Mikropoduzetnici zahtjeve za potpore mogu predati do 31. srpnja

Mikropoduzetnici trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj 2020. i lipanj 2019.

2048
mikropoduzetnici očuvanje radnih mjesta
Mjera je namijenjena svim zaposlenima na određeno ili neodređeno vrijeme, uključujući osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste te vlasnike obrta

Hrvatski zavod za zapošljavanje zaprimat će zahtjeve mikropoduzetnika za dodjelu potpora (isplata troškova plaća) za očuvanje radnih mjesta za srpanj do 31. srpnja.

HZZ je detalje o potporama za očuvanje radnih mjesta kod mikropoduzetnika u djelatnostima pogođenim koronavirusom za srpanj objavio na svojim stranicama.

Ciljane skupine su poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika (mikropoduzetnici), a mjera je namijenjena svim zaposlenima na određeno ili neodređeno vrijeme, uključujući osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste te vlasnike obrta.

Potpore se ne mogu koristiti za isplatu plaća umirovljenicima ili radnicima iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Potpora za srpanj se neće odobriti ni za zaposlene nakon 30. lipnja ove godine bez obzira na razlog zapošljavanja.

>>Očekuje se do 300.000 korisnika potpora za skraćeno radno vrijeme

>>Mjera za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike ograničena na 2000 kn

Potpora se neće odobriti ako više poslovnih subjekata koji zapošljavaju manje od deset radnika ima istog osnivača ili vlasnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih.

Mjere mogu koristiti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.veljače ove godine.

Potpora će se odobravati za srpanj, a nakon toga će Upravno vijeće HZZ-a svakog mjeseca donositi odluku o produženju mjere.

Iznos potpore i isplata

Potpora za srpanj će iznositi 2000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, dok će se za radnike u nepunom radnom vremenu izračunavati proporcionalno prema odrađenim satima.

Potpora će se isplatiti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere jer je zabranjena kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Ograničenja za korisnike potpore

Poslodavci mogu s HZZ-om dogovoriti da stave u mirovanje aktivne ugovorne obveze vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju trošak plaće kako bi mogli koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta.

Po isteku razdoblja korištenja mjere za očuvanje radnih mjesta nastavit će koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja koje su stavili u mirovanje, u skladu s aneksom ugovora s HZZ-om.

Svoje ugovore s HZZ-om u mirovanje mogu staviti i poslodavci koji koriste potpore za samozapošljavanje. Oni potpore mogu koristiti za sebe i za ostale zaposlene. Ugovor koji regulira korištenje potpora za samozapošljavanje u mirovanju je u razdoblju dok se koriste potpore za očuvanje radnih mjesta. Po isteku tog razdoblja ponovo se aktivira ugovor vezan uz potpore o samozapošljavanju u skladu s aneksom ugovora.

Mjeru za očuvanje radnih mjesta neće moći koristiti poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora.

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove u skladu s opisom radnog mjesta.

Sezonalne djelatnosti, domaća radinost i iznajmljivači

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti ovu mjeru, kao ni obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti mjeru ako su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29. veljače 2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) mogu koristiti mjeru ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Odabir korisnika potpora i kriteriji

Poslodavci mikropoduzetnici trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj 2020. i lipanj 2019.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50 posto u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine predajom PDV obrazaca za lipanj i veljaču 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ako je postotak pada prihoda najmanje 50 posto, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta, može se odobriti potpora.

Ako iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost zahtjeva, HZZ može zatražiti dodatnu dokumentaciju. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Predaja zahtjeva i dokumentcija

Standardizirani obrazac za predaju zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupan je na internetskoj stranici HZZ-a i na web stranici mjere.hr. Uz zahtjev i tablice poslodavac mora priložiti izjavu o točnosti podataka i razlozima za korištenje potpore.

Obveze poslodavca

Poslodavac mora što prije, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu – što uključuje istek ugovora na određeno, situaciju kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika – poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa potpore.

To se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ako poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Obveze HZZ-a

HZZ će zaprimiti zahtjev i obradit će ga u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije. Obavijestit će korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.

HZZ je obvezan osigurati redovitu isplatu sredstava, a prije isplate će provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.

Također, prije isplate HZZ će provjeriti solventnost poslodavca ¬ i zadovoljava li poslodavac kriterij o padu prihoda za najmanje 50 posto temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata ¬

HZZ će redovito kontrolirati broja radnika u razdoblju ugovorne obveze-

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti. Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured na prigovor mora odgovoriti u roku 10 dana.

Potpora za očuvanje radnih mjesta kod mikropoduzetnika nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.