Porezna uprava: Osobne odbitke za 2020. možete prijaviti do 1. ožujka

Prava koja se mogu ostvariti su olakšice na uzdržavane članove uže obitelji, na stupanj i vrstu invalidnosti, prebivalište na području slabo razvijenih jedinica lokalne samouprave te na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

224
prava na osobne odbitke

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​) za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do ponedjeljka, 1. ožujka 2021. Zakonom je propisano da prijave i zahtjeve treba podnijeti do kraja veljače, ali s obzirom na to da ove godine 28. veljače pada u nedjelju, rok se automatski produžuje za jedan dan.

Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza (obrazac DOH) na dohodak su:

  • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti ( obrtnici, djelatnosti slobodnih zanimanja, oni u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva) i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
  • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

>>Pregled poreznih promjena koje su stupile na snagu 1. siječnja 2021.

>>Što se 1. siječnja 2021. promijenilo u sustavu paušalnog oporezivanja

Porezna uprava podsjeća da se u slučaju fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih zbog ublažavanja posebnih okolnosti, niti donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe na području pogođenom potresom.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Za većinu građana Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže. Po službenoj dužnosti ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se i obračunava:

  • obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i
  • obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Porezna uprava poziva građane na koje se primjenjuje poseban postupak u razrezivanju poreza na dohodak da, ako žele iskoristiti ili odustati od prava na osobne odbitke propisane Zakonom o porezu na dohodak za 2020. godinu, do 1. ožujka 2021. podnesu obrazac ZPP-DOH za priznavanje prava u posebnom postupku. Građani putem tog obrasca dostavljaju podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže, a na temelju kojih mogu ostvariti prava na dio osobnog odbitka.

Prava koja se mogu ostvariti su olakšice na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

  • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
  • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
  • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
  • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Više o tome kako ispuniti obrazac ZPP-DOH možete saznati ovdje.

Obrazac se može predati putem elektroničke usluge Porezne uprave ePorezna. Dovoljno je posjedovati token internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac.
Osim korištenja vjerodajnica sustava NIAS, predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave poput izvadaka i potvrda iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih ili izvadaka i potvrda iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ima uvid u navedene registre. No, moguće je da Porezna uprava u daljnjem poreznom postupku zatraži navedene dokumente.

Privremeno porezno rješenje i povrat poreza

Nakon što utvrdi godišnji dohodak poreznog obveznika ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju) te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, Porezna uprava izdaje privremeno porezno rješenje za prethodnu godinu koje dostavlja obvezniku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni, najkasnije do 31. srpnja tekuće godine može podnijeti prigovor protiv rješenja za prethodnu godinu. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

Iz Porezne uprave najavljuju da će do 30. lipnja izvršiti i povrat onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Procjena preplaćenog poreza i prireza za 2020. godinu 1,85 mlrd kuna

Porezna uprava procjenjuje da će ove godine kroz poseban postupak utvrđivanja poreza poreznim obveznicima vratiti oko 1,85 milijardi kuna preplaćenog poreza i prireza na dohodak (procjena se odnosi samo na porez i prirez utvrđen u posebnom postupku). To je oko 675 milijuna kuna više nego lani, a povećanje se tumači poreznim rasterećenjem za oko 240 tisuća poreznih obveznika u dobi do 30 godina koje je uvedeno u četvrtom krugu porezne reforme i na snagu je stupilo početkom 2020. godine.

>>Što se mijenja u poreznom sustavu nakon 1. siječnja 2020.

Porezna osnovica za osobe u dobi do 25 godina (gleda se godina rođenja) umanjena je za sto posto, dok je osnovica za osobe u dobi između 26 i 30 godina umanjena za 50 posto. Porezna uprava procjenjuje da će povrat na temelju ovih propisa iznositi oko 700 milijuna kuna. Povrat će se ostvariti u posebnom postupku koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti.

Početkom prošle godine osnovni osobni odbitak povećan s 3800 na 4000 kuna mjesečno, odnosno na 48.000 kuna godišnje, a u iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom ne ulaze nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja ni naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja.

Uz obrasce DOH i ZPP-DOH na internetskoj stranici Porezne uprave dostupan je i informativni kalkulator obračuna poreza i prireza