Što treba znati o potporama za proširenje poslovanja

Potpore su namijenjene poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu HZZ-a za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze istekle te koji su dokazali da su ispunili sve obveze prema HZZ-u

121
potpore za proširenje poslovanja

Uz potpore za samozapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) dodjeljuje i potpore za proširenje poslovanja: za otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i slično. Mjera traje 12 mjeseci, a zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31. listopada 2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Potpore su namijenjene poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu HZZ-a za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele potpore, čije su ugovorne obveze istekle te koji su dokazali da su ispunili sve obveze prema HZZ-u.

Poslovni subjekt mora imati kontinuitet poslovanja od početka rada te mora dokazati razvoj i rast poduzeća/obrta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti moraju dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i slično).

>>Što trebate znati o potporama za samozapošljavanje

Podnositelj zahtjeva ostvarit će prednost u postupku bodovanja ako poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sličnim dokumentima.

Potpora se može dodijeliti samo ako poduzetnik zaposli novu osobu koja se nalazi u evidenciji HZZ-a. Korisnik potpore obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih, a doprinosi za nove zaposlenike obvezna su stavka troškovnika.

Iznos potpore

Ovisno o djelatnosti koju novi poduzetnik doregistrira odnosno o novim proizvodima ili uslugama, moguće je ostvariti potporu u iznosu od 55.000 kuna ili u iznosu od 75.000 kuna.

Potpora se isplaćuje jednokratno, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva

Potpore u iznosu do 55.000 kuna dodjeljuje se za proširenje poslovanja na nove djelatnosti i za poslovne subjekte koji već obavljaju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti

Potpore u iznosu do 75.000 kuna dodjeljuju se za proširenje poslovanja na sljedeće djelatnosti (ne za subjekte koji već obavljaju te djelatnosti):

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

Proširenje poslovanja s drugim djelatnostima nije prihvatljivo za financiranje.

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti u iznosu manjem od traženog ako je riječ o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Neprihvatljive djelatnosti

Potpora za proširenje poslovanja ne može se odobriti za sljedeće djelatnosti:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing); djelatnosti zapošljavanja; putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (Ostale sportske djelatnosti)
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija za dodjelu potpore za proširenje poslovanja

 • Zahtjev za dodjelu potpore za proširenje poslovanja (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava o neobavljanju registriranih djelatnosti (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava o uvođenju novih proizvoda i usluga (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava o financijskoj odgovornosti (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr),
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr ),
 • Obrazac Poslovni plan za proširenje poslovanja (standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr)
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ako korisnik potpore ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnom propisu.

Financijska dokumentacija:

Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu)

Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28. veljače za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave

Obrti s paušalnim oporezivanjem djelatnosti: PO-SD obrazac (rok predaje je 15. siječanj za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave

Obveze korisnika

Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva korisnik u roku od 8 dana mora dostaviti bjanko zadužnicu s potpisanim glavnim dužnikom i jamcem platcem.

Prije potpisa ugovora o dodjeli potpore korisnik mora dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Najkasnije do zadnjeg dana ugovornog razdoblja korisnik mora dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, korisnik je obvezan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.

Od ukupno isplaćenog iznosa potpore, korisnik je obvezan vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi.

U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka, dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, otkaza ugovora o radu novozaposlenim osobama prije isteka 6 mjeseci od datuma potpisa ugovora o dodjeli potpore, korisnik vraća sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.

Potpora za proširenje poslovanja može pojedinom poslovnom subjektu biti dodijeljena samo jednom.

Svaki podneseni zahtjev koji je suprotan svrsi i cilju dodjele potpore za proširenje poslovanja može biti negativno ocijenjen. Negativno mogu biti ocijenjeni i oni zahtjevi u kojima je za osobe srednje i visoke stručne spreme predviđena isplata minimalne plaće, odnosno plaće koja je ispod prosjeka za njihovu obrazovnu razinu.

Kada se potpora ne može koristiti

Mjeru ne mogu koristiti poslovni subjekti u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji dug po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti iskazan na potvrdi porezne uprave
 • ako je iz financijske dokumentacije razvidno da poduzetnik – podnositelj zahtjeva ne posluje pozitivno, već je u gubitku ili u nemogućnosti pokrivati tekuće obveze
 • ako iz poslovnog plana nije moguće utvrditi da se zaista radi o proširenju poslovanja u odnosu na poslovanje iz razdoblja korištenja mjere samozapošljavanja
 • poslodavcima koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga ne može se dodijeliti potpora za proširenje poslovanja, bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traže potporu
 • ako je osoba koja se zapošljava uz potporu prije prijave u evidenciju bila zaposlena, direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje kod poslodavca – podnositelja zahtjeva
 • ako je podnositelj/ica zahtjeva zaposlio osobu/e iz evidencije nezaposlenih prije podnošenja zahtjeva
 • ako dodijeljena potpora za samozapošljavanje nije u cijelosti opravdana i korisniku vraćena zadužnica
 • ako podnositelj/ica zahtjeva ima ovrhu na privatnim računima, potpora za proširenje poslovanja neće se moći odobriti onim poslovnim subjektima koji imaju identičan OIB kao i podnositelj zahtjeva/ vlasnik/ica jer sredstva državnih potpora nisu izuzeta od blokade ili ovrhe po isplati na poslovni račun poslovnog subjekta te u tom slučaju ne mogu biti namjenski utrošena
 • ako je iz poslovnog plana podnositelja/ice zahtjeva evidentno da se troškovi za proširenje poslovanja potražuju retroaktivno (poduzetnik/ica je već samostalno financirao/la proširenje poslovanja za koje traži potporu)
 • ako je podnositelj/ica zahtjeva u 2020. godini koristio/la Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)

Više o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima možete pročitati na internetskim stranicama HZZ-a.