HANFA pozvala osiguravatelje da budu tolerantniji na kašnjenja uplata premije

HANFA je, između ostaloga, preporučila osiguravateljima da nakon isteka obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti produže važenje osiguranja do najduže 30 dana, osim ako ugovaratelj nije obavijestio osiguravatelja da ga neće produžiti

32
preporuke društvima za osiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)izdala je dodatne preporuke društvima za osiguranje kojima je omogućila da prilagode svoje interne akte i politike vezane uz izmjenu ugovornih prava i obveza iz ugovora o osiguranju. Društva također mogu preispitati toleranciju na odgodu rokova plaćanja premije osiguranja, vodeći pri tome računa o svojem portfelju, poslovnim politikama i financijskoj poziciji. Cilj je olakšati položaj osiguranicima koji su zapali u teškoće zbog posljedica pandemije koronavirusne bolesti.

Preporuke HANFA-e osiguravateljima

Pri tom je preporučeno da društva za osiguranje mogu:

  • kod životnog osiguranja tolerirati kašnjenja plaćanja premije za do 180 dana klijentima koji su zapali u poteškoće s obzirom na izvanrednu situaciju,
  • nakon isteka obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti produžiti važenje tog osiguranja do najduže 30 dana, osim ako je tri dana prije isteka tog osiguranja, osiguratelj primio obavijest ugovaratelja osiguranja da neće produžiti navedeno osiguranje
  • kod osiguranja kredita prilagoditi ugovorna prava i obveze u odnosu na mogućnosti moratorija kredita banaka, a posebno u slučajevima klijenata koji koriste moratorij u otplati kredita,
  • kod ostalih neživotnih osiguranja preispitati odgodu rokova plaćanja premije posebice kod ugovora o osiguranju sklopljenog na više godina.

Također je dana preporuka da, u skladu s propisanim internim kriterijima, društva za osiguranje ne poduzimaju mjere prisilne naplate premije osiguranja prema onim ugovarateljima osiguranja koji su tu obvezu uredno podmirivali do 31. prosinca 2019., te da se tolerirae kašnjenja po osnovi ugovorenih zajmova i predujmova s osnova polica životnog osiguranja u otplati obroka do 180 dana.

HANFA prati situaciju

HANFA tako nastavlja provoditi sve potrebne aktivnosti nadzora i proaktivnog pristupa kako bi društva za osiguranje nastavila održavati kontinuitet poslovanja u svim ključnim poslovnim procesima.

Društva su upućena da nastave obavještavati potrošače o svim izvanrednim mjerama koje poduzimaju kao osiguratelji te o utjecaju tih mjera na njihov ugovorni odnos kao i da nastave unaprjeđivati svoje digitalne mogućnosti i omogućavanje sklapanja ugovora na daljinu za sve vrste osiguranja, vodeći pri tom računa i o odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

HANFA će i nadalje nastaviti pozorno pratiti utjecaj izvanredne situacije na subjekte nadzora i korisnike njihovih usluga i postupati u skladu sa svojim nadzornim ovlastima te će, u skladu s daljnjim razvojem događaja, po potrebi davati i dodatne preporuke te donositi primjerene mjere i o njima nastaviti obavještavati javnost.