Od 1. travnja plin za kućanstva poskupljuje 6,9 posto

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo u odnosu na 2019. prosječno će biti veća 0,3 posto zbog porasta troška distribucije plina od 1. siječnja 2020.

72
plin za kućanstva

Cijene plina za kućanstva će od 1. travnja ove godine bit će u prosjeku više za 6,9 posto u odnosu na trenutnu cijenu, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Veća cijena obrazložena je porastom veleprodajne komponente cijene plina za 9,7 posto.

Upravno vijeće HERA-e odluku o poskupljenju plina donijelo je na sjednici u održanoj u petak. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. bit će objavljena u “Narodnim novinama” i na internetskoj stranici HERA-e,

“Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9 posto. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7 posto”, navodi se u peiopćwnju Agencije.

Točna cijena plina za kućanstva znat će se nakon što HERA objavi cjeovitu Odluku s obzirom na to da svi opskrbljivači nemaju jednaku cijenu.

Referentna cijena plina, koja predstavlja najvišu cijenu po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu (OVT) može prodavati plin opskrbljivačima koji isporučuju plin potrošačimaiz kategorije kućanstvo utvrđuje kao zbroj cijene nabave plina i premije, odnosno fiksnog dijela referentne cijene plina.

Nabavna cijena plina

Cijena nabave plina utvrđuje se jednadžbom definiranom u Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu (TTF).

Prema podacima s referentnog spot tržišta cijena plina porasla je 19,6 posto, no Metodologijom je promjena nabavne cijene plina na godišnjoj razini ograničena na 10 posto, tako da porast nabavne cijene plina neće u punoj mjeri utjecati na rast cijene plina u ovoj godini, navodi HERA. Zbog toga je cijena nabave plina za regulacijsku godinu 2019. utvrđena u iznosu od 0,1548 kuna po kilovatsatu.

Drugi dio referentne cijene plina predstavlja fiksni dio odnosno premiju, koja je za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena u iznosu od 0,0437 kuna po kWh, a u skladu s Odlukom o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

S obzirom na to da je premija namijenjena pokrivanju troškova poslovanja OVT-a, HERA je novi iznos premije utvrdila na temelju provedene analize ostvarenih troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu u prethodnim godinama, projekcije očekivanih i opravdanih troškova poslovanja OVT-s (uključivo i troškove transporta i skladištenja plina), kao i na temelju analize cijena plina ostvarenih na veleprodajnom tržištu plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 31. prosinca 2018. u odnosu na TTF tržište.

“Slijedom svega navedenog, za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena je veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstvo, odnosno referentna cijena plina u iznosu 0,1985 kuna po kWh”, navodi se u priopćenju.

Ostale komponente krajnje cijene plina za kućanstva HERA je utvrdila prema ranijim odlukama, odnosno trošak distribucije određen je važećom Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, dok je trošak opskrbe plinom određen Metodologijom.

Od 1. siječnja 2020. novo povećanje cijena za 0,3 posto

“Na temelju prethodno utvrđenih komponenti, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu plina, i to prosječno za 6,9 posto, dok će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., u odnosu na 2019. godinu, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo prosječno povećati za 0,3 posto, a zbog porasta troška distribucije plina od 1. siječnja 2020.”, ističu iz HERA-e.

Prilikom određivanja krajnje cijene opskrbe plinom primjenjeno je načelo gornje granice cijene propisano Metodologijom.

“To znači da opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom uz uvjet da tako doneseni iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je donijela HERA. Primjenom navedene odredbe se opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji je plin nabavio na tržištu po povoljnijim uvjetima omogućava da dio ušteda prenese na svoje kupce”, navodi se u priopćenju HERA-e.

Na istoj sjednici Upravno vijeće HERA-e za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. odredilo je Hrvatsku elektroprivredu (HEP).