Europska komisija potiče razvoj alata za bolje upravljanje fondovima EU

Osim poboljšanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata na terenu, postoje i druge inicijative EU-a za potporu javnim upravama kao što su trenutačni Program potpore strukturnim reformama ili budući Program potpore reformama

28
upravljanje fondovima EU

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) objavila je zaključke pilot-projekta kojim Europska komisija i OECD podupiru države članice u razvoju i testiranju rješenja za bolje upravljanje fondovima EU.

Izvješće sadrži preporuke za tijela zadužena za provedbu kohezijskih programa. Na primjer, preporuke za stvaranje odgovarajućih organizacijskih struktura, poboljšanje kapaciteta za upravljanje i planiranje, razvoj vještina osoblja i uključivanje korisnika fondova EU-a, poduzeća i socijalnih partnera.

Povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira

“Kvalitetne institucije i funkcionalne administracije preduvjet su za uspješna javna ulaganja te dobre usluge za građane i poduzeća. Pozivam države članice i regije da na kvalitetan način primijene rezultate projekta i osiguraju dobru pripremu i funkcioniranje novih programa od samog početka provedbe”, poručila je povjerenica EU za koheziju i reforme Elisa Ferreira.

Zaključci izvješća upotrijebit će se za razvoj namjenskih alata čija uloga je praktična podrška za tijela nadležna za upravljanje programima koji se financiraju sredstvima EU-a.

>>EU fondovi: Korisnici moraju vratiti nepravilno utrošenih 512 mil. kuna

Osim poboljšanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata na terenu, postoje i druge inicijative EU-a za potporu javnim upravama kao što su trenutačni Program potpore strukturnim reformama ili budući Program potpore reformama.

Također doprinose jačanju kapaciteta i stručnosti javnih uprava u promicanju održive infrastrukture i zaštite okoliša, u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana.