Trošak testiranja na Covid-19 koji snosi poslodavac (više) nije plaća

Ova odredba stupila je na snagu 19. rujna i ne primjenjuje se retroaktivno. To znači da se, prema Zakonu o porezu na dohodak, trošak laboratorijskog ispitivanja na Covid -19, koje je za radnika snosio poslodavac, do 19. rujna smatra plaćom u naravi

297
trošak testiranja covid-19
[Image by Daniel Roberts from Pixabay]

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna 2020. godine (NN 103/2020), propisano je da trošak testiranja odnosno laboratorijskog ispitivanja odnosno testiranja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom).

“Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje bi se smatralo troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne bi postojala obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka”, navodi se u tumačenju Porezne uprave.

No, Porezna uprava naglašava da se ova odredba primjenjuje od 19. rujna 20202. godine, odnosno od stupanja na snagu, te da nije propisana retroaktivna primjena.

Dakle, do datuma primjene navedenog Pravilnika, trošak laboratorijskog ispitivanja na Covid -19, koje je za radnika snosio poslodavac, smatra se plaćom u naravi, primjenjujući odredbe Zakona o porezu na dohodak. To podrazmijeva obračun odgovarajučih javnih davanja i iskazivanje tog primitka u obrascu JOPPD.

>>Zašto ne treba na posao dolaziti bolestan