Svaki posao ima svoje cikluse plasmana proizvoda i usluga i cikluse naplate. Ako postoji vremenski raskorak od dana plasiranja proizvoda do njegove naplate, javlja se potreba za dodatnim novčanim sredstvima za tekuću likvidnost i podmirenje obveza.

Ukoliko naplata potraživanja i naplata plasiranih roba nije u zakonski definiranim rokovima, mogući su problemi s likvidnošću što opterećuje tekuće poslovanje neovisno o veličini poduzeća.

Krediti za održavanje tj. poboljšanje likvidnosti

Za održavanje likvidnosti na raspolaganju su različiti modeli financiranja, a najčešće se za tekuću likvidnost koristi kratkoročni kredit na rok do jedne godine.

Poduzetnici za likvidnost također mogu koristiti revolving kredite, dopuštena prekoračenja po računu te kratkoročne kredite s različitim modelima otplate i plaćanja kamata – u ratama, jednokratno, po revolving principu itd.

O čemu ovisi izbor kredita za likvidnost?

Važno je da je kreditna linija za tekuću likvidnost usklađena s potrebama poduzeća i novčanim priljevima kako bi olakšala podmirenje obveza. Tako nekim poduzetnicima odgovaraju krediti s povratom u ratama, drugima kratkoročni revolving krediti ili dopušteno prekoračenje po poslovnom računu odnosno neka druga kreditna kratkoročna linija.

Kakva je procedura za odobravanja kredita?

Kratkoročni krediti se obrađuju u kraćem roku u odnosu na dugoročne investicijske – opseg potrebne dokumentacije je manji i proces je jednostavniji. Kreditna procedura je standardna, ali je kreditni zahtjev moguće obraditi brzo, za nekoliko dana.

I u ovom slučaju važna je dobra priprema. Poduzetnici direktno kod svog bankara (ili na Internet stranicama banaka) provjeravaju koju je dokumentaciju potrebno priložiti zahtjevu.

Značajna je uloga bankara koji će na vrijeme upozoriti ako nešto nedostaje. Ukoliko je dokumentacija kompletirana, kredit će biti realiziran u samo nekoliko dana.

Potrebna dokumentacija

  • Godišnja financijska izvješća
  • Porezna prijava
  • BON 2
  • Statusna dokumentacija