Kako proširiti poslovanje uz pomoć potpora HZZ-a

Iznos potpore za proširenje poslovanja određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja. Maksimalna potpora iznosi 100.000 kuna

45
potpore za proširenje poslovanja

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je krajem prošle godine odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Promjenama su obuhvaćene i potpore za proširenje poslovanja, koje pripadaju u kategoriju potpora male vrijednosti.

Iznos potpore male vrijednosti za proširenje poslovanja određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a maksimalna potpora iznosi 100.000 kuna. Mjera traje 12 mjeseci.

Potpore za proširenje poslovanja dodjeljuje se poslovnom subjektu koji planira proširenje poslovanja, a ostvario je potporu za samozapošljavanje. Potpora se dodjeljuje bez obzira na godinu dodjele potpore ako su ugovorne obveze po samozapošljavanju istekle te ako je tražitelj potpore za proširenje poslovanja dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu.

Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća odnosno obrta.

Proširenje poslovanja

Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i slično. Poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti moraju prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti dokaz o djelatnosti koju su dotada pretežito obavljali. To mogu biti računi, izvodi, ugovori i slični dokumenti.

Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima, izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sličnim dokumentima, ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Iznos potpore

Iznos potpore za proširenje poslovanja određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za sljedeće skupine korisnika:

1. Skupina – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti iz prerađivačke industrije (dakle, ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti)

2. Skupina – do 75.000,00 kn

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na djelatnosti:

 • rudarstvo i vađenje
 • opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • građevinarstvo
 • Informacije i komunikacije Odjeljak 62.01 Računalno programiranje.

3. Skupina – do 50.000,00 kn

Dodjeljuje se za proširenje poslovanja na nove djelatnosti kao i za poslovne subjekte koji već obavljaju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Obrazovanje
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne djelatnosti

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ako je riječ o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpore se ne mogu odobriti za proširenje na djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na trgovinu na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, djelatnosti zapošljavanja, putničke agencije, organiziranje putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Potpore se ne mogu dobiti ni za proširenje poslovanja na djelatnosti sezonskog karaktera ili na djelatnosti vezane isključivo za turističku sezonu.

Predaja zahtjeva i dokumentacija

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se do 31. listopada 2021., odnosno do iskorištenja sredstava. Predaju se online, putem aplikacije na web adresi mjere.hr. Da bi predao zahtjev, poduzetnik mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za dodjelu potpore za proširenje poslovanja,
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti,
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
 • Izjava o neobavljanju registriranih djelatnosti,
 • Izjava o uvođenju novih proizvoda i usluga,
 • Izjava o financijskoj odgovornosti
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci
 • Obrazac Poslovni plan za proširenje poslovanja
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ako korisnik potpore ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnom propisu.

Financijska dokumentacija:

 • Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu). Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji
 • Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave
 • Obrti s paušalnim oporezivanjem djelatnosti:­ PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave

Obveze korisnika potpora

 • Prije potpisa ugovora o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je korisnik sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.
 • Najkasnije do zadnjeg dana ugovornog razdoblja dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa
 • Od ukupno isplaćenog iznosa potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi.
 • U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka, dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, otkaza ugovora o radu novozaposlenim osobama prije isteka 6 mjeseci od datuma potpisa ugovora o dodjeli potpore, korisnik vraća sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
 • Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.

Potpora za proširenje poslovanja može pojedinom poslovnom subjektu biti dodijeljena samo jednom. Ako je poduzetnik većinu poslovnih aktivnosti za proširenje poslovanja poduzeo prije predaje zahtjeva te potpora nije presudna za nastavak projekta kojim proširuje svoje poslovanje, zahtjev može biti ocijenjen negativno.

Negativno mogu biti ocijenjeni i oni zahtjevi u kojima je za osobe srednje i visoke stručne spreme predviđena isplata minimalne plaće, odnosno plaće koja je ispod prosjeka za njihovu obrazovnu razinu.

Potpora se isplaćuje jednokratno, u roku od 30 dana nakon dana potpisa ugovora, i po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Tko ne može koristiti mjeru

Mjere ne mogu koristiti poduzetnici:

 • ako postoji dug po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti iskazan na potvrdi Porezne uprave
 • ako je iz financijske dokumentacije razvidno da poduzetnik – podnositelj zahtjeva ne posluje pozitivno, već je u gubitku ili u nemogućnosti pokrivati tekuće obveze
 • ako iz poslovnog plana nije moguće utvrditi da se zaista radi o proširenju poslovanja u odnosu na poslovanje iz razdoblja korištenja mjere samozapošljavanja
 • poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga ne može se dodijeliti potpora za proširenje poslovanja, bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu
 • ako je osoba koja se zapošljava uz potporu prije prijave u evidenciju bila zaposlena, direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje kod poslodavca – podnositelja zahtjeva
 • ako je podnositelj/ica zahtjeva zaposlio osobu/e iz evidencije nezaposlenih prije podnošenja zahtjeva
 • ako dodijeljena potpora za samozapošljavanje nije u cijelosti opravdana i korisniku vraćena zadužnica
 • ako podnositelj/ica zahtjeva ima ovrhu na privatnim računima, potpora za proširenje poslovanja neće se moći odobriti onim poslovnim subjektima koji imaju identičan OIB kao i podnositelj zahtjeva/ vlasnik/ica jer sredstva državnih potpora nisu izuzeta od blokade ili ovrhe po isplati na poslovni račun poslovnog subjekta te u tom slučaju ne mogu biti namjenski utrošena
 • ako je iz poslovnog plana podnositelja/ice zahtjeva evidentno da se troškovi za proširenje poslovanja potražuju retroaktivno (poduzetnik/ica je već samostalno financirao/la proširenje poslovanja za koje traži potporu).

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • ­kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • ­kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) – najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • zakup virtualnog ureda
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja – najviše 40% od iznosa potpore
 • doprinosi za novozaposlene radnike (obavezan trošak)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
  upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
  kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
  PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • kupnja franšiza
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Neprihvatljisi troškovi su:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila (uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila).
 • teretna motorna vozila i prikolice
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim prerađivačke industrija)
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru­
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje na radiju i televiziji te oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (npr. usluge marketinških i drugih agencija vezane uz sve vrste oglašavanja, uključujući i internetsko oglašavanje)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine ­
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta­
 • najam/leasing vozila i opreme­
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila ­
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

Dokazi o plaćenim troškovima

Dokazi o plaćenim troškovima s obzirom na vrstu troška dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu proširenja poslovanja.

Za većinu troškova koji se tiču kupnje opreme, tehnike, materijala i sl. od drugog poslovnog subjekta potrebno je dostaviti – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. (Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju)

Zakup poslovnog prostora od pravne osobe – Ugovor o zakupu  sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvodi na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa na bankovni račun zakupodavca

Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe – Ugovor o zakupu sklopljen između zakupodavca i poslovnog subjekta samozaposlene osobe ovjeren od javnog bilježnika i IZVODI* na kojima su vidljive uplate ugovorenog troška zakupa na bankovni račun zakupodavca

Trošak zakupa naveden u Ugovoru o zakupu mora biti izražen u kunama.

Doprinosi

Doprinosi za obrtnike – paušalisti: Rješenje porezne uorave o visini doprinosa i IZVODI* s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)

Doprinosi za obrtnike – poslovne knjige: Izvodi s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18) i JOPPD obrasci s potvrdom zaprimanja od Porezne uprave.

Doprinosi za osobe upisane u RPO/slobodna zanimanja: Rjeđenje porezne uprave o visini doprinosa i izvodi s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)

Doprinosi za vlasnike trgovačkih društava: JOPPD obrasci s potvrdom zaprimanja od Porezne uprave, obračunske liste plaća i izvodi s poslovnog računa na kojima su vidljive uplate doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima (NN 106/18)

Korisnici potpore koji plaćaju doprinose prema rješenju Porezne uprave, odnosno prema važećim propisima o podmirivanju obveze doprinosa, iste mogu platiti unaprijed za više mjeseci. Početkom podmirivanja obveze smatra se datum utvrđivanja obveze za uplatu koju određuje Porezna uprava.

Knjigovodstveno-računovodstvene usluge – Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe s jasno naznačenom vrste usluge i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

Kupnja vozila– Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te preslika prometne dozvole

Edukacije – Račun izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i izvod s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje, odgovarajuća potvrda ili uvjerenje o završenoj edukaciji

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom, izuzev troškova registracije poslovnog subjekta, neće se smatrati prihvatljivima. Iznosi računa priznaju se s uključenim PDV-om poslovnim subjektima koji nisu u sustavu PDV-a.

Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira je li riječ o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.

Troškovi koji nastanu prije registracije poslovnog subjekta, kao i troškovi koji nastanu u razdoblju nakon isteka ugovorne obveze sa Zavodom, smatrat će se neprihvatljivim troškovima.

HZZ može od korisnika potpore zatražiti i dodatnu dokumentaciju u svrhu kontrole izvršenja ugovornih obveza ako iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi namjensko trošenje sredstava. To može biti financijska i ostala dokumentacija te potvrde koje izdaje Porezna uprava.

>>Evo što se od 1. siječnja mijenja kod potpora za samozapošljavanje