Evo koje će neporezne i parafiskalne namete Vlada ipak smanjiti

Odluke o smanjenju vodnog doprinosa, naknade za šume i turističke članarine trebale bi biti donesene najkasnije do kraja lipnja, a prema Vladinom dokumentu gospodarstvo bi tim odlukama trebalo biti rastrećeno za 190,6 milijuna kuna

129
smanjenje parafiskalnih nameta

Vlada RH donijela je prošlog tjedna Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja. Plan predviđa 50 mjera rasterećenja: 33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata, a 17 mjera na smanjenje naknada za stručne ispite. Provedbom ovog plana gospodarstvo bi se trebalo rasteretiti za 532 milijuna kuna, što predstavlja 6,11 posto ukupno naplaćenog iznosa za neporezna i parafiskalna davanja u 2018. godini. Većinom se predviđa smanjenje, a ne ukidanje davanja.

Analiza je pokazala da u Hrvatskoj postoji ukupno 448 neporeznih i parafiskalnih davanja. Među njima su 273 naknade (61%) koje čine prihod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i klasificirane su kao neporezna davanja, a 175 naknada predstavlja prihod tijela koja nisu korisnici proračuna i klasificirane su kao parafiskalna davanja.

U ovom paketu najavljeno je, između ostaloga, smanjenje vodnog doprinosa, naknade za korištenje šuma, turističke članarine te dijela upravnih pristojbi. Tvrtke i obrti osnovani nakon 1. siječnja 2021. bit će, najavljuje Vlada, na dvije godine oslobođene plaćanja članarine za Hrvatsku gospodarsku odnosno Hrvatsku obrtničku komoru.

Odluke o smanjenju vodnog doprinosa, naknade za šume i turističke članarine trebale bi biti donesene najkasnije do kraja lipnja, a prema Vladinom dokumentu gospodarstvo bi tim odlukama trebalo biti rasterećeno za 190,6 milijuna kuna – vodni doprinos 119,87 mil. kn, turističke članarine 26,9 mil. kn te naknada za šume 46,83 mil. kn – a dodatno rasterećenje od 97,86 milijuna kuna donijelo bi smanjene odnosno ukidanje dijela upravnih pristojbi, no ta odluka je predviđena za prvo tromjesečje iduće godine.

Procjenjuje se da bi nove tvrtke i obrti oslobođenjem od plaćanja komorskih članarina bili rasterećeni za oko 33 milijun kuna.

Što predlaže Vlada

Novim akcijskim planom predlaže se:

 • oslobađanje od plaćanja članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru na 24 mjeseca svih poduzeća i obrta osnovanih nakon 1. siječnja 2021. godine.
 • smanjenje iznosa članarina u turističkim zajednicama (ukupno smanjenje iznosi 12 posto)
 •  da se plaćanja naknade za općekorisno korištenje šuma oslobode pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ako su im prihodi manji od 7,5 milijuna kuna
 • smanjenje stope naknade za općekorisno korištenje šuma sa 0,0265 posto na 0,024 posto ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka
 • Smanjenje iznosa naknade za vodni doprinos za sve obveznike za 50 posto
 • Smanjenje/ukidanje upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna (za provedbu ove mjere potrebno je izmijeniti 26 propisa, pri čemu su nadležna tijela obvezna voditi računa o tome da se vremenski uskladi stupanje na snagu izmijenjenih akata)
 • Ukidanje obveza plaćanja naknade za koncesije ta osnivanje slobodnih zona
 • Smanjenje jediničnog iznosa posebne naknade za okoliš:
  • za vozila na motorni pogon za 5 posto;
  • za vozila na hibridni pogona za 50 posto;
  • vozila na električni ili alternativni pogona oslobađaju se obveze plaćanja naknade
 • Smanjenje jediničnog iznosa naknade za sve obveznike za:
  • naknade za gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima za 6 posto
  • naknade na emisiju ugljičnog dioksida u okoliš za 20 posto
  • naknade za izdavanje dozvola za sve energetske djelatnosti za 25 postotak
  • za gospodarenje otpadnim gumama za 3 posto
  • za zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja za 10 posto
 • Smanjenje naknada za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energetski intenzivnoj industriji;
 • Smanjenje naknade koju plaća trgovac koji stavlja u promet na domaće tržište tvari koje oštećuju ozonski sloj za 30 posto;
 • Smanjenje jediničnog iznosa naknade za registraciju određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrane sa zdravstvenim tvrdnjama) za 40 posto;
 • Smanjuje se HACZ robna naknada (za prevezenu količinu robe/tereta u odlasku u zračnom prijevozu s 0,02 eura po kilogramu na 0,01 eura po kilogramu;
 • Smanjenje iznosa godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za 50 posto;
 • Smanjenje naknade za troškove redovitog pregleda strojeva i uređaja za primjenu pesticida (za uređaje raznih kategorija);
 • Ukidanje naknada za administrativne i terenske kontrole za transnacionalne i međuregionalne projekte suradnje;
 • Smanjenje naknada za održavanje sustava ovlaštenih tijela;
 • Smanjenje naknade za posebnu obradu podataka na zahtjev korisnika za 10 posto;
 • Ukidanje naplate stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu stranaka

Smanjenje naknada za stručne ispite

Smanjuje se i niz naknada za polaganje stručnih ispita:

 • za zastupanje stranaka u postupcima za priznavanje prava na industrijsko vlasništvo
 • za sokolarski ispit
 • za dopunsku i osnovnu izobrazbu te ispite profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida
 • za obavljanje djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata koji sadrže sumporov heksafluorid
 • za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima
 • za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
 • za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 • za pomorskog agenta
 • za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
 • za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
 • za provjeru stručnosti za obnavljanje odobrenja za djelatnost ljekarništva
 • za provjeru stručnosti od strane Hrvatske komore fizioterapeuta
 • upisnina za ponovljeni upis u Hrvatsku komoru fizioterapeuta.

Neporezna davanja po zaposlenom 6700 kuna

Prema dostupnim podacima za 2018. ukupno opterećenje raznim vrstama davanja iznosilo je 8,71 milijardu kuna, odnosno 2,28 posto BDP-a, navodi Vlada. Pri tome su neporezna davanja iznosila 7,95 milijardi kuna (91%), a parafiskalna davanja 756,62 milijuna kuna (9%).

Financijsko opterećenje neporeznih davanja po zaposlenom iznosilo je 6700 kuna, uzmemo li okvirni broj zaposlenih u privatnom sektoru koji prema javno dostupnim izvorima iznosi približno 1,3 milijun ljudi. Udio koji je naplaćen od poduzetnika odnosno u gospodarske svrhe iznosi 5.285.578.723,62 odnosno 61% od ukupnih davanja.