu uvećati osobni odbitak za do 2 posto iznosa ukupnih primitaka podnošenjem Obrasca ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak. Uz to trebaju priložiti potvrdu o donaciji ili presliku naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna.

Obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda odnosno ostvarenih primitaka u prethodnoj godini.

“U sustavu poreza na dobit obveznici PDV-a inače imaju mogućnost da im se do 2 posto lanjskih prihoda prizna kao rashod za donacije. Sada smo odlučili da sve što se donira za područja na kojima je proglašena katastrofa zbog posljedica potresa priznaje kao rashod”, pojasnio je ministar financija Zdravko Marić prije sjednice Vlade.

Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti. Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

>>Evo kako sve možete uplatiti pomoć stradalima u potresu

Marić: Primljene donacije ne smatraju se dohotkom

Ministar Marić naglasio je kako je jasno rečeno da se primljene donacije ne smatraju dohotkom. To vrijedi za donacije koje građanima zbog uništenja i oštećenja imovine te zbog uklanjanja i ublažavanja posljedica proglašene katastrofe isplaćuju:

  • jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa ili
  • poslodavac pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli.

Građanima se primljena donacija (materijalna i financijska dobra) ne smatra dohotkom ako je prikupljena u:

  • humanitarnim akcijama koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili
  • javno oglašenim akcijama (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.), iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost osoba. Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.

Donacije u novcu je potrebno uplatiti na objavljen žiroračun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti, potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.

>>Sve donacije oslobađaju se plaćanja PDV-a, a uplaćeno je 105 mil. kn

Darovanja za zdravstvene potrebe

Dohotkom se ne smatraju ni darovanja primljena za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), koja nisu plaćena obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava građanina, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za zdravstvene potrebe, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.

Donacije i porez na dodanu vrijednost

Donacija novčanih sredstava ne podliježe plaćanju PDV-a, neovisno o visini iznosa i davatelju, ako za donirana novčana sredstva davatelj ne primi nikakvu protuisporuku.
Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe ako pri nabavi ili proizvodnji tih dobara i usluga nisu odbili pretporez.

Međutim, iznimno od propisa o oporezivanju PDV-om, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć području pogođenom potresom. Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa do kraja 2021. godine. Porezni obveznici i za donacije iz prosinca 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za prosinac 2020., odnosno za IV. kvartal 2020.

Za navedene donacije porezni obveznici u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te vjerodostojnu dokumentaciju temeljenu na aktima mjerodavnog stožera ili drugu dostupnu dokumentaciju.

Porezni obveznici i druge osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga), ali ne ostvaruju pravo na odbitak pretporeza prilikom nabava dobara i usluga jer nisu obveznici PDV-a.

“Oslobođenje od PDV odnosi se isključivo na obveznike poreza na dodanu vrijednost. Oni prema toj odluci nemaju obvezu zaračunavanja i plaćanja PDV-a. Ako niste u sustavu PDV-a, onda nemate ni pravo odbiti pretporeza. A kada građanin ili neka humanitarna udruga kupuje sredstva koja namjerava donirati, bilo u maloprodajnoj trgovini ili negdje drugdje, moraju platiti PDV”, sažeo je ministar financija. “Ako je neka građevinska tvrtka odlučila donirati cement, crijep ili opeku, ona nema obvezu zaračunavanja PDV-a prilikom isporuke, a može odbiti pretporez na sve svoje ulazne račune.”

Donacije iz inozemstva

Donacije iz Europske unije ne podliježu plaćanju PDV-a, dok za donacije iz trećih zemalja, a to su i neke zemlje u našem okruženju, ministar Marić preporučuje da idu putem “naših registriranih humanitarnih agencija ili udruga jer tako ni one ne podliježu naplati PDV-a”.

Podsjetio je da je otvorena mogućnost doniranja putem kartica kako bi se taj proces olakšao fizičkim osoboma koje žive u inozemtsvu.

Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na nabavu dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava. Kada je riječ o isporukama uz naknadu u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene novčane donacije, isporučitelj je obvezan obračunati PDV na obavljenu isporuku i ima pravo na odbitak pretporeza.

Kada je riječ o nabavi dobara iz drugih država članica iz primljene novčane donacije tada ovisno o tome kome se dobra isporučuju PDV obračunava isporučitelj u drugoj državi članici (isporuke građanima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici i nisu prešle prag stjecanja od 77.000 kn u RH) ili PDV na stjecanje obračunava tuzemni porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a prešla je prag stjecanja od 77.000 kn).

PDV-a je oslobođen uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama.

PDV-a je oslobođen i uvoz opreme koju pošiljatelj izvan Europske unije besplatno šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoći.

“Prikupljeni PDV država distribuira u skladu sa svojim potrebama i prioritetima, a mislim da se svi slažemo da su trenutni prioriteti jako usko vezani uz područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, odnosno sanaciju posljedica potresa i nabavu svega onoga što je potrebno građanima na ugroženim područjima kako bismo im osigurali odgovarajući smještaj i što je moguće više normalne životne uvjete”, poručio je ministar financija Zdravko Marić.

>>Fina objavila kako uplatiti donacije građanima čiji su računi blokirani