Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti zahtjev i dokazati jedan od navedenih razloga: pad prometa, otkazivanje rezervacija, ugovorenih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili narudžbe sirovina. Mora se navesti jedan razlog, nema kumulacije

1076
potpore za očuvanje radnih mjesta

Od danas, ponedjeljka 23. ožujka, poslodavci kojima je zbog okolnosti uvjetovanim koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost mogu zatražiti potpore za očuvanje radnih mjesta. Potpore se dodjeljuju putem javnog poziva za razdoblje od 1. ožujka nadalje, najviše do tri mjeseca, a potpora po radniku koji radi u punom radnom vremenu iznosi 3250 kuna. Isplaćuje se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Zahtjev se podnosi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

>>Inicijativa Glas poduzetnika uputila zahtjev Vladi za dodatne mjere pomoći i spas radnih mjesta

Ova potpora za očuvanje radnih mjesta nema obilježja državnih potpora male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Ograničenja za korištenje potpora

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25 posto ili više, uz izuzeće poslodavaca iz prerađivačka industrija i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. zbog zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati  mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje onako kako je regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavci kojima će biti dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

Poptore za očuvanje radnih mjesta ne mogu koristiti poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje.

Potpora se može odobriti poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih između 1. i 20. ožujka 2020. godine.

 • Potpore se mogu odobriti poslodavcima kod kojih je broj zaposlenih smanjen u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:
 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za mala poduzeća
 • od 15% za srednja poduzeća
 • od 10% velika poduzeća.

U taj postotak ne ulaze istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu ni otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Ciljane skupine poslodavaca

Mjere su usmjerene na poslodavce iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Korisnici potpora mogu biti radnici zaposleni kod poslodavaca iz navedenih sektora, ali isključeni su vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i slično. ke, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slično. Izuzetak su poslodavci kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Vrijednost potpore za očuvanje radnih mjesta

 • Puni iznos potpore od 3250 kuna mjesečno isplaćuje se po radniku koji radi u punom radnom vremenu.
 • Iznos do 1625 kuna mjesečno isplaćuje se po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Razmjerni dio iznosa od 3250 kuna ili 1625 kuna po radniku isplaćuje se radnicima za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Kriteriji za isplatu potpora

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju u okviru zahtjeva opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Kao razloge mogu navesti:

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga. Nema kumulacije razloga.

Poslodavac koji odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost mora uz zahtjev priložiti presliku Odluke, ako je riječ o odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti mora uz zahtjev priložiti dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina te slično.

Obrazloženje o padu prihoda mora sadržavati tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca te usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Prihvatljiv je pad veći od 20 posto.

Ako iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opradanost zahtjeva, HZZ  može zatražiti i drugu dokumentaciju, na primjer kvartalnu prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020/2019 i slično.

Dokumenti koje popunjava i dostavlja poslodavac

Poslodavac koji traži potporu mora popuniti i dostaviti sljedeće dokumente:

 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama (dostupan na internetskoj stranici HZZ-a u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva)
 • Izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

Zahtjev se predaje on-line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu.

Obveze poslodavca

Poslodavac mora odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod akoo je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

• Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

• Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

• Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obveze HZZ-a

Hrvatski zavod za zapošljavanje mora zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije. Nakon toga HZZ mora:

 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.